Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXXV/192/2014

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 20 lutego 2014 roku

 

 

w sprawie : określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania „ na lata 2014-2020.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz.594 ze zm.), art.96 ust.2 i ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz.182, ze zm.), w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020 (M.P. z 2013r., poz.1024),

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych     w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania  „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (M.P. z 2013r. poz.1024), jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą .

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2014r.

 

 

Uzasadnienie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą udziela wsparcia osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności:

1)      dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2)      uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

3)      osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w  art.7 ustawy z dnia

12 marca 2004r. O pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Pomoc ta zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. Poz.182 ze zm.) jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

Od stycznia 2014r. Rada Ministrów Uchwałą Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013r. ustanowiła wieloletni program wspierania  finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z programu na dofinansowanie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryteria dochodowe, o których mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.do wysokości 150% kryterium jest  przyjęcie przez gminę stosownej uchwały na podstawie art.96 ust.4 podwyższającej kwotę kryterium dochodowego do 150% do wysokości której nie żąda się zwrotu wydatków na udzielony posiłek, świadczenie pieniężne, na zakup posiłku lub żywności albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Do 31 grudnia 2013r. Ośrodek realizował pomoc w formie dożywiania na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ' (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 ze zm.), która regulowała kwestię kryterium dochodowego osób uprawnionych do tej formy pomocy do 31 grudnia 2013r.

Mając na uwadze dobro osób kwalifikujących się od 1 stycznia 2014r. do pomocy w formie dożywiania , proszę o przyjecie uchwały przez Wysoka Radę .

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-04-18 11:38
  • zmodyfikował: Karol Kalinowski
    ostatnia modyfikacja: 2014-04-18 11:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1129
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-18 11:39

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5183773
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony