Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXXV/195/2014

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 20 lutego 2014 roku

w sprawie: określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Mieście i Gminie
                  Dobrzyń nad Wisłą.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) i art. 14 ust. 5 i ust. 5a, w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka zapewniane przez przedszkola,  prowadzone przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą są realizowane w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka zapewniane przez odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą są realizowane w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2

 

1.      Określa się opłatę za jedną godzinę korzystania dziecka z wychowania przedszkolnego
w przedszkolach, w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie - w wysokości 1 zł.

2.    Określa się opłatę za jedną godzinę korzystania dziecka z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, o których mowa w § 1 ust. 2 uchwały, w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie - w wysokości 1 zł.

                                                     

§ 3

 

Zwalnia się w części 50% opłaty, o której mowa w § 2, rodziny z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego drugiego i każdego następnego dziecka z tej rodziny.

 

§ 4

 

1. Świadczenia, o których mowa w § 2, obejmują zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz dydaktyczne, w szczególności w zakresie:

1)  adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym;

2)  zapewnienia bezpiecznych warunków funkcjonowania dziecka podczas pobytu   w przedszkolu;

3)  przygotowywania miejsca zabaw, miejsca spożywania posiłku, miejsca wypoczynku i snu dziecka oraz opieki i nadzoru nad dzieckiem podczas spożywania posiłku i wypoczynku;

4) nadzoru nad dzieckiem w czasie jego samodzielnych, indywidualnych i grupowych zabaw
w pomieszczeniach przedszkolnych oraz na placu zabaw;

5)    przygotowania dzieci do udziału w przedszkolnych oraz lokalnych imprezach sportowych, artystycznych i okolicznościowych;

6)    wspierania wielostronnego rozwoju dzieci na podstawie indywidualnych programów nauczycielskich, z wykorzystaniem alternatywnych metod; uwzględniających szczególne uzdolnienia i zainteresowania wychowanków, np. zajęcia czytelnicze, wokalno - taneczne, plastyczne, teatralne;

7)    organizacji gier i zabaw dostosowanych do wieku i możliwości dziecka:

a) dydaktycznych, wspomagających rozwój umysłowy dziecka;

b) badawczych, rozwijających zainteresowania otaczającym światem;

c) ruchowych, wspomagających rozwój ruchowy dziecka;

d) tematycznych, wspomagających rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.

 

§ 5

 

 Opłaty, o których mowa w § 2 uchwały, nie mają zastosowania do świadczeń dla dzieci
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz  do zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, na które Miastu i Gminie Dobrzyń nad Wisłą przekazywana jest część oświatowa subwencji ogólnej.

 

§ 6

 

Zakres świadczeń, zasady i termin płatności opłaty, okres obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiadania określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami  lub opiekunami prawnymi dziecka, albo jednym z rodziców lub opiekunów.

 

§ 7

 

Postanowienia § 1 ust. 2 i § 2 ust. 2 obowiązują do dnia 31 sierpnia 2016 r.

 

§ 8

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 9

 

Traci moc Uchwała nr IX/60/2011 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 sierpnia 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Przedszkolu Samorządowym im. Kubusia Puchatka w Dobrzyniu n. Wisłą (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 251, poz. 2390 z 2011 r.).

 

§ 10

 

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w przedszkolu i szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą .

 

§ 11

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie od dnia 1 września 2014 r.

 

Ogłoszenie w Dz. Urz. 2014 poz. 819 z dnia 14 marca 2014 

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-04-22 08:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1025
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-22 08:16

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5163980
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony