Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XII/66/04
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 31 marca 2004 rokuw sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004.


Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 28 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi
(tekst jednolity : Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 ze zm.)

uchwala się, co następuje:


§ 1
Przyjmuje się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004 wg załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy
Dobrzyń nad Wisłą.

§ 3
Traci moc uchwała nr IV / 27 / 03 z dnia 26 marca 2003 roku.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XII/66/04
Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 31 marca 2004 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2004Diagnoza stanu problemów alkoholowych w gminie Dobrzyń nad Wisłą


Jak wynika z informacji Kierownika Posterunku Policji w roku 2003 zanotowano 89 interwencji domowych w związku z nadużyciem alkoholu. Ogółem prowadzonych zostało 180 interwencji z powodu zakłóceń spokoju
przez nietrzeźwych w miejscach publicznych. Zatrzymano do wytrzeźwienia w Izbie Wytrzeźwień i Policyjnej Izbie Zatrzymań 21 osób.
Ze złożonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informacji wynika, że wśród 688 rodzin korzystających z pomocy społecznej 58 rodzin,
to rodziny, których ubóstwo w głównej mierze spowodowane jest panującym
w tych rodzinach alkoholizmem. Istniejący problem nadużywania alkoholu utrzymuje się na porównywalnym z rokiem ubiegłym poziomie, dalej jednak z tendencją zwyżkową. W związku z tym Rada Gminy wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uznając za konieczne podejmowanie działań zmierzających do obniżenia stopnia spożycia alkoholu i niwelowania jego skutków opracowała program działania, którego realizacja polegała będzie na:

I. W zakresie profilaktyki

1. Prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjno - edukacyjnej szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej przez:

- organizowanie i prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych przez profesjonalnie przygotowanych do tego celu realizatorów;
- przeprowadzenie zajęć profilaktyczno - edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej w formie szkolnych programów w oparciu o pisemne programy zajęć prowadzone przez nauczycieli - wychowawców;
- zakup pomocy dydaktycznych do realizacji programów szkolnych głównie kaset Video i broszur o tematyce nawiązującej do opracowanych programów;
- zakup plakatów, ulotek i broszur informujących o negatywnych skutkach picia alkoholu, palenia tytoniu i zażywania narkotyków oraz groźbie uzależnienia się od nich;
- współfinansowanie bieżącej działalności świetlicy wychowawczej
i środowiskowej przy Klubie "Żak";
- finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla pedagogów - wychowawców w zakresie profilaktyki i edukacji wśród dzieci i młodzieży dotyczących zagrożenia patologią.

2. Wspieraniu działań profilaktycznych głównie wśród dzieci i młodzieży szkolnej pokazującej zdrowy i trzeźwy styl życia jako alternatywę w wyborze właściwego kierunku życia bez uzależnień przez:

- dofinansowanie koloni letnich, obozów harcerskich i biwaków wypoczynkowych propagujących zdrowy styl życia organizowanych dla ogółu młodzieży;
- finansowanie koloni letnich nad morzem i zimowisk w górach dla dzieci z rodzin patologicznie zagrożonych;
- dofinansowanie imprez sportowych, kulturalnych i innych uroczystości lokalnych, podczas których preferowany będzie zdrowy i trzeźwy styl życia bez uzależnień.

3. Tworzeniu dzieciom i młodzieży warunków do uprawiania sportu, rekreacji i wypoczynku przez:

- finansowanie kosztów związanych z tworzeniem warunków
do wykorzystania własnych walorów gminy, jakie stwarzają zalew i jezioro w Chalinie, jako bazy dla rozwoju żeglarstwa, sportów wodnych, rekreacji i wypoczynku;
- dofinansowanie wyjazdów młodzieży szkolnej na pływalnie w okresie jesienno - zimowym;
- finansowanie zajęć logopedycznych i zajęć gimnastyki korekcyjnej z dziećmi, u których stwierdzono wady postawy;
- wsparcie finansowe klubów sportowych i organizacji młodzieżowych
w formie zakupu sprzętu umożliwiającego ich funkcjonowanie, do których przynależność motywuje do powstrzymania się od picia alkoholu, palenia tytoniu, zażywania narkotyków.


II. W zakresie terapii – leczenia

1. Zwiększeniu dostępności leczenia choroby alkoholowej przez:

- bieżącą współpracę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Oddziałem Psychiatrycznym Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie w zakresie badań w celu podjęcia terapii odwykowej osób uzależnionych;
- wzmożoną działalność Komisji w orzekaniu o zastosowaniu wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu, głównie w wypadkach gdy alkoholizm jest przyczyną ubóstwa rodziny uzależnionego;
- pokrywania kosztów dojazdu na badani i leczenia odwykowego oraz zakup leków.

2. Udzielaniu rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie przez:

- funkcjonowanie przy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych punktu informacyjnego udzielającego ofiarom przemocy oraz ubóstwa wynikającego z uzależnienia pomocy w wyegzekwowaniu możliwości leczenia osoby uzależnionej;
- współpracę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie pomocy dzieciom z rodzin dotkniętych patologią alkoholizmu i ubóstwem;
- współfinansowanie działalności izb zatrzymań i wytrzeźwień dla osób
po upojeniu alkoholowym zagrażającym otoczeniu i własnym rodzinom.

3. Postanowienia końcowe

1. Za udział w posiedzeniu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje dieta w wysokości 80 zł.  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-07 12:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2239
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-07 12:44

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5209282
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony