Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XXXIV/2014

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 20 stycznia 2014 roku

 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, a zakończono o godzinie dwunastej trzydzieści. Miejsce obrad sala konferencyjna w Urzędzie Miasta
i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Otwierając obrady trzydziestej czwartej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Henryk Domeradzki stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnymi. W obradach uczestniczyło: 14 radnych, 20 przewodniczących rad sołeckich oraz goście zaproszeni.

 (listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu).

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie zapytał radnych czy są uwagi do protokółu z XXXII Sesji Rady Miejskiej, oraz protokółu z XXXIII Sesji Rady Miejskiej, które wyłożone były w biurze rady. Wobec braku uwag zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu z XXXII Sesji Rady Miejskiej: został przyjęty 14 głosami za, przeciw -0, wstrz. - 0. Następnie zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu z XXXIII Sesji Rady Miejskiej. Wyniki głosowania: 14 głosów – za, przeciw – 0, wstrz. – 0. Protokół został przyjęty.

Następnie odczytał proponowany porządek obrad, po czym spytał czy są propozycje zmiany porządku obrad. Zmian nie zgłoszono.

 

         do punktu 2

 

Odpowiedzi na wnioski złożone na trzydziestej drugiej i trzydziestej trzeciej Sesji Rady Miejskiej udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą – Ryszard Dobieszewski.

/ szczegółowa treść odpowiedzi na wnioski w załączeniu do protokółu/

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy są uwagi do udzielonej odpowiedzi.

Ewa Tomczyk – radna. Dziękuję za obszerną odpowiedź, z którą jednak się nie zgadzam. Uważam, że środki finansowe przekazywane na prywatny w całości obiekt OSP Michałkowo / art.44 ustawy ppoż. / jest w moim odczuciu niezgodne z prawem.

Kazimierz Janecki – radny. Na żadne inwestycje w tej straży pieniądze nie są przekazywane. Wszystkie decyzje finansowe przecież są przez nas radnych podejmowane.

 

do punktu 3 p-pkt „a”

 

Uchwałę w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2014 rok omówiła Pani Agnieszka Ziółkowska – Skarbnik.

Zwiększenie po stronie dochodów i wydatków – 290.748,20 zł

  1. Dotacja celowa na realizację Projektu systemowego „Aktywacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 275.575,20 zł
  2. Dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 15.173,00 zł.

Pozostałe zmiany polegają na przeniesieniu 330,00 zł z rezerwy ogólnej na rezerwę celową.

W załączniku nr 3 zmiana §6050 na §6300 inwestycji „Udzielenie pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej na budowę chodników i zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 562 Szpetal Górny – Płock w miejscowościach Szpiegowo i Krojczyn.

Jerzy Wasiołek – radny. W §2 pkt 1 budżetu gminy tworzy się rezerwy. Przecież te rezerwy już są. Czy nie powinien być zapis „zmiana?. W jakim celu jest to 150.000 zł i skąd się wzięło 330,00 zł?

Agnieszka Ziółkowska – Skarbnik, miało miejsce dostosowanie §6300 do uchwały budżetowej. Jeśli chodzi o kwotę 330,00 zł to nastąpiło przeniesienie rezerwy ogólnej na rezerwę celową. 

Wioletta Suska – radna. W jakim terminie został złożony wniosek do Urzędu wojewódzkiego i jaki jest udział gminy w kwestii budowy chodników Krojczyn – Szpiegowo.

Ryszard Dobieszewski – Burmistrz Miasta i Gminy. Jeszcze nie wiemy, będziemy proszeni na rozmowę w tym temacie. Na razie zadeklarowaliśmy ze swojej strony określoną kwotę i zabezpieczyliśmy w budżecie.

Wioletta Suska – radna. Czy jest brana pod uwagę przebudowa skrzyżowania
w Szpiegowie, jeżeli tak to trzeba się zastanowić czy nas na to stać?

Ryszard Dobieszewski – Burmistrz Miasta i Gminy. Tak jak powiedziałem wcześniej szczegółów jeszcze nie znamy i nie wiemy również jak będą przebiegały rozmowy. Więcej nie przeznaczymy jak 150.000 zł.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na rok 2014 i zarządził glosowanie:

Wyniki glosowania:

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych14

za – 14,

przeciw – 0,

wstrz. – 0.

Uchwała została podjęta.

 

do punktu 3 p-pkt „b”

 

Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Chalin i Grochowalsk omówił Pan Roman Składanowski – insp. ds. zaopatrzenia w wodę i odpr. ścieków.

Na podstawie art.24, ust.9a, 9c ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006r.,
Nr 123, poz. 858 ze zm.), Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Andrzej Wyszyński, Dobrzyń nad Wisłą, ul. 22-go Stycznia 3, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą w dniu 19-12-2013 r. zwrócił się z wnioskiem do Burmistrza Miasta
i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Chalin i Grochowalsk na okres od dnia 1 marca 2014 r. do dnia 28 lutego 2015 r.

         Utrzymanie taryfy na niezmiennym poziomie na kolejny rok, Zakład Wodociągów i Kanalizacji opiera na podstawie wykonanej analizy wyniku ekonomiczno-finansowego za rok obrachunkowy, który umożliwia osiągnięcie przychodów pokrywających koszty bieżącej działalności w okresie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy.

Istotnym elementem mającym decydujący wpływ na decyzję o możliwości utrzymania wysokości taryfy na dotychczasowym poziomie jest prognoza Zakładu Energetycznego, która nie zakłada podwyżki energii elektrycznej w 2014 r.

         Niniejsza uchwała nie wywołuje zmiany skutków finansowych dla odbiorców usług wodociągowych, świadczonych przez przedmiotowy Zakład, wynikających z poziomu taryfy.

         Stosownie do zapisu art.24 ust.9a cytowanej wyżej ustawy rada gminy, w drodze uchwały, przedłuża czas obowiązywania dotychczasowej taryfy.

         Uwzględniając powyższe uzasadnienie, proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Wanda Hetflajsz – radna. Mówię to w imieniu moich wyborców, że różnica, jeśli chodzi o stawki za zużycie wody wynosi 50% więcej. Chodzi mi o różnicę między ujęciem wody Zaduszniki, a ujęciem wody z Grochowalska. Gmina nie łoży żadnych wydatków na ujęcie wody z Zadusznik, ponieważ nie jest to mienie Gminne. Cenę wody można porównać do ceny wody ze sklepu. Uważam, że jest to bardzo krzywdzące dla nas, jako użytkowników z tego ujęcia. Nie wspomnę już, o jakości tej wody, która pozostawia wiele do życzenia. Te różnice cenowe bardzo dzielą społeczeństwo i uważam, że jest to jedna gmina i stawka za wodę powinna być ujednolicona.

Ryszard Dobieszewski – Burmistrz Miasta i Gminy. Taki jest układ w tym Krojczynie, że jak na razie nie mamy na to wpływu i musimy płacić takie stawki za wodę, jakie ustali Ekoflora. Przyszłościowo myślimy o przyłączeniu do Grochowalska, ale potrzeba na to czasu.

Roman Składanowski – insp. ds. zaopatrzenia w wodę i odpr. ścieków. Rok temu była ta sprawa omawiana. My płacimy tyle ile ustali nam Ekoflora, ponieważ to nie jest nasze ujęcie i nic na to nie możemy poradzić. Pan Andrzej Wyszyński zajmuje się tylko eksploatacja. W związku z wyższymi kosztami Rada Miejska uchwaliła dopłatę dla mieszkańców korzystających z ujęcia wody Zaduszniki.

Wanda Hetflajsz – radna. Teraz jest tylko dopłata do 10m3. Ja bym chciała jednak usłyszeć, jakie gmina ponosi koszty za ujęcie wody w Zadusznikach w stosunku do kosztów z ujęcia wody Dobrzynia.

Sławomir Kowalewski – radny. Wcześniej było tak, że Krojczyn miał niższą cenę za wodę w stosunku do Glewa i Krępy. Było przecież robione rozliczenie kosztów szkoda, że koleżanka radna nie pamięta tego.

Jerzy Wasiołek – radny. Na pewno jest to trudna sytuacja dla nas wszystkich. Zauważyłem jednak jedną dziwną rzecz w zachowaniu niektórych radnych. Jeżeli ktoś coś kwestionuje pojawia się dziwne buczenie i dogadywanie części radnych. Jeżeli są radni, co mogą ugrać coś jednoosobowo to gratuluję. Koalicja znacząco rządzi. Niestety nie widać u nas demokracji. Przecież każdy z radnych ma zaplecze swoich wyborców. Brak demokracji w naszej radzie bardzo ewidentnie się ujawnił chociażby podczas propozycji rozdzielenia głosowania zgłoszonych przeze mnie wniosków, ale oczywiście koalicja bardzo zwarta na to zgody nie wyraziła.

Henryk Domeradzki – Przewodniczący Rady Miejskiej. Przykro jest słuchać panie radny, że jesteście zmuszani do głosowania. Nic takiego nie ma miejsca.

Jerzy Wasiołek – radny. Przecież to oczywiste, że koalicja ma większość
i pozostali radni niebędący w tej koalicji nie mają siły przebicia. Nie raz powinniśmy zachować chociażby pozory demokracji, ale i tego nie robicie.

Ludomir Bylicki – radny. Szanowni Państwo, jeżeli będziemy tak interpretować pewne sprawy, o których mówi radny Wasiołek, to, jeżeli tzw. koalicja była by taka zła to nie byłoby uchwalonej dopłaty do wody. Panie Wasiołek proszę się nie zachowywać jak „stara panna”, bardzo trudno Wam dogodzić. Trudna sprawa była również z Pana poprzedniczką.

Wanda Hetflajsz – radna. Jesteśmy tutaj po to, aby również podyskutować „ostro”, ale zwrot „stara panna” nie jest etyczny i nie powinien paść z Pana ust szczególnie, jako radnego. Jest to określenie bardzo brukowe.

Wioletta Suska – radna. Czy były robione wcześniej wyliczenia dotyczące kosztów podłączenia mieszkańców z przyłącza Zaduszniki?

Roman Składanowski – insp. ds. zaopatrzenia w wodę i odpr. ścieków. Trudno mi powiedzieć czy wcześniej takie obliczenia były robione. W budżecie na 2014 rok mamy przeznaczone pieniądze na opracowanie projektu bilansu kosztów.

Wioletta Suska – radna. Czy nie ma możliwości wykupu tego przyłącza od Ekoflory?

Roman Składanowski – insp. ds. zaopatrzenia w wodę i odpr. ścieków

Raczej nie. Ekoflora nie jest zainteresowana sprzedażą. To przyłącze było budowane pod kątem budowy ówczesnego Kombinatu w Nasiegniewie.

Wanda Hetflajsz – radna. Myślę, że spięcie tej nitki nie powinno być problemem. Cały czas powtarzamy, że woda to priorytet, ale tak naprawdę nic się w tym kierunku nie robi.

Jerzy Wasiłek – radny. Cały czas próbujecie włożyć w moje usta jakieś zarzuty. Ja natomiast pytam o proste wyliczenia, czy gminę stać na takie inwestycje.

Sławomir Kowalewski – radny. Proszę o zamknięcie tej dyskusji.

Mirosław Mierzejewski – radny. Na jednej z komisji rolnictwa sprawa dopłat była omawiana. A może nie przeznaczajmy na chodnik w Krojczynie tylko dajmy na wodę.

Ludomir Bylicki – radny. My się odnosimy do wody pitnej, a nie przemysłowej, bo nas na to nie jest stać.

Przewodniczący zarządził glosowanie w sprawie zamknięcia dyskusji.

Wyniki głosowania: ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 14

za- 10,

przeciw – 3,

wstrz. – 1.

Dyskusja została zamknięta. Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z ujęcia w miejscowości Chalin i Grochowalsk i zarządził głosowanie

Wyniki głosowania: ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 14

za- 14,

przeciw – 0,

wstrz. – 0.

Uchwała została podjęta.

           

         do punktu 3 p-pkt „c”

 

Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej

„Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Zaduszniki, gmina Wielgie omówił Pan Roman Składanowski – insp. ds. zaopatrzenia w wodę i odpr. ścieków.

Na podstawie art.24, ust.9a i 9c ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006r., Nr 123, poz. 858 ze zm.), Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Andrzej Wyszyński, Dobrzyń nad Wisłą, ul. 22-go Stycznia 3, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą w dniu 19-12-2013 r. zwrócił się z wnioskiem do Burmistrza Miasta
i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Zaduszniki, gmina Wielgie na okres od dnia 1 marca 2014 r. do dnia 28 lutego 2015 r.

         Utrzymanie taryfy na niezmiennym poziomie na kolejny rok, Zakład Wodociągów i Kanalizacji opiera na podstawie wykonanej analizy wyniku ekonomiczno-finansowego za rok obrachunkowy, który umożliwia osiągnięcie przychodów pokrywających koszty bieżącej działalności w okresie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy.

Istotnym elementem mającym decydujący wpływ na decyzję o możliwości utrzymania wysokości taryfy na dotychczasowym poziomie jest zachowanie obecnej ceny zakupu wody z ujęcia w miejscowości Zaduszniki, eksploatowanej przez Spółkę z o.o. EKOFLORA, Słomczyn 51, 05-600 Grójec.

            Niniejsza uchwała nie wywołuje zmiany skutków finansowych dla odbiorców usług wodociągowych, świadczonych przez przedmiotowy Zakład, wynikających z poziomu taryfy.

         Stosownie do zapisu art.24 ust.9a cytowanej wyżej ustawy rada gminy,
w drodze uchwały, przedłuża czas obowiązywania dotychczasowej taryfy.

         Uwzględniając powyższe uzasadnienie, proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania: ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 12

za- 10,

przeciw – 2,

wstrz. – 0.

Uchwała została podjęta.

 

do punktu 3 p-pkt „d”

           

 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Dopłaty do taryfowej grupy za dostawę wody” na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości
Zaduszniki, gm. Wielgie omówił Pan Roman Składanowski – insp. ds. zaopatrzenia w wodę i odpr. ścieków.

Proponowana dopłata skierowana jest do taryfowej grupy odbiorców – gospodarstwa domowe - zaopatrywanych w wodę kupowaną z ujęcia
w miejscowości Zaduszniki gmina Wielgie i ma na celu ochronę tych gospodarstw przed wyższą ceną za wodę w stosunku do ceny z ujęć
z terenu gminy Dobrzyń nad Wisłą i nie stanowi formy dotowania działalności przedsiębiorstwa wodociągowego.

Dopłata ta nie jest przekazywana do wszystkich gospodarstw domowych, ale łącznie i bezpośrednio na konto przedsiębiorstwa wodociągowego. Pozostała część należności za wodę regulują gospodarstwa domowe.

         Dopłaty z art. 24 ust 6 w/w ustawy mają cel społeczny
i bezpośrednio wiążą się z szeroko rozumianym interesem publicznym. Wydaje się, zatem, że gmina nie narusza zasady konkurencyjności poprzez uprzywilejowanie niektórych odbiorców, udzielając im dopłat.

         Uwzględniając powyższe uzasadnienie, proszę Wysoką Radę
o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Jerzy Wasiołek – radny, trzeba przeliczyć ile to wszystko będzie kosztowało
i do tematu wrócić.

Wobec braku pytań i dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania: ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 12

za- 11,

przeciw – 1,

wstrz. – 1.

Uchwała została podjęta.

 

do punktu 4

 

Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Przewodniczący stałych komisji złożyli sprawozdanie z działalności pracy rady miejskiej oraz komisji i przedstawili projekt planów pracy rady miejskiej i stałych komisji na rok 2014, które zostały przyjęte.

/ plany pracy i sprawozdania w załączeniu do protokółu /

 

do punktu 5

 

Damian Ptaszyński – radny złożył wniosek w sprawie przedłużenia nitki wodociągowej w Grochowalsku do gospodarstw: Pana Koprowskiego Marcina, Sikorskiego Grzegorza i Pani Elżbiety Bandoszek.

Wioletta Suska – radna złożyła wnioski w sprawie:

- doprowadzenia wody w Chudzewie do 4 gospodarstw,

- poprawienia przepustu na przystanku w Chalinie-Krzywie,

- wytyczenia drogi w Chalinie przy posesji 32,

- czy jest monitorowana sprawa wysypiska w Chalinie.

Sławomir Kowalewski – radny złożył wniosek w sprawie posypania drogi piaskiem Glewo – Krojczyn szczególnie tam gdzie są przystanki szkolne.
Ludomir Bylicki – radny.

- droga Powiatowa Dobrzyń – Bachorzewo nie jest sypana, jest bardzo ślisko, co zagraża bezpieczeństwu,

- proszę o przygotowanie informacji dotyczącej całej gminy w sprawie:
* ilości osób zalegających z płatnością za odbiór śmieci

  * ilości osób, które nie złożyły jeszcze deklaracji.

Ewa Tomczyk – radna. Proszę o dofinansowanie z budżetu gminy w kwocie ok. 10.000 z przeznaczeniem na dokończenie modernizacji świetlicy wiejskiej
w Kamienicy.

Jerzy Wasiołek – radny. Proszę o przeanalizowanie możliwości pomocy rolnikom, / aby zorientować się, jakie jest zużycie wody / w budowie studni głębinowej / dot. to pomocy merytorycznej, aby mogli skorzystać z dotacji unijnych. Dotyczyć to ma tych osób, które zadeklarują taką chęć.

Mirosław Mierzejewski – radny złożył wniosek w sprawie zakupu piasta do rozsiewania piasku.

Jadwiga Ziółkowska – sołtys sołectwa Lenie Wielkie złożyła zapytanie: „Czy jest przewidziana budowa nowej targowicy, gdyż poprzednia została zamknięta przez Powiatowego Lekarza Weterynarii?

 

do punktu 6

 

Wanda Hetflajsz – radna. Chciałam zwrócić uwagę, że deklaracje, które zostały wysłane w teren mają nieaktualne dane, w objaśnieniach jest rok 2013.

Ryszard Dobieszewski – Burmistrz Miasta i Gminy, w deklaracji rzeczywiście wkradł się błąd, za co przepraszamy.

Ludomir Bylicki – radny. Nie życzę sobie, aby padały sformułowania tego typu, że my, jako koalicja się umawiamy, jeśli chodzi o głosowanie. Myślę również, że sołtysi powinni bardziej odpowiedzialnie podchodzić do powierzonych im zadań dot. to, np. roznoszenia deklaracji, wiem, że nie wszyscy wyrazili na to zgodę.

Bogumił Balcerowski sołtys sołectwa Szpiegowo zwróciła uwagę, aby firma Sita odbierała odpady zgodnie z harmonogramem.

Anna Lewandowska – sołtys sołectwa Tulibowo, poinformowała Pana Burmistrza o negatywnym zachowaniu pracownika odpowiadającego za stan dróg w naszej gminie. Zasygnalizowała, że nie jest to miła współpraca i prosiła o zwrócenie na to uwagi.

Jadwiga Ziółkowska sołtys sołectwa Lenie Wielkie odniosła się do wypowiedzi radnego, który skrytykował zachowanie niektórych sołtysów w sprawie roznoszenia deklaracji za odpady. Zwróciła uwagę na fakt, że radny nie jest od zatrudniania sołtysów.

Odnosząc się do roznoszenia deklaracji miałam świadomość, że to ja będę „atakowana” i nie chciałam brać odpowiedzialności za coś, czego sama nie rozumiałam. Zostało zorganizowane spotkanie w naszym sołectwie przy współudziale Pana Burmistrza, podczas, którego wszystko zostało wyjaśnione.

Tadeusz Amroziewicz sołtys sołectwa Grochowalsk poparł wypowiedź Pani sołtys zwracając uwagę na fakt, że „nikt sołtysów o nic nie pytał i zostali postawieni przed faktem dokonanym, zdając sobie sprawę, że zdani będą na wysłuchiwanie żalów i okazywanie niezadowolenia”.

Ewa Więckowska – sołtys sołectwa Michałkowo. Chciałam zapytać Pana Burmistrza czy otrzymam odpowiedź na złożone do Pana pismo?

Ryszard Dobieszewski – Burmistrz Miasta i Gminy. Odpowiedź została wysłana pocztą.

Ryszard Dobieszewski – Burmistrz Miasta i Gminy. Jeśli chodzi o targowicę będziemy o tym myśleć, na dzień dzisiejszy zwierzętami nie można handlować. Ten temat będzie przedstawiony na komisji rolnictwa w najbliższym czasie.

Poza tym chcę powiedzieć, że jestem zszokowany dzisiejszą dyskusją
 i uwagami.

 

do punktu 7

 

Przewodniczący Rady – Henryk Domeradzki kończąc obrady trzydziestej czwartej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady trzydziestej czwartej Sesji Rady Miejskiej.

 


Protokółowała :                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Renata Kwiatkowska                                         Henryk Domeradzki                

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-04-15 14:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 872
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-15 14:04

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5214033
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony