Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr 16/05
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
z dnia 1 marca 2005 rokuObradom przewodniczył Ryszard Dobieszewski – przewodniczący Komisji.
W obradach uczestniczyło 6 członków komisji. Jeden nieobecny usprawiedliwiony.
( lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu )
Przewodniczący powitał obecnych uczestników spotkania, a następnie stwierdził
prawomocność. Protokół z ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie.
Na posiedzeniu Komisji obecny był Pan Grzegorz Mazurek – Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół oraz Jerzy Żurawski – Przewodniczący Rady Miejskiej.
Tematem spotkania była analiza regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz analiza regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
W związku z tym, że temat ten nie był ujęty w rocznym planie na 2005 rok i aby nie uległa zmianie liczba spotkań Komisji Oświaty zaplanowanych na bieżący rok, Przewodniczący Komisji Oświaty po uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Miejskiej połączył temat zaplanowany na miesiąc czerwiec ze spotkaniem zaplanowanym w miesiącu maju.
Ponieważ na najbliższej Sesji Rady Miejskiej będą przedstawiane projekty uchwał w przedmiotowej sprawie Komisja Oświaty chciała bliżej zapoznać się
z tematem.
Przewodniczący Komisji – Ryszard Dobieszewski poprosił o zapoznanie członków komisji z przedmiotowym tematem Dyrektora ZOS.
16 grudnia została podpisana ustawa zmianie ustawy systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wprowadziła cały rozdział „A” o pomocy materialnej dla uczniów.
Pomoc materialna dla uczniów dzieli się na dwie części:
- pierwsza część jest o charakterze materialnym,
- druga część o charakterze motywacyjnym.
Na pomoc o charakterze socjalnym składają się stypendia szkolne i zasiłki szkolne. Te dwie kwestie mają być zgodnie z projektem rozporządzenia do tej ustawy finansowane poprzez dotacje z budżetu państwa. Nie będą dotowane jednak w taki sposób, że ile wypłacimy tyle dostaniemy, tylko na podstawie algorytmu podobnie jak jest liczona subwencja. Dlatego jest to dotacja, a nie subwencja, ponieważ dotację trzeba po prostu rozliczyć. Nie będzie takiej sytuacji, że jakaś gmina w skali kraju dostanie więcej dotacji, a mniej wypłaci tych stypendiów. Albo będzie musiała wszystko wydać na stypendia, lub też oddać nadwyżkę, którą nie wypłaci. Należy domniemywać, że ta dotacja może być nie będzie wystarczająca. Ta ustawa definiuje dokładnie kto musi otrzymać stypendium jeśli chodzi o stypendium o charakterze materialnym. To znaczy jeśli ktoś ma określone dochody i łapie się w tym przedziale, ta ustawa jest bezpośrednio związana z ustawa o pomocy społecznej w tej chwili 316 zł na osobę w rodzinie, ten musi dostać stypendium szkolne. My jedynie możemy
w pewnym przedziale określonym ustawą wysokość tego stypendium określić.
Rada Miejska ma taką możliwość. Jednak to czy się należy czy nie ustawa za nas to załatwia. Z jednej strony państwo daje jakieś tam pieniądze na pewno nie wystarczające na ten cel, z drugiej strony jest napisane wyraźnie, że jest to zadaniem własnym gminy czyli jest to nasz obowiązek i pieniądze na ten cel są jeszcze nie wiadomo jakie, a my musimy do końca marca obligatoryjnie regulamin przyjąć. Pieniądze na ten cel przyjdą w dwóch transzach: do końca kwietnia i do końca października. Czyli te stypendia musimy wypłacić,
a wszyscy, którzy się zakwalifikują do tych świadczeń powinni otrzymać je już. My natomiast na dzień dzisiejszy nie mamy pieniędzy. Możemy dopiero wypłacić w kwietniu jak otrzymamy z budżetu państwa i tak samo
w październiku w kolejnym roku szkolnym. Tak to wszystko wygląda. Stypendium szkolne przyznaje się na 10 m-cy na okres zajęć szkolnych. Wysokość kształtuje się od 44,80 zł miesięcznie, bo to jest 80% kwoty wymienionej w ustawie o pomocy społecznej do 1120,00 zł razy 10 m-cy. Czyli na jednego ucznia to może być 448 zł min. albo 1.120 zł. Stypendium nie może być jednakowe dla wszystkich. Pomimo, że jest określony pułap to w tym pułapie musi być jeszcze podział. Czyli tak tym najbiedniejszym najwięcej,
a tym, którzy są pod progiem ale jeszcze się łapią muszą być zróżnicowani.
Tutaj jest właściwość Rady i organów wykonawczych, żeby to określić i to też jest określone w tych materiałach. W materiałach na Sesję znajda się projekty uchwał tych regulaminów oraz zarządzeń Burmistrza.
Stypendium należy się wszystkim uczniom zamieszkałym na terenie naszej gminy, którzy są uczniami szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych i nawet kolegiów nauczycielskich czy języków obcych.
Z moich pobieżnych obliczeń wynika, że to będzie ponad 450 stypendiów, ale to jest taka niższa granica, może być ich również ponad 500.
Dla przykładu podam, że przy tej średniej ilości czyli 500 stypendiów wypłata będzie po 50 zł to daje nam kwotę 250.000 zł. w praktyce może to wyglądać tak, że dotacji dostaniemy 100.000 zł to pozostałą kwotę musimy dołożyć.
Na przyznanie stypendium lub nie zostaje wydana decyzja administracyjna, którą zawsze można zaskarżyć.
W przypadku osób, których rodziny są objęte pomocą społeczną wystarczy zaświadczenie, że ta rodzina objęta jest świadczeniem z pomocy społecznej.
Już rozmawiałem z Panią Kierownik MGOPS i uzgodniliśmy, że będzie wydawała zaświadczenie z określeniem dochodu w rodzinie. Jeśli chodzi
o pozostałe osoby bo przecież każdy ma prawo wystąpić o stypendium, będą przedkładać zaświadczenia o dochodach, które będą rozpatrywane według tych kryteriów, o których wcześniej już mówiłem.
To tyle jeśli chodzi o te świadczenia.
Jacek Kowalewski – członek komisji. Pozostaje na tylko dostosować się do wymogów ustawodawcy. Miejmy nadzieję, że gmina nie będzie musiała za wiele dokładać.
Pytań nie było.
Następnie Dyrektor ZOS Grzegorz Mazurek o zapoznał komisję
z regulaminem określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość
i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
Przewodniczący Komisji Ryszard Dobieszewski zarządził dyskusję.
Głos zabrał Krzysztof Jankowski – członek komisji.. Ustawodawca nakłada na samorząd obowiązki, że nauczyciel powinien dostać bo wynika to z karty nauczyciela. Uważam, że nie jest to samorządność ponieważ mamy i tak ograniczenia.
Grzegorz Mazurek, ja też byłem nauczycielem i od wielu lat już tej funkcji nie pełnię. Obecnie jestem pracownikiem samorządowym. Z wieloma rzeczami się nie zgadzam, ale to prawo zagwarantowane w karcie nauczyciela nam narzuca pewne wymogi.
Przewodniczący Rady Miejskiej. W takim razie nie mamy nic do powiedzenia. Czy może nam Pan powiedzieć ile to nas będzie kosztować.
Grzegorz Mazurek – Dyrektor ZOS. Na wzrost wynagrodzeń w 2005 roku była liczona zwyżka o 3% i to do budżetu zostało wprowadzone. To są dane w tym roku funkcjonujące.
Dyskusja została zakończona w związku z czym Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – Ryszard Dobieszewski zakończył posiedzenie, dziękując wszystkim zebranym za udział.

Protokółowała Przewodniczący Komisji

Ryszard Dobieszewski


  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-24 10:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1722
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-05-24 10:46

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5028075
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-10 15:24

Stopka strony