Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

REGULAMIN RADY RODZICÓW.

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 7 IX 1991 r. ( DZ.U.1996/67/329, 104/496, 1997/28/153, 141/943, 1998 /117/759 , 162/1126, 2000 /12/136 , 19 /239 , 48 /550 , 104 /1104 , 120 /1268 , 122/1320 , 2001 /111/1194 ,144/1615 , 2002 /41 /362, 113 /984 , 141 /1185 , 200 /1683 , 2003 /6/65 , 128 /1176 , 137/1304 ) o systemie oświaty .
Statut Szkoły Podstawowej imienia Jana Kochanowskiego w Dyblinie .

Rada rodziców (komitet rodzicielski )współdziała z nauczycielami w
celu jednolitego oddziaływania na dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, opieki i wychowania.

Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.

I .Postanowienia ogólne.

§ 1. Regulamin określa cele, zadania i organizację rady rodziców (komitetu rodzicielskiego) w szkołach przeznaczonych dla dzieci i młodzieży.

II. Cele i zadania rady rodziców (komitetu rodzicielskiego).

§ 2. Rada rodziców (komitet rodzicielski) jest organizacją wewnątrzszkolną mającą na celu:

1. Zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole i środowisku.

2. Przedstawianie nauczycielom, władzą szkolnym i oświatowym opinii rodziców (opiekunów) we wszystkich istotnych sprawach szkoły.

3. Współdziałanie z dyrektorem szkoły, jego zastępcami i radą pedagogiczną w zaznajamianiu ogółu rodziców uczniów z programem wychowania i opieki, organizacją nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców.

4. Upowszechnienie wśród rodziców- przy współpracy z organizacjami oświatowymi i społecznymi – wiedzy wychowaniu i funkcjach opiekuńczo- wychowawczych rodziny.

5. Pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki oraz udzielanie pomocy materialnej w tym zakresie.

§ 3. Podstawowe zadania wynikające z celów określonych w § 2 ust. 1-5 regulaminu.

Do zadań tych należy:

- organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu pracy szkoły;

- pomoc dyrektorowi i radzie pedagogicznej w opracowaniu programu szkoły;

- organizowanie prac społecznie użytecznych rodziców i środowiska społecznego na rzecz szkoły;

- uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły oraz podejmowanie prac służących zwiększaniu funduszy szkoły;

- zapoznanie ogółu rodziców z programem, organizacją i warunkami realizacji procesu nauczania;

- współdziałanie w organizowaniu zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce lub zaległości w opanowaniu materiału programowego;

- udzielanie pomocy w organizowaniu prac uczniowskich, kół i zespołów zainteresowań oraz otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych;

- wzbogacanie wyposażenia szkoły w pomocy naukowe;

- dokonywanie oceny sytuacji wychowawczej w środowisku pozaszkolnym;

- informowanie rodziców o organizacji czasu wolnego po zajęciach lekcyjnych, na terenie szkoły, środowiska zamieszkania;

- współudział w przyznawaniu uczniom stypendium i innych form pomocy materialnej ;

- współudział w tworzeniu statutu szkoły ;

- występowanie do dyrektora szkoły , rady pedagogicznej , organu prowadzącego w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów obowiązkowych ;

- współudział w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

- występowanie do dyrektora szkoły , rady pedagogicznej ,organu prowadzącego w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów obowiązkowych ;

- współudział w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów ;

- opiniowanie : planu pracy- programu rozwoju szkoły , programu wychowawczego, programu profilaktycznego ,projektów innowacyjnych i przedmiotów obowiązkowych , szkolnego zestawu programów nauczania , pracy nauczycieli w procedurach awansu zawodowego ;

- pozyskiwanie środków finansowych w celu wsparcia działalności szkoły;

- działanie na rzecz stałej poprawy bazy szkoły;

- udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu ;

- wdrażanie i przekazywanie Kuratorowi Oświaty i organowi prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły;

- branie udziału w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej uczniów;

- zapobieganie zjawiskom niedostosowania społecznego wśród uczniów poprzez zapewnienie pomocy rodzinom niewydolnym w spełnianiu obowiązków opiekuńczych i wychowawczych;

- wzbogacanie ceremoniału i zwyczajów szkolnych zgodnie z tradycją środowiska i regionu;

- udzielanie szkole pomocy materialnej na rzecz rozwoju pracy wychowawczej z dziećmi;

- pomaganie szkole w organizowaniu uczniom wypoczynku w czasie ferii szkolnych i w dniach wolnych od zajęć;

- udział w działalności szkoły na rzecz ochrony zdrowia uczniów, podnoszenia poziomu higieny, utrzymania ładu i porządku;

- udzielanie pomocy w organizacji dożywiania uczniów;

- współudział w przyznawaniu uczniom stypendiów i innych form pomocy materialnej.

III. Skład i struktura rady rodziców.

§ 4.1. Podstawowe ogniwo stanowi rada klasowa rodziców, w skład której wchodzi od 3-5 osób, w tym wychowawca klasy.

2. Rada klasowa rodziców wybierana jest przez ogólne zebranie rodziców uczniów danej klasy.

3. Wychowawca klasy wchodzi z urzędu w skład rady klasowej rodziców.

4. Ogólne zebranie rodziców uczniów danej klasy wybiera spośród członków rady klasowej jednego lub dwóch delegatów do rady rodziców.

§ 5. Rada rodziców składa się z przewodniczących i delegatów rad klasowych rodziców. W skład wchodzi dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego członek rady pedagogicznej.

§ 6. Działalnością kieruje przewodniczący wspólnie z wiceprzewodniczącymi (w liczbie od 1-3), sekretarzem oraz skarbnikiem.

§ 7.1. Rada rodziców wyłania ze swego składu prezydium.

2. W skład prezydium wchodzą z urzędu: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik, dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego członek rady pedagogicznej oraz wszyscy przewodniczący klasowych rad rodziców.

§ 8. Rada rodziców posiada komisję rewizyjną w liczbie od 3-7 członków.

§ 9. Członkowie rady rodziców pełnią swoje funkcje społeczne.

IV. Organizacja pracy i zadania poszczególnych ogniw.

§ 10. Zadaniem rady klasowej jest realizacja celów regulaminowych na terenie danej klasy, a w szczególności:

- dostosowanie zadań zawartych w paragrafie 3 do konkretnych potrzeb klasy wyrażanych przez rodziców, uczniów i nauczycieli.

§ 11. Zadaniem przewodniczącego jest kierowanie całokształtem prac, w szczególności:

- dostosowanie do konkretnych potrzeb szkoły zadań zawartych w paragrafie 3;

- opracowanie projektu planu działalności wraz z planem finansowym na dany rok szkolny z uwzględnieniem zamierzeń rad klasowych oraz zadań wynikających z planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i przedstawienie go do zatwierdzenia;

- zwoływanie i prowadzenie zebrań rady rodziców oraz prezydium;

- kierowanie działalnością finansowo-gospodarczą;

- przekazywanie opinii i postulatów wobec dyrektora szkoły i rady pedagogicznej, reprezentowanie rady rodziców na zewnątrz.

§ 12. Zadaniem sekretarza jest zapewnienie właściwej organizacji pracy a w szczególności:

- opracowywanie harmonogramu prac i zebrań oraz kierowanie jego realizacją;

- prowadzenie korespondencji i dokumentacji oraz zapewnienie prawidłowego jej przechowywania.

§ 13.Zadaniem skarbnika jest prowadzenie całokształtu działalności finansowo-gospodarczej, a w szczególności wypełnianie obowiązków określonych przepisami prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.

§ 14.1. Zadaniem prezydium jest bieżące kierowanie pracą w okresie między zebraniami, a w szczególności:

- koordynowanie działalności rad klasowych rodziców;

- zatwierdzanie harmonogramu realizacji planu pracy;

- decydowanie o działalności finansowo-gospodarczej;

- odbywanie zebrań, zwoływanych przez przewodniczącego lub na wniosek dyrektora szkoły, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące;

- składanie okresowych sprawozdań z działalności przed ogólnym zebraniem rodziców.

§ 15. Zadaniem komisji rewizyjnej jest czuwanie nad zgodnością działalności poszczególnych ogniw z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

- kontrolowanie raz w roku działalności finansowo-gospodarczej w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasad gospodarki finansowej i rachunkowości;

- składanie rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi.

V. Zasady działalności finansowo-gospodarczej:

§ 16. Rada rodziców prowadzi działalność finansową w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady w jednostkach resortu edukacji narodowej.

§ 17.1. Fundusze powstają z dochodów osiąganych z własnej działalności statutowej, składek rodziców, z dobrowolnych wpłat osób prawnych i fizycznych.

2. Wysokość minimalnej dobrowolnej rocznej składki rodziców ustala się większością 2/3 głosów na ogólnym zebraniu rodziców.

3. Rada klasowa na wniosek wychowawcy klasy może w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolnić określonych rodziców z wnoszenia części lub całości składki.

4. Rodzice wpłacają składkę jednorazowo, półrocznie względnie kwartalnie – według swego uznania i możliwości.

VI. Postanowienia końcowe.

§ 18.1. Działalność rady rodziców powinna być zgodna z obowiązującym prawem.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności przynajmniej połowy uprawnionych.

3. Jeżeli uchwały i inne decyzje są sprzeczne z obowiązujący prawem lub interesem szkoły- dyrektor szkoły zawiesza ich wykonanie.

§ 19.1. Kadencja rady rodziców trwa 3 lata.

2. Członkowie nie wywiązujący się z nałożonych obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji.

3. Na miejsce odwołanych lub ustępujących członków wybiera się nowych.

4. Ustępująca rada rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej, co powinno nastąpić nie później niż po dwóch tygodniach po odbyciu się klasowych zebrań rodziców .
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-08-03 11:42
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-08-05 08:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3155
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-08-05 08:58

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5225368
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony