Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

PROTOKÓŁ

z sołeckiego zabrania   sprawozdawczo wyborczego, odbytego w dniu 15 lutego   2007    roku   o

godzinie 1100 w sołectwie Główczyn,

zwołanego    na    podstawie   Uchwały   Nr IV /14 /07   Rady   Miejskiej   Dobrzyń   nad   Wisłą,   z   dnia 29 stycznia 2007 roku.

Na ogólną ilość 71 uprawnionych do głosowania, obecnych było... mieszkańców sołectwa .

(lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu ).

Zebranie otworzył sołtys wsi Główczyn, Pani Celmer Zofia

który stwierdził prawomocność zebrania w II turze.

W zebraniu uczestniczyli: Ryszard Dobieszewski – Burmistrz, Ryszard Bartoszewski – Z-ca,

Domeradzki Henryk – Przewodniczący Rady, Skonieczny Paweł - Radny

                                                                   Porządek zebrania:                                                                                  

1.     Wybór Przewodniczącego zebrania

2.     Złożenie sprawozdań z działalności za okres kadencji 2003 - 2006:    Sołtysa i Rady Sołeckiej,

3.                Przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym : sołtysa i rady sołeckiej.

4.                Wybór Delegata do Gminnej Spółki Wodnej „ Dobrzynianka" na kadencję.

5.                Sytuacja gospodarczo - finansowa w Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą - forma dyskusji.

6.                Wolne wnioski i zapytania.                                                                                                                       

Ad. 1  Na Przewodniczącego zebrania został wybrany Pani Celmer Zofia

Ad. 2                                                                                                                                                                          

a)    Sprawozdanie z działalności Sołtysa za okres kadencji 2003-2007 złożył:

Pani Celmer Zofia

b)   Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej złożył:

Pani Celmer Zofia

   Ad.3 Przedstawiciel kierownictwa Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą

Pan Burmistrz Ryszard Dobieszewski

poinformował,  że zebranie sprawozdawczo - wyborcze zwołane zostało na podstawie Uchwały Nr IV) 14)07 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 29 stycznia 2007. Następnie poinformował, że zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania. Mówca przypomniał także treść zapisów w Statucie sołectwa, dotyczących przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich; mianowicie :

-    zgodnie z § 11 pkt 6 w Rozdziale IV Statutu, przyjętego Uchwałą Nr XXII)119)97 Rady Miejskiej, dla prawomocności przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej, niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania,

-    w Rozdziale II pkt 2 w § 8 „ sołtys jest przewodniczącym rady sołeckiej,

pkt 2 w § 6 „ w skład rady sołeckiej wchodzi sołtys - jako przewodniczący rady sołeckiej, zastępca przewodniczącego rady sołeckiej i członek rady sołeckiej.

Zebranie powołało komisję skrutacyjną do wyborów Sołtysa w składzie :

1.        Brudnicki Grzegorz

2.        Kłobukowski Artur

3.        Zielińska Wanda – przewodnicząca

Zebranie powołało komisję skrutacyjną do wyborów Rady Sołeckiej w składzie :

1.        Krajkowska Zofia

2.        Lewandowska Jadwiga – przewodnicząca

3.        Zielińska Wanda

Jako kandydaci na Sołtysa zgłoszeni zostali:

1.        Celmer Zofia

2.        Dądalska Marzena

Jako kandydaci w skład rady sołeckiej zgłoszeni zostali:

1.        Brudnicki Grzegorz

2.        Dądalska Marzena 

3.        Kłobukowski Artur

Poszczególni kandydaci zgłoszeni na Sołtysa otrzymali następującą ilość głosów:

1.        Celmer Zofia - 7 głosów

2.         Dądalska Marzena - 5 głosów

W głosowaniu tajnym Sołtysem został wybrany Pani Celmer Zofia

 Poszczególni kandydaci zgłoszeni w skład rady sołeckiej otrzymali następującą ilość głosów  w I turze:

1.        Brudnicki Grzegorz - 10 głosów

2.        Dądalska Marzena  - 6 głosów

3.        Kłobukowski Artur - 6 głosów

Poszczególni kandydaci zgłoszeni w skład rady sołeckiej otrzymali następującą ilość głosów  w II turze:

1.        Dądalska Marzena  - 7 głosów

2.        Kłobukowski Artur - 5 głosów

W głosowaniu tajnym w skład rady sołeckiej zostali wybrani:

-          Pan Brudnicki Grzegorz jako zastępca przewodniczącego rady sołeckiej,

-          Pan  Kłobukowski Artur członek rady sołeckiej.

Ad.4

 Pan Dądalski Wojciech  został wybrany na delegata do Gminnej Spółki Wodnej „ Dobrzynianka"

Ad.5

Pan Burmistrz Ryszard Dobieszewski przedstawił sytuacje gospodarczo - finansowa w Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą

Ad.6

Pani Celmer Zofia i Krajkowska Zofia podniosły sprawę naprawy chodnika przy drodze wojewódzkiej która biegnie wzdłuż wsi Główczyn.

Pani Celmer Zofia zgłosiła potrzebę zorganizowania i wyposażenia placu zabaw dla dzieci w Główczynie.

Pan/Pani Brudnicki Grzegorz, Dądalski Wojciech, Krajkowska Zofia wnosili o remont i utrzymanie strażnicy we wsi Główczyn która by miała służyć dla potrzeb mieszkańców.

Pan Wiewiórski Ignacy zgłosił wniosek o uporządkowanie numeracji nieruchomości we wsi Główczyn.

Pan Gąsiorowski Czesław wniósł o oczyszczenie rowu od bagna w kierunku Dyblina oraz naprawy mostka na drodze gminnej.

Protokółował(a):                                       Podpisy Komisji I:               Przewodniczący zebrania

                                                                  Podpisy Komisji II :

 

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-04-03 08:53
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2007-04-03 08:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1573
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-04-03 08:54

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5155725
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony