Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IMIENIA JANA KOCHANOWSKIEGO W DYBLINIE.

Podstawy prawne:

Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie opracowano na podstawie:

1. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. 2001/61/624,2002/10/96, 2003/146/1416,2004/66/606).

2. Uchwała Nr 4/35/99 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 marca 1999 roku.

3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, Ustawa z dnia 15 lipca 2004r. o zmianie ustawy -Karta Nauczyciela.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie jest szkołą publiczną . W swojej działalności kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, a także w powszechnej deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowej Konwencji Praw dziecka.

2. Adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą.

3. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu . Na pieczęciach jest używany skrót imienia – im.

4. Organem prowadzącym szkołę jest Rada Miejska w Dobrzyniu nad Wisłą.

5. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku ul. Okrzei 64, 87-800 Włocławek.

6. Cykl kształcenia trwa 6 lat.

7. Zajęcia w szkole odbywają się na jedną zmianę.

8. Nauka w szkole jest obowiązkowa i bezpłatna.

9. Uczniami szkoły są w zasadzie dzieci zamieszkałe w obwodzie określonym Uchwałą Nr 4/35/99 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 marca 1999 roku.

Obwód szkoły obejmuje miejscowości:

- Dyblin

- Dyblinek

- Glewo – Mokre

- Główczyn

- Stróżewo

- Wierznica

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 2

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oświaty z dnia 7 września 1991 r.( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153 Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362 oraz wydanymi na ich podstawie aktami wykonawczymi oraz programu wychowawczego szkoły, o którym mowa w podstawie programowej kształcenie ogólnego, określonej ogólnymi przepisami a w szczególności :

1. Zapewnia możliwości pobierania nauki zgodnie z indywidualnymi
potrzebami rozwojowymi ucznia.

2. Umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.

3. Umożliwia absolwentom dalszą naukę w gimnazjum.

4. Umożliwia uczniom atrakcyjny i nowatorski proces nauczania i wychowania.

5. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające w realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.

6. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły.

7. Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez :

- realizowanie zagadnień programowych związanych z w/w tematyką,

- udziału w uroczystościach szkolnych.

8. Udziela uczniom pomocy psychologicznej- pedagogicznej poprzez:

- poradnie psychologiczno- pedagogiczne,

- indywidualne rozmowy z rodzicami,

- powierzenie wybranemu nauczycielowi zadań dotyczących pomocy
psychologiczno- pedagogicznej,

9. Organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły.

10.Uczniom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie poradni
psychologiczno- pedagogicznej, w przypadku gdy nie ma możliwości umieszczenia ich we właściwej dla nich szkole (klasie) specjalnej lub integracyjnej, szkoła stwarza możliwości realizacji obowiązku szkolnego w ramach klasy masowej.

11.Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez:

- zajęcia pozalekcyjne, organizacje uczniowskie, koło zainteresowań

12. Umożliwia realizacje indywidualnych programów nauki oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie dla uczniów wybitnie uzdolnionych. Odbywa się to na podstawie orzeczeń publicznej
poradni psychologiczno- pedagogicznej oraz rady pedagogicznej.

§ 3

Nauczanie i wychowanie ma na celu:

1. rozwijanie u uczniów miłości do Ojczyzny, poszanowania godła i symboli narodowych, budzenie szacunku do polskiego dziedzictwa kulturowego, tradycji narodowych, regionalnych i szkolnych;

2. zgłębianie wiadomości oraz krzewienie tradycji związanych z patronem szkoły;

3. przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków obywatelskich, rodzinnych i współuczestnictwa w życiu kraju w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji i sprawiedliwości oraz pomocy osobom niepełnosprawnym i chorym;

4. kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony przyrody przez upowszechnianie wiedzy ekologicznej;

5. przygotowanie uczniów do rozumienia wartości własnego życia i zdrowia oraz przeciwdziałania wszelkim przejawom demoralizacji i patologii społecznej;

6. rozwijanie kultury i sprawności fizycznej, kształtowanie nawyków sportu, turystyki i aktywnego wypoczynku.

§4

Dla prawidłowej realizacji zadań wynikających z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych szkoła zapewnia uczniom.

1. Prowadzenie działalności dydaktyczno-wykonawczej w warunkach poszanowania godności osobistej ucznia oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

2. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, szkoła organizuje naukę religii zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie.

3. Podtrzymywanie kultury i tradycji regionalnej.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

5. Realizacje indywidualnych programów nauczania .

6. Pomoc w rozwiązywaniu zainteresowań m in. poprzez udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

7. Organizowanie działalności kulturowo-oświatowej, turystycznej i sportowej.

8. Warunki nauki zgodnie z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny.

9. Opiekę nad uczniami sprawują:

a) podczas lekcji – nauczyciel prowadzący,

b) podczas przerw – nauczyciel dyżurujący zgodnie z regulaminem i harmonogramem dyżurów,

c) podczas wycieczek – kierownik wycieczki i przydzieleni opiekunowie spełniający obowiązki zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

d) podczas zajęć pozalekcyjnych i imprez szkolnych – wychowawcy oraz wyznaczeni nauczyciele,

e) podczas imprez pozaszkolnych i zawodów sportowych –nauczyciel w-f
oraz wyznaczeni nauczyciele,

f) podczas zajęć pozalekcyjnych typu zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
rewalidacyjne – nauczyciel prowadzący zajęcia,

g) podczas zajęć świetlicowych – opiekun świetlicy.

10. W czasie pobytu ucznia w szkole opiekę nad nim sprawuje również pielęgniarka szkolna raz w miesiącu.

11. W celu bezpiecznego pobytu ucznia w szkole należy również:

a) uzgadniać z dyrekcją szkoły każde wyjście klasy- grupy uczniów poza teren szkoły i wpisać do zeszytu wyjść,

b) za zapewnienie ładu i porządku w obiektach szkolnych odpowiedzialni są pracownicy pedagogiczni i pracownia obsługi, a wszelkie zagrożenia, awarie i nieprawidłowości należy zgłaszać dyrektorowi szkoły,

c) organizować obowiązkowe szkolenia BHP dla wszystkich pracowników, przy czym wstępne szkolenia nowozatrudnionych pracowników pedagogicznych i administracji przeprowadza powołany przez dyrektora pełnomocnik do spraw BHP.

§5

Dla zapewnienia realizacji celów i zadań wynikających z ustawy oraz zabezpieczenia potrzeb edukacyjnych utworzone są zespoły nauczycielskie.

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w nauczaniu zintegrowanym oraz nauczyciele pracujący w klasach IV-VI tworzą zespoły których zadaniem jest ustalenie zestawu programów nauczania, modyfikowania ich w miarę realizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz ukierunkowanie potrzeb procesu dydaktyczno-wychowawczego i badań osiągnięć uczniów.

2. W celu ukierunkowania realizacji i zadań wynikających z reform systemu edukacji oraz planu rozwoju szkoły tworzy się następujące zespoły problemowe do spraw:

2.1 - wewnątrzszkolnego systemu oceniania i jego ewaluacji,

- programu wychowawczego,

- programu profilaktycznego,

- planu rozwoju szkoły,

- mierzenia jakości pracy szkoły, którego zadaniem jest
przygotowanie wskaźników, standardów i obszarów oraz procedur
i narzędzi pomiaru, jego przeprowadzenie, opracowanie wyników
i raportu.

- przyznawania uczniom wszelkich form pomocy świadczonej przez szkołę.

2.2 Zespoły przedmiotowe:

- nauczanie zintegrowane

- przyrodniczo-matematyczny

- humanistyczny

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły.

4. Przewodniczący składa sprawozdanie z działalności zespołu dwa razy w roku szkolnym na posiedzeniu rady pedagogicznej.

§ 6

1. Szkoła realizuje cele i zadania we współpracy z rodzicami , organizacjami społecznymi i kulturalnymi oraz stowarzyszeniami wspierającymi działalność lekcyjną, pozalekcyjną i pozaszkolną.

2. Szkoła poprzez bieżącą działalność samorządu uczniowskiego , nauczycieli prowadzi współpracę ze Szkołą Podstawową w Trzebiegoszczu, mającą na celu realizację zadań wychowawczych związanych z patronem szkoły.

3. Całokształt zadań wychowawczych realizowanych przez szkołę ujęty jest w szkolnym programie wychowawczym i profilaktycznym opiniowanych przez radę rodziców i samorząd uczniowski, a uchwalony przez radę pedagogiczną. Program wychowawczy i profilaktyczny stanowią załączniki do statutu szkoły(zał.nr 6., zał nr 5.)

ROZDZIAŁ III


SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE

§ 7

Szkoła działając zgodnie z aktualnym na daną chwilę rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzenia egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, posiada własny ,szczegółowy Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO), który stanowi załącznik do statutu zał. nr 1.

Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców / prawnych opiekunów /edukacyjnych o:

- wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych /semestralnych/ ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

- sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

- warunkach trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej /semestralnej/ oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie w szkole musi być zgodne z przyjętymi poniżej zasadami:

Ocenianie

1.Oceny bieżące i klasyfikacyjne tj. semestralne i końcowo-roczne wystawiane będą w klasach IV-VI w skali 1-do 6 przy czym:

1 - oznacza stopień niedostateczny; skrót – ndst.

2 - oznacza stopień dopuszczający; skrót – dop.

3 - oznacza stopień dostateczny; skrót – dst.

4 - oznacza stopień dobry; skrót – db.

5 - oznacza stopień bardzo dobry; skrót – bdb.

6 - oznacza stopień celujący; skrót – cel.

1.1. Wyżej wymienione określenia ocen w postaci stopni wyrażonych cyfrą stosowane będą w zapisach w dziennikach lekcyjnych poszczególnych oddziałów jako cząstkowe oceny bieżące oraz w dzienniczkach i zeszytach ucznia.

1.2. Wyżej wymienione określenia ocen w postaci stopni wyrażonych nazwą w skrócie stosowane będą w:

a) ocenie sprawdzianów, sprawdzianów w zeszytach uczniów,

b) w dzienniku lekcyjnym jako stopień klasyfikacyjny za I semestr.

1.3. Wyżej wymienione określenia ocen w postaci stopni wyrażonych
pełną nazwą będą stosowane w :

a) dziennikach lekcyjnych jako ocena klasyfikacyjna na koniec roku szkolnego

b) w arkuszach ocen

c) na świadectwie szkolnym.

2. W klasach I-III oceny klasyfikacyjne, semestralne i roczne są ocenami opisowymi.

2.1 oceny semestralne stosować

2.2 należy w dziennikach lekcyjnych i informacji dla rodziców

2.3 oceny roczne stosować

2.4 należy w dziennikach lekcyjnych, arkuszach ocen i świadectwach szkolnych

Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne z pisemnym uzasadnieniem oceny oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom ( prawnym opiekunom). Rodzic (prawny opiekun) pod każdą oceną potwierdza przyjęcie informacji własnym podpisem.


3. W klasach I-III ocena semestralna i roczna zachowania ucznia ma charakter opisowy.

4. Oceny semestralne i roczne z zachowania dla uczniów klas IV-VI wystawiane są w/g skali:

- zachowanie wzorowe, skrót – wz. ,

- zachowanie bardzo dobre, skrót –bdb.,

- zachowanie dobre, skrót -db.,

- zachowanie poprawne, skrót – pop.,

- zachowanie nieodpowiednie, skrót – ndp.,

- zachowanie naganne, skrót - nag.,

Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców i prawnych opiekunów. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel ocenę uzasadnia.


4.1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności

a) pilność i systematyczność ucznia w wykonywaniu obowiązków szkolnych

b) kulturę osobistą

c) przestrzeganie przez ucznia norm społecznych i obyczajowych

4.2. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

a) ocenę z zajęć edukacyjnych

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły podstawowej

4.3. Oceny z zachowania wpisywane są do:

a) dzienników lekcyjnych za I semestr i koniec roku szkolnego

b) arkuszy ocen i świadectw na koniec roku szkolnego wyrażonych
pełną nazwą

4.4. Szczegółowe zasady wystawiania ocen z zachowania określa WSO.

Klasyfikowanie

5. Szkoła będzie dokonywała klasyfikacji śródrocznej- semestralnej w terminie określonym nie później niż 7 dni przed ustalonym okresem ferii zimowych oraz klasyfikacji rocznej nie później niż 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.

5.1 - Klasyfikowanie śródroczne- semestralne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w ustalonym dla klasy planie nauczania i określeniu ocen klasyfikacyjnych w skali od 1 do 6 (od niedostatecznej do celującej) oraz oceny zachowania w klasach IV-VI, a także w klasach I-III polegającej na ustaleniu jednej opisowej oceny klasyfikacyjnej z osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz również opisowej oceny zachowania.

5.2 - Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów oraz ustaleniu śródrocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz opisowej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

5.3 – Klasyfikowanie roczne wszystkich etapów edukacyjnych szkole dotyczy podsumowania osiągnięć uczniów w danym roku szkolnym wg zasad wymienionych w pkt. 5.1.

5.4 - Klasyfikowanie roczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i jego zachowaniu w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

5.5 - Klasyfikowanie roczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ,począwszy od klasy IV polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych ,określonych w szkolnym planie nauczania , z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych opisowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej opisowej oceny zachowania.

W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych , w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”

5.6 – Na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej zarówno śródrocznym jak i rocznym wychowawcy klas zobowiązani są powiadomić rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przypuszczalnych ocenach niedostatecznych. Powiadomienie to ma miejsce poprzez wpis informacji do dziennika lekcyjnego i potwierdzeniu przez podpis rodzica o przyjęciu jej do wiadomości.

5.7 – Na dwa tygodnie przed semestralnym lub rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani określić przypuszczalne oceny klasyfikacyjne z prowadzonych przez siebie zajęć edukacyjnych i powiadomić o nich uczniów. Przewodniczący klasy potwierdza podpisem przekazanie informacji w dzienniku lekcyjnym z poszczególnych przedmiotów oraz ocenę zachowania.

5.8 Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania wychowawcy klas po zasięgnięciu opinii nauczycieli , uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

5.9 Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.
W oddziałach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne.

5.10 Dyrektor szkoły zwalnia ucznia:

a) z zajęć wychowania fizycznego , informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach ,wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.

b) w przypadku zwolnienia ucznia, z wymienionych zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się adnotację „zwolniony”.

c) ucznia zwadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z zajęć nauki drugiego języka obcego na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej;
zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia.

d) w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony”.

5.11 Uczestnictwo uczniów w zajęciach „przysposobienie do życia w rodzinie” odnotowuje się na świadectwie szkolnym w części przeznaczonej na dodatkowe zajęcia edukacyjne wpisem „uczestniczył/a”.

a) Nauczyciel wraz z wychowawcą klas V-VI przeprowadza w każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do realizacji zajęć edukacyjnych spotkanie informacyjne o celach i treściach realizowanego programu nauczania , podręcznikach szkolnych ,środkach dydaktycznych.

b) Na udział uczniów w zajęciach zgodę w formie pisemnej wyrażają rodzice (prawni opiekunowie)

5.12 Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej)
stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez:

a) włączenie ucznia do zajęć dydaktyczno wyrównawczych w II semestrze b.r. szkolnego;

b) na wniosek nauczyciela z zajęć edukacyjnych bądź wychowawcy klasy Komisja klasyfikacyjna danego etapu edukacyjnego przyznaje uczniowi prawo do realizowania programu naprawczego. O terminach dotyczących realizacji tegoż programu wychowawca klasy powiadamia ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

Egzaminy klasyfikacyjne

6. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego ,kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia w szkolnym planie nauczania.

Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawa egzamin klasyfikacyjny.

Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców (opiekunów prawnych) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

6.4.1 Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący, na
podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub tok nauki;

6.4.2. spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

6.5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6.6.Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą ,zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny z zachowania.

6.7. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki , muzyki, techniki ,informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

6.8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami

6.9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia o którym mowa w punkcie 6.2,6.3,6.4.1. przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych zajęć edukacyjnych lub zajęć pokrewnych.

6.10 Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia o którym mowa w punkcie 6.4.2. przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

6.11. W skład komisji wchodzą:

- dyrektor szkoły-przewodniczący

- nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy .

6.11.1 Przewodniczący komisji ustala z uczniem oraz z jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

6.12. Egzamin klasyfikacyjny należy przeprowadzić najpóźniej na 1 tydzień przed posiedzeniem rocznym rady pedagogicznej.

6.13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie).

6.14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego należy sporządzić protokół zawierający:

- imiona i nazwiska nauczycieli ( dotyczy pkt.6.10.)

- skład komisji (dotyczy pkt.6.4.2.)

- termin egzaminu klasyfikacyjnego.

- zadania egzaminacyjne.

- wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

6.15. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

6.16. Protokół stanowi załącznik do arkusza ucznia.

6.17.1. Roczna (semestralna ) ocena klasyfikacyjna ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem punktu 6.17.2. i punktu 6.18. .

6.17.2. Niedostateczna roczna(semestralna) ocena klasyfikacyjna ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem /począwszy od klasy IV uczeń , który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej ) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych./ i punktu 6.18. .

6.17.3. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona przez wychowawcę klasy jest ostateczna, z zastrzeżeniem punkt 6.18. .

6.18.1. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły jeżeli uznają, roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

6.18.2. W przypadku stwierdzenia , że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny dyrektor szkoły powołuje komisję , która:

a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych- przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia , w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania- ustala roczną ocenę zachowania w drodze głosowania zwykle większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje glos przewodniczącego komisji.

6.18.3. Termin sprawdzianu , o którym mowa w punkcie 6.18.2. uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami(prawnymi opiekunami).

6.18.4. W skład komisji wchodzą:

- w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej;

- dyrektor szkoły,

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie wyjątkowych przypadkach.
W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela z tej lub innej placówki prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne lub zajęcia pokrewne. Powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem.

- w przypadku rocznej oceny zachowania;

- dyrektor szkoły,

- wychowawca klasy,

- nauczyciel( wskazany przez dyrektora szkoły) prowadzący zajęcia
w danej klasie,

- przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

- przedstawiciel rady rodziców,

6.18.5. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena z zajęć edukacyjnych oaz roczna( semestralna) ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny; ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ,która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem/ począwszy od klasy IV uczeń , który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej ) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych./

6.18.6. Z prac komisji sporządza się protokół;

- w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych,

- skład komisji,

- termin sprawdzianu,

- zadania sprawdzające,

- wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę w przypadku rocznej oceny zachowania;

- w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

- skład komisji,

- termin posiedzenia,

- wynik glosowania,

- ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

6.18.7. Uczeń który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa pkt.6.18.2.a., może przystąpić w dodatkowym wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie .

6.18.8. Powyższe przepisy stosuje się w przypadku rocznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego .Zastrzeżenia zgłosić można w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

Egzamin sprawdzający

7.1. Uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena okresowa /roczna/ jest jego zdaniem lub zdaniem rodziców (prawnych opiekunów zaniżona.

7.2. Prawo do egzaminu sprawdzającego nie przysługuje uczniowi, który otrzymał więcej niż dwie oceny niedostateczne okresowe/roczne/ z obowiązkowych przedmiotów nauczania.

7.3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) , zgłoszoną do dyrektora szkoły nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym okresie /roku szkolnym/. Termin przeprowadzenia egzaminu ustala dyrektor szkoły, przy czym termin nie może być późniejszy niż przedostatni dzień zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.

7.4 Skład komisji , jej powołanie, i sposób przeprowadzenia egzaminu są takie same jak w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego.

7.5. W wyniku egzaminu sprawdzającego komisja może utrzymać lub podwyższyć ocenę proponowaną przez nauczyciela. Od wystawionej przez komisję oceny nie przysługuje odwołanie.

Promowanie

8.1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej ,jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

8.2. Ucznia klasy I-III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach ,a mianowicie:

- uzasadniona opinia wydana przez lekarza lub publiczną poradnię
psychologiczno- pedagogiczną albo inną publiczną poradnię specjalistyczną

- w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

8.3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje
promocję do klasy programowo wyższej(na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej, z zastrzeżeniem pkt.7.5., 7.8.

8.4 Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku
klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4.75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

8.5. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej uwzględniając specyfikę kształcenia ucznia , w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

8.6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą ocenę roczną
(semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń ,który uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej )oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

8.7 Uczeń który nie spełnia warunków określonych w pkt.8.3. , nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej(na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr), z zastrzeżeniem pkt.8.8.

8.8. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia ,rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem , że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są realizowane zgodnie ze szkolnym planem nauczania w klasie programowo wyższej.

8.9.Uczeń kończy szkołę podstawową:

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej , oceny klasyfikacyjne roczne (semestralne) z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej(semestrze programowo najwyższym) oraz oceny klasyfikacyjne roczne (semestralne) z obowiązkowych zajęć edukacyjnych , których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego typu, z uwzględnieniem pkt.8.6. uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej , z zastrzeżeniem pkt.8.9.c.

2. Jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu.

2.1 . W klasie VI jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności , ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole.

2.2. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zwanej ”Komisją Centralną”.

2.3. Uczniowie z językiem mniejszości narodowej, w których zajęci są prowadzone w tym języku, przystępują do sprawdzianu w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej.

2.4. Zasady przystąpienia do sprawdzianu uczniów z językiem mniejszości narodowej szczegółowo określa WSO (zał.nr1)

2.5. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno -pedagogicznej ,w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.

2.6. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

2.7. Opinia powinna być wydana przez poradnię , nie później niż do końca września roku szkolnego , w którym jest przeprowadzony sprawdzian. W przypadku uczniów przystępujących do sprawdzianu -nie później niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej.

2.8. Rodzice( prawni opiekunowie) ucznia przedkładają opinię dyrektorowi szkoły w terminie do 15 października roku szkolnego, w którym przeprowadzony jest sprawdzian.

2.9. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, mogą przystąpić do sprawdzianu na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

2.10.Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu.

2.11.Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ,który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponad gimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów),zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

2.12.Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem, są zwolnieni odpowiednio ze sprawdzianu ,na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty .Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego wyniku.

2.13.Sprawdzian trwa 60 minut. Dla uczniów posiadających opinię poradni czas sprawdzianu może być przedłużony o 30 minut.

2.14. Na sprawdzianie uczeń może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

2.15.Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.

2.16. Wynik sprawdzianu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

2.17.Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym terminie, albo przerwał sprawdzian, przystępuje do sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.


2.18. Uczeń który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.


2.19. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych ,uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.
Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) ucznia.

2.20. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona praca ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom(prawnym opiekunom)do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

2.21. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

2.22. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno - wychowawczych, a w przypadku ucznia przystępującego do sprawdzianu do dnia 20 sierpnia - do dnia 31 sierpnia danego roku.

2.23. Zaświadczenie o wynikach sprawdzianu dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

2.24. Za organizację i przebieg sprawdzianu odpowiada dyrektor- przewodniczący SZE.

2.25. Na 2 m-ce przed terminem sprawdzianu może powołać zastępcę przewodniczącego SZE. Jeżeli dyrektor lub zastępca z ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w sprawdzianie dyrektor OKE powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w szkole.

2.26. Na miesiąc przed terminem sprawdzianu przewodniczący SZE- dyrektor szkoły powołuje pozostałych członków SZE. Spośród członków SZE przewodniczący SZE powołuje zespół nadzorujący -ZN- (zespoły nadzorujące) sprawdzian.

2.27. W skład zespołu wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym:

- przewodniczący,

- co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole.

2.28. W przypadku gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów ,liczbę członków ZN zwiększa się o jedna osobę na każdych kolejnych 20 uczniów.

2.29. Przewodniczący SZE sporządza protokół przebiegu sprawdzianu. Protokół podpisują przewodniczący SZE oraz przewodniczący zespołów nadzorujących. Protokół przekazuje się do komisji okręgowej.

2.30. Dokumentację sprawdzianu przechowuje komisja okręgowa przez okres 6 miesięcy, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

3. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem ,jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej o której mowa w pkt.8.9.1.uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

3.1. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia ucznia w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

Egzaminy poprawkowe

9.1 Począwszy od klasy IV uczeń który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna, może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

9.2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z
wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki
oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć
przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9.3.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w
ostatnim tygodniu ferii letnich i w ostatnim tygodniu ferii zimowych.

9.4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez
dyrektora szkoły w skład której wchodzą:

- dyrektor szkoły,

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- jako
egzaminujący,

- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia
edukacyjne-jako członek komisji.

9.5.Nauczyciel egzaminujący może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. Dyrektor szkoły powołuje wtedy innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne zatrudnionego w innej szkole jako osobę egzaminującą. Powołanie następuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły powołanego nauczyciela .

9.6.Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

- skład komisji,

- termin egzaminu poprawkowego,

- pytania egzaminacyjne,

- wynik egzaminacyjny.

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9.7. Uczeń który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr) ,z zastrzeżeniem pkt.9.8.

9.8. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia , rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem ,że te zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie, programowo wyższej.

9.9. Osobami odpowiedzialnymi za dopilnowanie zasad oceniania,
klasyfikowania i promowania zgodnie ze statutem szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania oraz przepisami MEN są
nauczyciele zajęć edukacyjnych i wychowawcy klas.

9.10. Nadzór pedagogiczny nad prawidłowym ocenianiem, klasyfikowaniem i promowaniem oraz odpowiednią dokumentacją przebiegu nauczania pełni dyrektor szkoły.

9.11. Wyniki klasyfikacji i promocji zatwierdza rada pedagogiczna, a dyrektor jako przewodniczący odpowiada za podejmowanie przez radę uchwał zgodnych z przepisami w tym zakresie.

9.12. W szkole funkcjonuje przedmiotowy system oceniania. W klasach IV-VI- opracowany przez nauczyciela przedmiotu.
W klasach I-III funkcjonuje regulamin uwzględniający standardy kompetencji w trzech poziomach opracowane przez nauczycieli nauczania zintegrowanego.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY SZKOŁY

§ 8

Organami szkoły są:

- Dyrektor Szkoły,

- Rada Pedagogiczna,

- Rada Rodziców,

- Samorząd Uczniowski

DYREKTOR SZKOŁY

1. Szkołą kieruje dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz. Zasady powoływania i odwoływania dyrektora szkoły określa ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia MEN z dnia 15 lutego 1990 r. w sprawie wymagań , jakimi powinni odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze.

2. Zadania dyrektora szkoły:

2.1opracowuje organizację mierzenia jakości pracy szkoły , ustalając sposób jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników,

2.2 planuje , organizuje i przeprowadza mierzenie jakości pracy szkoły,

2.3 inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy szkoły oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego,

2.4 przekazuje raport o jakości pracy szkoły radzie pedagogicznej, radzie rodziców i samorządowi uczniowskiemu,

2.5 opracowuje program rozwoju szkoły wykorzystując wyniki mierzenia jakości pracy szkoły,

2.6 gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy według zasad określonych w odrębnych przepisach,

2.7 kształtuje twórczą atmosferę pracy w szkole, właściwych warunków pracy i stosunków między pracownikami,

2.8 realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji,

2.9 nadzoruje prawidłowość prowadzenia dokumentacji szkolnej,

2.10 dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie

2.11 dysponuje środkami pozabudżetowymi,

2.12 wykonuje inne zdania wynikające z odrębnych przepisów,

2.13 współpracuje z rada pedagogiczną , rodzicami, samorządem uczniowskim, oraz instytucjami środowiskowymi,

2.14 przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe pracownikom pedagogicznym,

2.15 występuje do władz z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady rodziców w sprawach odznaczeń , nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli,

2.16 wyznacza i organizuje egzaminy klasyfikacyjne oraz poprawkowe,

2.17 kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły,

2.18 w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym opracowuje program poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, uwzględniający wnioski i uwagi zgłoszone przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

2.19 sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,

2.20 organizuje w porozumieniu z organem prowadzącym, indywidualne nauczanie dla uczniów , którzy posiadają orzeczenie o potrzebie takiego kształcenia,

2.21 przedstawia raport z mierzenia jakości pracy szkoły dla organu prowadzącego, rodziców , zainteresowanych uczniów,

3. Dyrektor szkoły ma także prawo :

3.1 wydawania poleceń służbowych pracownikom szkoły ,

3.2 zatrudniania i zwalniania pracowników szkoły,

3.3 decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły,

3.4 zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą,

4. Dyrektor szkoły odpowiada za:

4.1 poziom uzyskanych wyników nauczania przez uczniów,

4.2 zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i statutu,

4.3 bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku szkoły i podczas zajęć, stan sanitarny i stan ochrony p-poż. budynku,

4.4 celowość wykorzystania środków budżetowych i pozabudżetowych,

4.5 prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkoły oraz zabezpieczenie pieczęci, dokumentów i druków ścisłego zarachowania,

4.6 zgłaszanie swojej nieobecności w pracy organowi prowadzącemu (delegacje ,szkolenia, urlopy, wyjścia i inne).

5.Dyrektor szkoły może być odwołany na podstawie art.38 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku w razie:

5.1 złożenia przez nauczyciela rezygnacji - za 3 miesięcznym wypowiedzeniem,

5.2 ustalenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny negatywnej oceny pracy lub w przypadku ustalenia przez organ prowadzący negatywnej oceny wykonywania zadań wymienionych w art.34a, ust.2 ustawy o systemie oświaty, w trybie określonym przepisami w sprawie oceny pracy nauczycieli - bez wypowiedzenia,

5.3 w przypadkach szczególnie uzasadnionych w czasie roku szkolnego - bez wypowiedzenia,

6. Dyrektor szkoły może być odwołany ze stanowiska bez wypowiedzenia lub z końcem roku szkolnego również na podstawie art. 34, ust.2a ustawy o systemie oświaty, jeśli nie usunie w wyznaczonym terminie uchybień i nie opracuje programu poprawy efektywności kształcenia i wychowania lub nie uwzględni w tym programie zgłoszonych uwag i wniosków,

RADA PEDAGOGICZNA

§ 9

Jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły , w skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

1. Rada Pedagogiczna w formie uchwał zaświadcza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z działalnością szkoły.

2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

2.1 uchwalenie programu wychowawczego programu profilaktyki

2.2 zatwierdzania planu pracy szkoły,

2.3 zatwierdzania wyników klasyfikacji i promocji,

2.4 zatwierdzanie wniosków stałych i doraźnych komisji powołanych przez radę,

2.5 ustalania organizacji doskonalenia zawodowego,

2.6 ustalanie szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym,

2.7 ustalanie Wewnątrzszkolnego systemu oceniania w tym kryteriów ocen z zachowania,

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

3.1 organizacje pracy szkoły w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i poza lekcyjnych,

3.2 projekt planu finansowego szkoły,

3.3 propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

3.4 kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole,

3.5 wnioski dyrektora o przydzielanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt i zatwierdza statut szkoły.

5. Rada Pedagogiczna zgodnie z własnym regulaminem może występować z wnioskami do Kuratora Oświaty Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora.

6. Ocenia pracę dyrektora szkoły na prośbę Kuratora Oświaty i organu
prowadzącego.

7. Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków rady pedagogicznej i jej członków określa Regulamin Pracy Rady Pedagogicznej.

RADA RODZICÓW

§ 10

W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. (zał. nr 3)

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

2. Rodzice maja prawo do:

2.1 znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie.

2.2 znajomości opisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów na koniec klasy VI SP.

2.3 uzyskiwanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce.

2.4 wdrażania i przekazywania Kuratorowi Oświaty i organowi prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły oraz opiniowania pracy nauczycieli w procedurach ich awansu zawodowego.

3. Kompetencje Rady Rodziców:

3.1 współuczestniczy w tworzeniu statutu szkoły.

3.2 opiniowanie planu pracy- planu rozwoju szkoły, programu wychowawczego, programu profilaktycznego projektów innowacyjnych oraz innych spraw istotnych dla placówki.

3.3 występowanie do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów obowiązkowych.

3.4 opiniuje szkolny zestaw programów nauczania.

3.5 pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły.

3.6 działa na rzecz stałej poprawy bazy szkoły.

3.7 udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

§ 11

1. Zasady wybierania i działania samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów.(zał. nr 4)

2. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

3. Samorząd Uczniowski w szczególności ma prawo do:

3.1 zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami nauczania, stawianymi wymaganiami,

3.2 jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3.3 redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

3.4 organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej,

3.5 wyboru nauczyciela pełniącego role opiekuna samorządu,

3.6 prawidłowej organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwościami rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.

4. Opiniuje program wychowawczy szkoły.

5. Opiniuje program profilaktyki szkolnej.

6 .Opiniuje plan rozwoju szkoły .

7. Opiniuje wewnętrzny system oceniania szkoły.

8. Opiniuje pracę ocenianych nauczycieli.

6. Opiniuje statut szkoły.

7. Opiniuje szkolny zestaw programów.

8. Samorząd uczniowski może występować do Rady Pedagogicznej
i dyrektora szkoły z wnioskami o realizację powyższych praw.

ZASADY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

§ 12

1. Działające w szkole organy w ramach swoich szczegółowych regulaminów określają konieczność współpracy z pozostałymi organami szkół.

2. Funkcję nadrzędną w zakresie rozwiązywania ewentualnych sporów wynikłych pomiędzy poszczególnymi organami zespołu szkół pełni dyrektor szkoły.

3. Podstawowymi formami rozwiązywania ewentualnych sporów stanowią działania:

3.1 rozmowy i konsultacje zwaśnionych stron,

3.2 negocjacje z udziałem przewodniczącego rady szkoły i dyrektora zespołu szkół,

3.3 negocjacje prowadzone przez grupę mediacyjną w składzie:

- dyrektor szkoły,

- przedstawiciel rady pedagogicznej i rady rodziców

- przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych,

- w przypadkach dotyczących samorządu uczniowskiego opiekun samorządu i jego przedstawiciele ,


4. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje uchwały o ile są zgodne z prawem oświatowym. Wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący.

4.1 Rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady, jeżeli w regulaminie je pominięto. Reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet.

5. Bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami szkoły tj. Radą Rodziców.

6. Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

7. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem.

8. Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły, w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu.

9. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły.

10. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor zawiesza jej wykonanie w terminie określonym w regulaminie rady, uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W wypadku braku uzgodnienia, których mowa dyrektor szkoły przekazuję sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu sprawę.

WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANÓW SZKOŁY

§ 13

1. Wyżej wymienionym organom zapewnia się możliwość swobodnego działania w ramach kompetencji określonych ustawą i w ich regulaminach.

2.Umożliwianie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły.

3.Zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych bądź planowanych decyzjach,

I. Dyrektor szkoły może zaprosić przedstawicieli samorządu uczniowskiego na posiedzenie Rady Pedagogicznej.

II. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci przez rozmowy i spotkania indywidualne z rodzicami, zebranie rady rodziców uwzględniając prawo rodziców.

1. Znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno- wychowawczych w danej klasie i szkole.

2. Znajomość przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

3. Uzyskiwanie informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci.

4. Uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępów i przyczyn trudności w nauce.

5. Wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-08-09 09:05
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-08-09 12:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4338
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-08-09 12:16

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5190058
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony