Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

P R O T O K Ó Ł Nr II)03

Komisji Budżetu i Finansów, z dnia 11 kwietnia 2003 roku.
Obradom przewodniczył Marek Skonieczny – Przewodniczący Komisji. W obradach brało udział 11 osób (7 członków komisji budżetu
i finansów oraz przewodniczący Rady Miejskiej, przewodniczący komisji rewizyjnej, przewodniczący komisji rolnictwa, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego i przewodniczący komisji zdrowia, spraw socjalnych
i bezpieczeństwa publicznego). Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu - Ryszard Dobieszewski wchodzi w skład Komisji Budżetu
i Finansów.
(lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu – jako zał. nr 1)
Ponadto w obradach uczestniczyli władze kierownictwa Urzędu Miasta
i Gminy; Burmistrz i Jego Zastępca, Sekretarz oraz Skarbnik.
Przewodniczący Komisji powitał uczestników obrad, a następnie stwierdził prawomocność. Protokół ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie. Następnie Przewodniczący Komisji oznajmił, że zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską rocznym planem pracy, tematem dzisiejszych obrad będzie analiza wykonania budżetu gminy za rok 2002 oraz propozycje zmian budżetu gminy na rok 2003 – propozycje podziału nadwyżki budżetowej.

Porządek obrad :

1. Analiza wykonania budżetu gminy za rok 2002.
2. Zmiany w budżecie gminy na rok 2003 – wypracowanie propozycji podziału nadwyżki budżetowej.

do punktu 1.
Przewodniczący komisji stwierdził, że wszyscy członkowie komisji otrzymali informację z wykonania budżetu, zatem proponuje dyskusję oraz zapytania
w sprawach tyczących wykonania budżetu gminy, najpierw strony dochodów,
a następnie wydatków. Członkowie komisji wyrazili zgodę na propozycję Przewodniczącego.
Radny Ryszard Dobieszewski - członek komisji wyraził niepokój w sferze stanu zaległości szczególnie u osób fizycznych wobec budżetu gminy. Zwrócił się z zapytaniem do Skarbnika Miasta i Gminy, jakie czynności podejmowane są w sferze windykacji ze strony Urzędu Miasta i Gminy. Skarbnik wyjaśniła, że wysyłane są upomnienia, tytuły wykonawcze, a także obciążenia na Księgach wieczystych.
- 2 -

Skarbnik wyjaśniła, że bardzo dużo jest protokółów nieściągalności od Komornika. Skarbnik podkreśliła, że zaległości faktycznie mogą szokować, bo w stosunku do roku 2001 wzrosły one o 18,8 %, ponadto na wysokość zaległości znaczny wpływ mają przypisane odsetki od zaległości w podatku rolnych i podatku od nieruchomości.
Radny Ryszard Dobieszewski zapytał, co dalej dzieje się z dłużnikami, którym obciążono Księgę wieczystą. Skarbnik wyjaśniła, że możliwość odzyskania długu może nastąpić tylko w przypadku, kiedy dłużnik przystąpi do sprzedaży gruntów, bądź całego gospodarstwa. Skarbnik poinformowała również, że nie wszyscy dłużnicy mają założoną Księgę wieczystą i w takiej sytuacji następuje brak możliwości ściągnięcia zaległości.
Radny Bogusław Żuchowski zapytał, czy przy większych zadłużeniach można z Urzędu złożyć wniosek o założenie Kw. Sekretarz Miasta i Gminy wyjaśniła, że brak jest umocowań prawnych do podjęcia takiej czynności. Założenie Kw. następuje na indywidualny wniosek właściciela nieruchomości. Dalej mówca zapytał, skąd takie duże zaległość w podatku od nieruchomości
w miejscowości Szpiegowo i czy ta zaległość tyczy osób fizycznych, czy prawnych. Skarbnik wyjaśniła, że są to zaległości od osób fizycznych, ale nie wolno jej podawać nazwiskami (ustawa o ochronie danych osobowych). Może tylko poinformować, że zaległość tyczy 13 mieszkańców Szpiegowa, jedna osoba zalega aż 2,846,00 zł.
Radny Ryszard Dobieszewski zwrócił uwagę, że największe zaległości
w podatku rolnym widnieją we wsi Krojczyn, a właśnie tam planuje się drogą inwestycję w zakresie budowy drogi gminnej – położenie nawierzchni asfaltowej.
Burmistrz Miasta i Gminy wskazał, że generalnie rolników dotknęła bieda
i Ci, którzy wcześniej jakoś sobie radzili, w chwili obecnej przy występującej dekoniunkturze w rolnictwie, popadają w zadłużenia. Ze swojej strony jako Burmistrz staram się pomóc rozkładając na raty zaległość, a przy wpłacie ostatniej raty w sytuacjach bardzo ciężkiej sytuacji materialnej i rodzinnej umarzam odsetki, stwierdził mówca.
Skarbnik Miasta i Gminy podsumowała, że pomimo dużych zaległości dochody zostały zrealizowane w wysokości 13,000,801 zł, co stanowi 101,35 %. Jeżeli chodzi o stronę wydatków budżetowych, zostały one zrealizowane w wysokości 12,559,682 zł, co stanowi 93,8 % planu wynikającego z uchwał. Największy
% nie wykonanych wydatków wystąpił w działach : „Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska” na kwotę 364,883 zł co stanowi 19,03 %, „ Oświata
i Wychowanie” 278,180,00 zł, co stanowi 4,65 %. Także w innych działach klasyfikacji budżetowej wydatki nie zostały wykonane między innymi : w dz. transport i łączność, administracja publiczna, gospodarka mieszkaniowa.

- 3 -

Przekroczenie planowanych dochodów gminy i nie wykonanie wydatków sprawiło, że została wygospodarowana nadwyżka budżetowa w kwocie 441,119,00 zł + zakładany deficyt budżetowy w kwocie 555,500,00 zł dało nam dodatni wynik finansowy, osiągnięto wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, co łącznie stanowi kwotę 996,673,00 zł. Z kwoty tej 170,000,00 zł należy przeznaczyć na spłatę zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej
i deszczowej. Zatem do podziału pozostaje kwota 826,673,00 zł.

(szczegółowa informacja z wykonania budżetu gminy za rok 2002
w załączeniu do niniejszego protokółu - jako załącznik nr 2)

Burmistrz Miasta i Gminy poszerzył o kilka informacji część opisową do strony wydatków, sporządzonej przez Skarbnika Miasta i Gminy, mianowicie; w dz. gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zabudowa zbiornika retencyjnego w Grochowalsku, nie wykorzystane 19,882,00 zł wskutek wyboru korzystnej oferty w drodze przetargu, modernizacja ujęcia wody w Dobrzyniu
n. Wisłą nie wykorzystano 69,295,00 zł wskutek złej woli ze strony dzierżawcy i braku możliwości racjonalnego porozumienia się z nim, oświetlenie ulic, placów i dróg - nie wykorzystano 92,433,00 zł, pozyskaliśmy dotację,
a ponadto oświetlenie uliczne robiono na starych słupach. Zaplanowano również więcej środków za energię elektryczną spodziewając się większych podwyżek dostaw energii elektrycznej, w dz. oświata i wychowanie nie wykorzystano kwoty 278,180,00 zł, przyczyna oszczędności to skutek wprowadzenia podwyżek dla nauczycieli od września 2002 roku, a nie jak zakładano w planie od stycznia 2002 roku, w dz. transport i łączność - nie zapłacona faktura na kwotę 23,586,00 za inwestycję budowa drogi Chalin – Ruszkowo, wiąże się to z możliwością otrzymania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego woj. kujawsko-pomorskiego. Wskazałem tylko na większe oszczędności, ale lustrując dokładnie wykonanie budżetu, to nieomal w każdym dziale klasyfikacji budżetowej wygospodarowano pewne oszczędności. Sekretarz Miasta i Gminy zapoznała z treścią Uchwały Nr 105/2003 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, z dnia 3 kwietnia 2003 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za rok 2002 ... .

(uchwała w załączeniu do niniejszego protokółu – jako zał. nr 3)

Przewodniczący Komisji zarządził 15 minutową przerwę.- 4 -

Po przerwie wznowiono obrady.

do punktu 2.
Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił zbiorcze zestawienie wniosków na zapotrzebowanie środków finansowych z wolnych środków oraz nadwyżki budżetowej. Dokument otrzymali wszyscy uczestnicy obrad.
(zestawienie w załączeniu do niniejszego protokółu – jako zał. nr 4)
Przewodniczący Komisji poprosił Burmistrza o bliższe omówienie wykazanych potrzeb do realizacji w roku bieżącym. Burmistrz kolejno ustosunkował się do poszczególnych zapisów:
1. na utwardzenie drogi Krojczyn planuje położenie smoły grysu i tylko jedną warstwę, aby zminimalizować koszty. Położenie dywanika jest konieczne, ponieważ droga na podbudowie betonowej będzie ulegała dewastacji.
2. dokończenie elewacji planuje w dwóch szkołach w roku bieżącym, ponieważ występuje analogiczna sytuacja zarówno w Krojczynie jak
i Chalinie, zrobiony jest front, a reszta wygląda bardzo nieestetycznie, stąd nie może robić wyjątków.
3. malowanie i remont jednego bloku planował zrobić systemem gospodarczym, ale raczej będzie robione przez firmę wyłonioną w drodze przetargu. Jednak decyzję ostateczną podejmie po rozmowie
z Powiatowym Urzędem Pracy i pełnej orientacji w sferze organizacji robót publicznych.
4. inwestycja modernizacji drogi w Płomianach odkładana jest od kilku lat, ponieważ zawsze brakuje środków w budżecie, stąd w roku bieżącym musi być zrobiona.
5. ewidencja dróg gminnych miała być zrobiona w roku 2002, ale zleceniobiorca nie wyrobił się w czasie, stąd środki weszły w nadwyżkę budżetową, dlatego w roku bieżącym trzeba zrealizować.
6. opracowanie dokumentacji kanalizacyjnej to także nieodzowna potrzeba, ponieważ jedna kolonia w Chalinie nie jest podłączona do sieci wodociągowej (Bukowski, Mrowicki,Karczewski, Lewandowski i.t.d.) ponadto trzeba pociągnąć nitkę wodociągową w kierunku firmy Onka Sebastian. Jeżeli chodzi o dokumentację kanalizacyjną to istnieje możliwość podłączenia kilku posesji w Chalinie do oczyszczalni ścieków przy szkole, tym bardziej, że w maju można wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
o częściowe umorzenie kredytu, umorzenie może nastąpić pod warunkiem że Gmina zainwestuje w ochronę środowiska – inwestycje typu budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa sieci kanalizacyjnej i. t. p.
- 5 -

7. dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Mokowo również jest celowe, ponieważ mają szansę pozyskania pieniędzy z zewnątrz.
8. czyszczenie kanalizacji w Dobrzyniu n. Wisłą jest konieczne, zmienił się dzierżawca, z którym została podpisana umowa, mówca dodał przy tym, że rozważa możliwość podniesienia ceny za m3 kanału, wówczas by wróciło się część zainwestowanych środków finansowych.
9. modernizacja stacji uzdatniania wody jest konieczna za względu na fakt przekroczenia norm na zawartość żelaza i manganu w wodzie produkowanej w SUW Dobrzyń n. Wisłą, ponadto wystąpiła konieczność zakupu szczotek do jednego BIOKONU na oczyszczalni ścieków, koszt ca 80.000 zł.
10. jeżeli chodzi o modernizację ulic to pierwotnie planowana była przebudowa ul. Licealnej, lecz na dzień dzisiejszy należało odstąpić, ponieważ trwają negocjacje z p. Tomaszem Kalinowskim na zamianę pasa gruntów, gdyż jego grunty dobiegają do ulicy łącznie z pasem zieleni na, którym rosną drzewa. W takiej sytuacji nastąpiła by zamiana, za część pasa od strony ulicy p. Kalinowski Tomasz otrzyma pas gruntów gminnych w kierunku rzeki Wisła. W miejsce przebudowy ul. Licealnej dokona się modernizacji ul. Służba Polsce, łącznie z budową chodnika
z kostki polbruk do Ośrodka Zdrowia.
11. inną inwestycją konieczną w zakresie modernizacji ulic jest renowacja ulicy Farnej, której stan jest wręcz krytyczny.
12. planuje się także kwotę 100,000,00 zł na opracowanie dokumentacji
w związku z planowaną budową sali sportowo widowiskowej, i jeżeli Rada podejmie wiążącą decyzję w tej sprawie to w roku bieżącym trzeba opracować dokumentację.
Burmistrz podkreślił, że w swojej propozycji na zrealizowanie zadań bardzo pilnych potrzebna jest kwota 1,113,000,00 zł, a do dyspozycji jest
tylko 996,673,00 zł, zatem jeszcze raz wspólnie ze Skarbnikiem Miasta i Gminy dokona korekty, którą przed Sesją skonsultuje z Komisją budżetową oraz przewodniczącymi stałych komisji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję nad przedstawionymi przez Burmistrza Miasta i Gminy propozycjami.

Radny Ludomir Bylicki - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego zwrócił się z zapytaniem, czy istnieje pilna konieczność modernizacji ul. Farnej, gdyż jego zdaniem pilnej modernizacji wymaga ul. Skaszewska.
Burmistrz wyjaśnił, że modernizacja ul. Skaszewskiej to droższa inwestycja na, którą brak jest środków finansowych.


- 6 -
Radny Ryszard Dobieszewski - członek komisji stwierdził, iż jego zdaniem realizacja renowacji ul. Farnej w roku bieżącym jest konieczna ze względu na dojście tą ulicą na „Wysoką Górę” jako obiektu historycznego, jest to swojego rodzaju wizytówka naszego miasta.
Zastępca Burmistrza poinformował, że w sobotę
(5 kwietnia b. r.) była wycieczka 50 osobowa na „Wysoką Górę” i czuł się bardzo zażenowany stanem tej ulicy.
Radny Ludomir Bylicki zwrócił się z prośbą do Burmistrza
o wygospodarowanie środków finansowych z nadwyżki budżetowej na dofinansowanie GSW „dobrzynianka” z przeznaczeniem na usunięcie przynajmniej dwóch awarii w Bachorzewie, ponieważ uszkodzone są ciągi drenarskie podczas prowadzenia linii telefonicznej oraz sieci wodociągowej.
Radny Bogusław Żuchowski w swojej wypowiedzi podkreślił fakt stosunkowo niskiej składki na konserwację urządzeń melioracyjnych i bardzo niską ściągalność. W praktyce to wygląda tak, że rolnicy oczekują najpierw dokonania konserwacji, a dopiero zapłacenie składki, taka jest obiegowa opinia wśród rolników
Burmistrz Miasta i Gminy stwierdził, że rolnicy nie dbają o urządzenia melioracyjne, a zgodnie z prawem wodnym o urządzenia te powinien dbać rolnik, z przykrością muszę stwierdzić, że urządzenia są dewastowane przez rolników, sam byłem świadkiem takiego czynu, będąc w terenie, stwierdził mówca. Teraz trzeba przeznaczać na nowe inwestycje typu budowy rowów melioracyjnych, ponieważ wielu rolnikom zalewa pola, gdyż grunty są nie drenowane. Po wykonaniu budżetu za I półrocze 2003 roku, być może wygospodaruje się jakieś oszczędności i przeznaczy się na usunięcie newralgicznych awarii.
Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół przekazał informacje, które pozyskał na seminarium w Warszawie, głównie w sferze inwestycji w zakresie budowy obiektów sportowych. Dokładne informacje w przedmiotowym temacie wszyscy radni otrzymają w materiałach na piątą Sesję Rady Miejskiej. Wskazał na bardzo istotne elementy brane pod uwagę przy podziale środków dla inwestycji budowy obiektów sportowych przez gminy, mianowicie:
1. liczba ludności;
2. liczba obiektów sportowych;
3. stopa bezrobocia;
4. stan nakładów na kulturę fizyczną i sport jednostek samorządu terytorialnego w danym województwie.
Dalej poinformował, że jeżeli inwestycja realizowana jest przez gminę to stosuje się ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
w latach 1999-2003.

- 7 -

Jeżeli dochody własne gminy są niższe niż 60 % od średnich w kraju (a nasza gmina do takich należy) to kwota z dopłat nie może przekroczyć 50 % wartości kosztorysowej inwestycji i my właśnie mamy taką szansę pozyskania środków
z zewnątrz w takiej wysokości. Po podjęciu ostatecznej decyzji w sprawie przedmiotowej inwestycji, wspólnie będziemy korzystać z optymalnych rozwiązań, jak najtańszych, a jednocześnie bardzo funkcjonalnych, ponieważ taka inwestycja posłuży wielu pokoleniom naszego środowiska. Z pewnością pojedziemy do jednostek, gdzie takie inwestycje są już zrealizowane aby
na podstawie autopsji dokonać słusznego i optymalnego wyboru.

Na tym obrady Komisji zostały zakończone.


Protokółowała : Przewodniczący Komisji

Skonieczny Marek


  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-21 09:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1983
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-10-26 08:38

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5153409
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony