Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

P R O T O K Ó Ł Nr 19)01

obrad Komisji Budżetu, Finansów i rozwoju Gospodarczego,
z dnia 10 grudnia 2001 roku


Obradom Komisji przewodniczył Skonieczny Marek - Przewodniczący Komisji. Obecni na obradach 8 osób w)g listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokółu. Ponadto w obradach uczestniczyła Skarbnik Miasta i Gminy.
Protokół ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący komisji stwierdził prawomocność obrad, a następnie przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez uwag.

Porządek obrad :

1. Prace nad analizą projektu budżetu gminy na rok 2002.
2. Analiza wniosków wypracowanych do projektu budżetu gminy przez poszczególne Komisje Rady Miejskiej.
3. Sprawy bieżące - podsumowanie działalności Komisji za rok 2001 oraz opracowanie planu pracy na rok 2002.

do punktu 1

Skarbnik Miasta i Gminy omówiła poszczególnymi działami klasyfikacji budżetowej stronę dochodów w projekcie budżetu gminy na rok 2002. Projekt budżetu po stronie dochodów zamyka się kwotą - 11.593.358 zł, a po stronie wydatków - 11.893.358 zł. Deficyt w kwocie 300.000 zł pokryty będzie pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, zaś zabezpieczeniem na poczet spłaty pożyczki będą wolne środki pochodzące z budżetu miasta i gminy.
Subwencje na rok 2002 stanowią wielkość - 7.328.293 zł, z tego :
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 5.117.273 zł,
- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - 331.316 zł,
- część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin - 1.879.704 zł
Pozostałe środki finansowe zaplanowane po stronie dochodów to dotacje celowe oraz dochody własne gminy.
Skarbnik Miasta i Gminy zapytała, czy ma szczegółowo omawiać stronę wydatków. Komisja jednoznacznie stwierdziła, że takiej potrzeby nie ma, ponieważ wszyscy członkowie Komisji doskonale zapoznali się z projektem budżetu. Przewodniczący poprosił członków Komisji o zadawanie pytań Pani Skarbnik w przypadku niejasności zapisów w projekcie budżetu.
- 2 -

Członek Komisji - radny Żurawski Jerzy zapytał, dlaczego tak dużo zaplanowane jest w § 3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” – diety dla Zarządu Miasta i Gminy. Skarbnik Miasta i Gminy wyjaśniła, że pod tą pozycją planowane są również diety dla komisji przetargowych oraz komisji przeciwdziałania alkoholizmowi. Ponadto na pytania Komisji w sprawie etatów obsługi w oświacie, odpowiedzi udzielił Dyrektor Obsługi Szkół - Mazurek Grzegorz.
Po zapoznaniu się z całokształtem projektu budżetu na rok 2002, Komisja oceniła pozytywnie opracowany dokument przez Zarząd Miasta i Gminy i wnioskuje o jego uchwalenie na grudniowej Sesji Rady Miejskiej.
do punktu 2
Komisja dokonała analizy wniosków wypracowanych do projektu budżetu przez stałe Komisje Rady Miejskiej.
(zestawienie wniosków w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 2 ).
Komisja uznała jako zasadne wszystkie wnioski wypracowane przez Komisję Kultury, Sportu i Rekreacji, Dyscyplinarno-Porządkowej i wnioskuje do Zarządu Miasta i Gminy o wprowadzenie w drodze uchwały autopoprawek do projektu budżetu. Komisja zaakceptowała również wniosek Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych i wspólnie ze Skarbnikiem Miasta i Gminy bardziej skonkretyzowała, wskazując w którym paragrafie rozdz. 85154 zaplanować wnioskowane środki finansowe. Jeżeli chodzi o wnioski wypracowane przez Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu, Usług i Drobnej Wytwórczości, Komisja nie zajęła konkretnego stanowiska. Odnośnie wniosku nr 1 Komisja proponuje rozważyć temat po zakończeniu budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej, natomiast wniosek nr 2 Komisja pozostawia do rozstrzygnięcia przez Zarząd Miasta i Gminy.
do punktu 3
Komisja zapoznała się z treścią odpowiedzi na wniosek wypracowany na obradach w dniu 03 sierpnia 2001 roku.
(treść odpowiedzi w załączeniu do niniejszego protokółu – jako zał. nr 3 )
Komisja dokonała podsumowania swojej działalności za rok 2001 oraz opracowała plan pracy na rok 2002 celem zatwierdzenia na grudniowej Sesji Rady Miejskiej.
(sprawozdanie oraz plan pracy w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załączniki nr 4 i nr 5 ).
Na tym obrady Komisji zostały zakończone.

Protokółowała : Przewodniczący Komisji

Skonieczny Marek
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-21 09:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1616
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-21 09:29

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5155876
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony