Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie nr 37/07

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą

z dnia 10 grudnia 2007 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2007 rok

                Na podstawie art. 188 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zmianami oraz § 10 pkt. 2 uchwały nr IV/11/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2007 roku

Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§1

I w uchwale nr IV/11/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2007 roku

- w zarządzeniu nr 1/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 stycznia 2007 roku

- w zarządzeniu nr 4/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 marca 2007 roku

- w uchwale nr V/25/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 marca 2007 roku

- w uchwale nr VI/33/07 Rady Miejskiej Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 kwietnia 2007 roku

- w zarządzeniu nr 10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 maja 2007 roku

- w uchwale nr VII/49/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 1 czerwca 2007 roku

- w zarządzeniu nr 14/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 czerwca 2007 roku

- w uchwale nr VIII/53/07 Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 lipca 2007 roku

- w zarządzeniu nr 22/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 sierpnia 2007 roku

- uchwale Nr IX/62/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 września 2007 roku

- w zarządzeniu nr 26/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 września 2007 roku

- w zarządzeniu nr 30/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 października 2007 roku

-w zarządzeniu nr 31/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 listopada 2007 roku

- w uchwale nr X/73/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 listopada 2007 roku

- w zarządzeniu nr 36/07 Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21 listopada 2007 roku

- w uchwale nr XI/79/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisła z dnia 23 listopada 2007 roku

wprowadza się następujące zmiany:

§2

W §1 wyrazy „Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 na kwotę 18.551.629,00 zł, zastępuje się kwotą 18.481.969,00 zł

a)      Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 5.130.983,00 zł, zastępuje się kwotą 5.061.323,00 zł,

§3

W §2 wyrazy „Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 na kwotę 19.916.035,00 zł, zastępuje się kwotą 19.846.375,00 zł

a)      wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 5.130.983,00 zł, zastępuje się kwotą 5.061.323,00 zł,

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1

Dochody

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie

Zmniejszenie

Plan po zmianach

852

 

 

Pomoc społeczna

17.258

86.918

4.149.998

 

85214

 

Zasiłki na pomoc w naturze

 

86.918

1.182.992

 

 

2030

Dotacja celowa

 

86.918

889.532

 

85295

 

Pozostała działalność

17.258

 

107.520

 

 

2030

Dotacja celowa

17.258

 

106.520

 

 

 

Razem:

17.258

86.918

18.481.969

 

Załącznik nr 2

Wydatki

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie

Zmniejszenie

Plan po zmianach

600

 

 

Transport i łączność

9831

9831

636400

 

60016

 

Drogi publiczne i gminne

9831

9831

636400

 

 

4210

Materiały i wyposażenie

 

3500

7700

 

 

4270

Zakup usług remontowych

9831

 

97831

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

6331

23823

630

 

 

Turystyka

500

500

22720

 

63095

 

Pozostała działalność

500

500

22720

 

 

4210

Materiały i wyposażenie

500

 

6792

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

500

13160

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

20200

20200

373500

 

70004

 

Różne jednostki obsługi

20200

 

373500

 

 

4210

Materiały i wyposażenie

19200

 

206200

 

 

4260

Energia

 

8000

55000

 

 

4270

Zakup usług remontowych

1000

 

10000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

2626

71374

 

 

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

 

2925

2075

 

 

4430

Różne opłaty i składki

 

5000

0

 

 

4530

Podatek VAT

 

947

20053

 

 

4700

Szkolenie

 

702

798

750

 

 

Administracja publiczna

30813

30813

2883149

 

75022

 

Rada gminy

4000

1418

90582

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4000

 

81000

 

 

4210

Materiały i wyposażenie

 

448

3752

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

970

5830

 

75023

 

Urzędy gmin

26813

29395

2678914

 

 

4010

Wynagrodzenie

20000

 

1527200

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

29000

262837

 

 

4140

PFRON

95

 

10719

 

 

4210

Materiały i wyposażenie

3300

 

192327

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

95

1105

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2418

 

107742

 

 

4370

Opłata telefonia stacjonarna

 

300

34900

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych

1000

 

6500

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4500

4500

133500

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

4500

4500

127000

 

 

4210

Materiały i wyposażenie

3500

 

81950

 

 

4260

Energia

 

1759

5483

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

2441

1559

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1000

 

20558

 

 

4360

Opłaty telefonia komórkowa

 

300

200

801

 

 

Oświata i wychowanie

49553

47353

8025084

 

80101

 

Szkoły podstawowe

9400

5600

4248898

 

 

4210

Materiały i wyposażenie

9250

 

228850

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

3000

77000

 

 

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

 

2600

2950

 

 

4430

Różne opłaty i składki

150

 

5700

 

80103

 

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

 

1600

5700

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

1600

5700

 

80104

 

Przedszkole

400

400

343159

 

 

4210

Materiały i wyposażenie

400

 

21620

 

 

4410

Delegacje

 

400

100

 

80110

 

Gimnazja

26800

26800

2414458

 

 

4210

Materiały i wyposażenie

25600

 

149400

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

7600

159500

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

1000

1670

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1000

 

26200

 

 

4350

Opłaty za usługi internetowe

 

1000

5300

 

 

4360

Opłaty telefonia komórkowa

200

 

1400

 

 

4370

Opłaty telefonia stacjonarna

 

5900

5700

 

 

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz

 

2000

0

 

 

4410

Delegacja

 

4800

3350

 

 

4430

Różne opłaty i składki

 

1300

1700

 

 

4700

Szkolenie

 

200

2100

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych

 

3000

3200

 

80114

 

Zespół Obsługi Szkół

200

200

307034

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe

200

 

1200

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

200

800

 

80146

 

Kształcenie i dokształcanie nauczycieli

12753

12753

36603

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

12753

 

21753

 

 

4410

Delegacje

 

12053

3550

 

 

4700

Szkolenie pracowników

 

700

11300

852

 

 

Pomoc społeczna

17760

87420

4353578

 

85214

 

Zasiłki na pomoc w naturze

 

86918

1182992

 

 

3110

Świadczenia społeczne

 

86918

1182992

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

2

2

158950

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe

 

1

618

 

 

4010

Wynagrodzenie

2

 

120469

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

1

9286

 

85295

 

Pozostała działalność

17758

500

246100

 

 

3110

Świadczenia społeczne

17258

100

234730

 

 

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

 

400

370

 

 

4210

Materiały i wyposażenie

 

 

4728

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

2200

595721

 

85401

 

Świetlice

 

2200

160338

 

 

4270

Zakup usług pozostałych

 

2200

4100

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7500

7500

1211270

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

2500

2500

46000

 

 

4210

Materiały i wyposażenie

 

2000

1000

 

 

4260

Energia

 

500

536

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2500

 

39464

 

90095

 

Pozostała działalność

5000

5000

262080

 

 

4210

Materiały i wyposażenie

5000

 

85812

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

5000

95000

921

 

 

Kultura i sztuka

5742

5742

229410

 

92109

 

Świetlice

1250

1250

18300

 

 

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

1250

 

1850

 

 

4210

Materiały i wyposażenie

 

850

12253

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

400

2399

 

92116

 

Biblioteki

2492

4492

170710

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

2249

14345

 

 

4210

Materiały i wyposażenie

 

300

14119

 

 

4260

Energia

 

1000

8800

 

 

4270

Zakup usług remontowych

2492

 

3816

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

500

1200

 

 

4410

Delegacja

 

18

182

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych

 

425

675

 

92195

 

Pozostała działalność

2000

 

35400

 

 

4210

Materiały i wyposażenie

500

 

8960

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1500

 

24800

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

3773

3773

173000

 

92695

 

Zakup usług pozostałych

3773

3773

173000

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe

 

1000

0

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

2773

227

 

 

4210

Materiały i wyposażenie

372

 

32972

 

 

4270

Zakup usług remontowych

3401

 

3401

 

 

 

Razem:

150572

220232

19846375

 

 

Uzasadnienie

750 – Administracja publiczna

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

852 – Pomoc społeczna

Zwiększenie 17.258,00 zł – dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zmniejszenie 86.918,00 – dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze.

Pozostałe przeniesienia pomiędzy paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.

 

 

 

 

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-04-09 14:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 916
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-09 14:43

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5223258
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony