Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr III/17/10
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29 grudnia 2010 roku

 

w sprawie: dochodów gromadzonych na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą prowadzące działalność oświatową.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ust z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,
z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz
z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 ) oraz art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Samorządowe jednostki budżetowe miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały gromadzą dochody na wydzielonym rachunku.

§ 2

Źródłami dochodów, o których mowa w § 1 są wpłaty z tytułu:

1)      spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;

2)      odpłatność za prowadzoną działalność w zakresie dożywiania;

3)      odsetek od nieterminowego regulowania należności;

4)      środki pomocy społecznej na dożywianie dzieci.

§ 3

Dochody, o których mowa w § 2 mogą być przeznaczone na:

1)      cele wskazane przez darczyńcę;

2)      pokrycie wydatków związanych z prowadzonym dożywianiem.

§ 4

1.      Dyrektorzy jednostek budżetowych wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały opracowują projekty planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych i przekazują Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

2.      Projekty planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych sporządzane są w szczegółowości dział, rozdział i paragraf.

3.      Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą weryfikuje otrzymane projekty planów finansowych pod względem ich prawidłowości z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz danych zawartych w § 2 i § 3 niniejszej ustawy.
W przypadku stwierdzenia niezgodności oraz różnic wprowadza odpowiednie zmiany, informując o ich dokonaniu kierowników jednostek budżetowych w terminie do dnia 25 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

4.      Projekty planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych:

a)      w przypadku, gdy zachowana została zgodność z projektem uchwały budżetowej, zatwierdzone przez kierownika jednostki budżetowej,

b)      zweryfikowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w trybie
i terminie określonym w § 4 ust 3 i zatwierdzone przez kierownika jednostki

- stanowią podstawę gospodarki finansowej jednostek w okresie od dnia 1 stycznia roku budżetowego do dnia uchwalenia uchwały budżetowej.

5.      Plany finansowe zgodne z uchwałą budżetową zatwierdza kierownik jednostki i stanowią       one podstawę gospodarki finansowej dochodów i wydatków nimi finansowanych.

6.      Dyrektorzy jednostek budżetowych dokonują zmian w planie finansowym, o którym mowa w § 4 ust 1-5 polegających  na przeniesieniach między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach ogólnych kwot dochodów i wydatków zawartych w planie,
o których informują Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w ciągu 7 dni wraz
z uzasadnieniem dokonanych zmian.

7.      Zmiany powodujące zwiększenie lub zmniejszenie ogólnych kwot dochodów i wydatków planu finansowego wprowadza Rada Miejska zgodnie z projektem zmian uchwały budżetowej sporządzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
po dokonanej weryfikacji wniosków złożonych przez kierowników jednostek budżetowych.

§ 5

Traci moc uchwała nr IX/56/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 września 2007r. w sprawie rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych Miasta
i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
oraz kierownikom jednostek budżetowych wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych – istniejące aktualnie rachunki dochodów własnych budżetowych jednostek oświatowych miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą mogą funkcjonować zgodnie z dotychczasowymi przepisami
z jednoczesnym regulowaniem i ściąganiem należności do dnia 31 grudnia 2010r.

Jednocześnie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ustawy o finansach publicznych daje możliwość gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną
w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez Radę Miejską. Rada Miejska określa w szczególności:

1)      jednostki budżetowe, które gromadzą dochody;

2)      źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku;

3)      przeznaczenie dochodów, z tym że dochody wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych;

4)      sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

W powyższej uchwale zawiera się ww. punkty aby budżetowe jednostki oświatowe działające na terenie miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą mogły gromadzić dochody i finansować nimi swoje wydatki jednocześnie unikając zbędnego przepływu środków pieniężnych pomiędzy gminą a poszczególnymi jednostkami. Dodatkowo powyższa uchwała daje możliwość pozyskiwania dodatkowych pozabudżetowych źródeł finansowania zadań oświatowych
w poszczególnych jednostkach. Zasadne jest zatem podjęcie ww. uchwały.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Załącznik Nr 1                                                                                                    do uchwały Nr III/17/10                                                                                                       Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą                                                                                                      z dnia 29 grudnia 2010r.

 

Rachunek dochodów własnych pod nazwą : Dożywianie i sprzedaż wyżywienia w stołówkach przyszkolnych i przedszkolu, tworzy się przy jednostkach budżetowych :

1.      Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą,

2.      Szkole Podstawowej w Chalinie,

3.      Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie,

4.      Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie,

5.      Publicznym Gimnazjum im. Lecha Wałęsy w Chalinie,

6.      Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krojczynie,

7.      Publicznym Gimnazjum im. Adama Adamandego Kochańskiego w Dobrzyniu nad Wisłą,

8.      Przedszkole Samorządowe w Dobrzyniu nad Wisłą.

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2011-03-09 13:33
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-25 10:17

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1345
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-25 10:17

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5168555
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony