Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr III/16/10

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 grudnia 2010

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. – Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)        w związku z art. 8 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych ( Dz. U. Nr 166, poz. 1612 ze zmianami)


uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miejscowości „Czartowo”               w sprawie zniesienia urzędowej nazwy zamieszkanej miejscowości „Czartowo” i objęcia jej nazwą miejscowości „Ruszkowo”.

2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1 zostaną przeprowadzone na zebraniu wiejskim
we wsi Czartowo w terminie ustalonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń
nad Wisłą.

§ 2

1. Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji, o których mowa w § 1 określa załącznik
     Nr 1 do uchwały.

2. Wzór karty konsultacyjnej do przeprowadzenia konsultacji stanowi załącznik
Nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/16/10
Rady Miejskiej w Dobrzyniu
 nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2010r

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI W SPRAWIE  ZNIESIENIA NAZWY URZĘDOWEJ MIEJSCOWOŚCI ZAMIESZKANEJ

§ 1. Konsultacje polegać będą na zasięgnięciu opinii wśród zainteresowanych mieszkańców poprzez przeprowadzenie głosowania w formie udzielenia odpowiedzi na pytanie: Czy jesteś za zniesieniem urzędowej nazwy wsi „Czartowo” i objęciem jej nazwą miejscowości  „Ruszkowo”?

§ 2. Udzielenie odpowiedzi zawartej w § 1 nastąpi w formie umożliwiającej wypowiedzenie się: „ za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”.

§ 3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy miejscowości Czartowo, którzy ukończyli 18 lat (posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy, wpisani do stałego rejestru wyborców).

§ 4. Konsultacje odbędą się na podstawie przygotowanych przez komórkę ewidencji ludności list uprawnionych do udziału w konsultacjach. Na każdym arkuszu listy zostanie umieszczone pytanie dotyczące przedmiotu konsultacji.

§ 5. Osoby uprawnione do udziału w konsultacjach wyrażą swoją opinię przez postawienie znaku „x” na karcie konsultacyjnej w odpowiedniej kratce przy słowach „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się” w obecności członków komisji.

§ 6. Osoby pominięte na listach mogą wziąć udział w konsultacjach, jeżeli udokumentują stałe zameldowanie na danym obszarze.

§ 7. Konsultacje przeprowadzi 3 – osobowa komisja, powołana przez Burmistrza Miasta  i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 8. Komisja, o której mowa w § 7, sporządzi protokół z zebrania zawierający następujące dane:

1) przedmiot konsultacji;

2) termin konsultacji;

3) ogólną liczbę uprawnionych do konsultacji;

4) liczbę mieszkańców biorących udział w konsultacji;

5) liczbę osób opowiadających się „za”, „przeciw” lub „wstrzymujących się” od udzielenia odpowiedzi.

§ 9. Komisja przekaże dokumentację i zbiorcze wyniki z konsultacji Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

§ 10. Obsługę organizacyjną przeprowadzenia konsultacji zapewnia Burmistrz Miasta              i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

                                                                                      Załącznik Nr 2

                                                                                      do uchwały Nr III/16/10
                                                                                      Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą

                                                                                      z dnia 29 grudnia 2010 roku

 

 

 

WZÓR KARTY KONSULTACYJNEJ

 

dla mieszkańców wsi Czartowo

 

 

……………………………………………………………….

(imię i nazwisko)

 

……………………………………………………………….

(adres zamieszkania)

 

 

……………………………………………………………….

(PESEL)

 

Pytanie:

 

czy jesteś za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości Czartowo                       i objęciem jej nazwą miejscowości Ruszkowo?

 

□   - jestem „za”

□   - jestem „przeciw”

□   - „wstrzymuję się”

 

Pouczenie:

Proszę wstawić znak „x” w kratce z lewej strony odpowiadającej wybranej jednej odpowiedzi.

 

Uwaga:

Postawienie znaku „x” w dwóch lub trzech kratkach lub nie postawienie tego znaku w żadnej z kratek spowoduje nieważność głosu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Nazwa miejscowości Czartowo nie funkcjonuje od ponad 30 lat.

Od kilkunastu lat sygnalizowane są zwłaszcza, przy sporządzaniu spisów, rozbieżności                 w nazewnictwie urzędowym miejscowości występującym w niżej wymienionych dokumentach:

-    wykaz urzędowych nazw miejscowości,

-          wykaz GUS z rejestru TERYT,

-          ewidencja ludności.

W wykazie urzędowych nazw miejscowości figuruje nazwa miejscowości „Czartowo”,                     w wykazie GUS „Czartowo”, w ewidencji ludności „Ruszkowo”.

Miejscowość Czartowo jest wsią położoną we wschodniej części gminy Dobrzyń nad Wisłą w bezpośrednim sąsiedztwie gminy Brudzeń w woj. mazowieckim.

Na terenie wsi zameldowanych jest na pobyt stały 10 osób.

Ewidencja gruntów wsi objętej wnioskiem nie jest ewidencją odrębną, wchodzi w skład ewidencji gruntów dla obrębu ewidencyjnego Ruszkowo. Na mapie ewidencyjnej oraz                       w rejestrach gruntów figuruje nazwa Ruszkowo i do dnia dzisiejszego taka nazwa używana jest   w dokumentacji geodezyjnej, a co za tym idzie również nazwa o brzmieniu Ruszkowo istnieje w księgach wieczystych zakładanych dla nieruchomości położonych na obszarze
tej wsi.

Czartowo to wieś z 3 gospodarstwami rolnymi i 1 nieruchomością rolną. Pozostawienie nazwy urzędowej Czartowo wiązałoby się z koniecznością indywidualnego dokonania zmian w bazie ewidencji producentów rolnych, siedzib stad, dowodach osobistych, prawach jazdy,  itp. 

W związku z zaistniałymi rozbieżnościami w nazwie miejscowości i koniecznością
jej ujednolicenia istnieje potrzeba podjęcia procedury zmierzającej do usankcjonowania  funkcjonującej nazwy miejscowości, a więc zniesienia nazwy Czartowo i objęcie jej nazwą miejscowości Ruszkowo.       

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjologicznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 ze zmianami) urzędowa nazwa jest ustalana, zmieniana lub znoszona na wniosek rady gminy, na której obszarze jest położona miejscowość lub obiekt fizjograficzny.

Zgodnie z ust. 2 tego artykułu rada gminy przedstawia wniosek, o którym mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody.             W przypadku wniosku dotyczącego nazwy miejscowości zamieszkanej rada gminy jest obowiązana uprzednio przeprowadzić w tej sprawie konsultacje z mieszkańcami tej miejscowości, w trybie, o którym mowa w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami).

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2011-03-09 13:31

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1208
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-25 10:11

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5156740
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony