Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

PROTOKÓŁ

z sołeckiego zabrania   sprawozdawczo wyborczego, odbytego w dniu 26 lutego   2007    roku   o

godzinie 1130 w sołectwie Kamienica,

zwołanego    na    podstawie   Uchwały   Nr IV /14 /07   Rady   Miejskiej   Dobrzyń   nad   Wisłą,   z   dnia 29 stycznia 2007 roku.

Na ogólną ilość 157 uprawnionych do głosowania, obecnych było 18 mieszkańców sołectwa .

(lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu ).

Zebranie otworzył sołtys wsi Kamienica, Pan Wnukowski Stanisław

który stwierdził prawomocność zebrania w II turze.

W zebraniu uczestniczyli: Ryszard Dobieszewski – Burmistrz, Ryszard Bartoszewski – W-ce Burmistrz, Henryk Domeradzki – Przew. Rady Miejskiej, Zych Grzegorz – Radny.

                          Porządek zebrania:

1.     Wybór Przewodniczącego zebrania

2.     Złożenie sprawozdań z działalności za okres kadencji 2003 - 2006:    Sołtysa i Rady Sołeckiej,

3.                Przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym: sołtysa i rady sołeckiej.

4.                Wybór Delegata do Gminnej Spółki Wodnej „ Dobrzynianka" na kadencję.

5.                Sytuacja gospodarczo - finansowa w Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą - forma dyskusji.

6.                Wolne wnioski i zapytania.                                                                                                                       

Ad. 1  Na Przewodniczącego zebrania została wybrana Pan Wnukowski Stanisław

Ad. 2                                                                                                                                                                          

a)    Sprawozdanie z działalności Sołtysa za okres kadencji 2003-2007 złożył(a):

Pan Wnukowski Stanisław

b)   Sprawozdanie z działalności Rady sołeckiej złożył(a):

Pan Wnukowski Stanisław

   Ad.3 Przedstawiciel kierownictwa Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą

Pan Burmistrz Ryszard Dobieszewski

poinformował,  że zebranie sprawozdawczo - wyborcze zwołane zostało na podstawie Uchwały Nr IV) 14)07 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 29 stycznia 2007. Następnie poinformował, że zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania. Mówca przypomniał także treść zapisów w Statucie sołectwa, dotyczących przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich; mianowicie :

-    zgodnie z § 11 pkt 6 w Rozdziale IV Statutu, przyjętego Uchwałą Nr XXII)119)97 Rady Miejskiej, dla prawomocności przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej, niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania,

-    w Rozdziale II pkt 2 w § 8 „ sołtys jest przewodniczącym rady sołeckiej,

pkt 2 w § 6 „ w skład rady sołeckiej wchodzi sołtys - jako przewodniczący rady sołeckiej, zastępca przewodniczącego rady sołeckiej i członek rady sołeckiej.

Zebranie powołało komisję skrutacyjną w składzie :

1.        Kowalska Jadwiga – przew.

2.        Rogacka Elżbieta

3.        Kalinowska Agnieszka

Jako kandydaci na Sołtysa zgłoszeni zostali:

1. Wnukowski Stanisław

Jako kandydaci w skład rady sołeckiej zgłoszeni zostali:

1.        Bielecki Edward

2.        Wnukowski Wacław

3.        Wyszyński Andrzej

Poszczególni kandydaci zgłoszeni na Sołtysa otrzymali następującą ilość głosów:

1.        Wnukowski Stanisław - 18 głosów

W głosowaniu tajnym Sołtysem został wybrana Pan Wnukowski Stanisław

 Poszczególni kandydaci zgłoszeni w skład rady sołeckiej otrzymali następującą ilość głosów :

1.        Bielecki Edward – 9 głosów

2.        Wnukowski Wacław – 9 głosów

3.        Wyszyński Andrzej – 14 głosów

W głosowaniu tajnym w skład rady sołeckiej zostali wybrani:

-          Pan Wyszyński Andrzej jako zastępca przewodniczącego rady sołeckiej,

W dogrywce:

1.             Bielecki Edward – 8 głosów

2.             Wnukowski Wacław – 10 głosów

-   Pan Wnukowski Wacław członek rady sołeckie.

Ad.4

Pan Wnukowski Wacław został wybrany na delegata do Gminnej Spółki Wodnej „ Dobrzynianka" na kadencję 2007- 2011.

Ad.5

Pan Burmistrz Ryszard Dobieszewski przedstawił sytuacje gospodarczo - finansowa w Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą.

Ad.6

Społeczność jednogłośnie wybrała Panią Rogacką Elżbietę do Gminnej Rady Kobiet.

Pan Bielecki Edward – wniosek w sprawie odnowienia targowiska w Dobrzyniu nad Wisła

Pan Piwoński Józef – poruszył sprawę zalania łąki na jego gruntach (rów melioracyjny zamulony)

Pan Wnukowski Ryszard – poruszył sprawę niesprawnej melioracji, woda z pól jest nieodbierana przez rowy melioracyjne.

Pan Wyszyński Marek – poruszył sprawę przesunięcia tablicy informacyjnej o miejscowości Kamienica oraz oświetlenie przystanków autobusowych.

Pan Wyszyński Andrzej – poruszył problem lisów i bobrów, oraz brak dostępu stałego do Internetu (neostrada).

Protokółował(a):                   Podpisy Komisji:                      Przewodniczący zebrania:

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-04-03 08:57
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2007-04-03 08:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1170
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-04-03 08:59

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4105984
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-17 13:03

Stopka strony