Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXXV/194/2014

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 20 lutego 2014 roku

 

 

w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013r. poz.182, ze zm.) ,

 

 

uchwala się, co następuje:

                                                               

§ 1.

 

 

 1. Usługi opiekuńcze kierowane są do osób starszych , niepełnosprawnych i chorych.
 2. Usługi przysługują osobie samotnej i samotnie gospodarującej, która nie jest w stanie

samodzielnie zaspokoić codziennych potrzeb życiowych, ale nie wymaga całodobowej

opieki i pielęgnacji.

 1. Usługi mogą być również przyznane osobie , która wymaga pomocy innych osób, a rodzina

nie może takiej pomocy zapewnić.

 1. Usługi opiekuńcze dla osoby, o której mowa w ust. 1,2 i 3 przysługują w miejscu jej

zamieszkania.

 1. Podstawowym celem pomocy w formie usług jest w szczególności utrzymanie jak

najdłużej osoby w jej naturalnym środowisku.

 

 

§ 2.

 

 

 1. Usługi, o których mowa w § 1 świadczone są:

1) odpłatnie;

2) częściowo odpłatnie;

3) nieodpłatnie.

§ 3.

 

 

Usługi opiekuńcze nieodpłatnie przysługują osobom, których dochód osoby samotnie

gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego

określonego w ustawie o pomocy społecznej.

 

 

§ 4.

 

 

Osobom, nie spełniającym warunków, o których mowa w § 3 mogą być przyznane usługi

opiekuńcze pod warunkiem pokrycia części lub całości kosztów świadczenia.

 

 

§ 5.

 

 

Różnicę między kosztem usługi, a odpłatnością uiszczoną przez świadczeniobiorcę pokrywa Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach przyznanych w budżecie gminy środków na pomoc społeczną w zakresie realizacji zadań własnych.

 

§ 6.

 

W decyzji o przyznaniu świadczenia w postaci usług opiekuńczych określa się zakres, czas trwania, wysokość odpłatności, bądź też , że świadczenie to przyznaje się nieodpłatnie.

 

 

§ 7.

 

 

Pełen koszt usługi opiekuńczej świadczonej przez opiekunkę domową wynosi 10,00 zł.
za godzinę.

 

 

§ 8.

 

 

Osoby nie spełniające warunków, o których mowa w  § 3 ponoszą koszty za usługi

opiekuńcze. Wysokość odpłatności za usługę zależna jest od posiadanego dochodu

osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie na zasadach określonych

w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 9.

 

 

Należność za wykonaną usługę opiekuńczą wpłaca się na rachunek bankowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

 

 

§ 10.

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

§ 11.

 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/194/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 lutego 2014 roku

Dochód na osobę w rodzinie, % kryterium dochodowego zgodnie z art.8 ustawy o pomocy społecznej

                                    Wysokość
                                        usługi

odpłatności od kosztu
w procentach

Osoby samotnie gospodarujące

Osoby mieszkające z rodziną

        101 - 150

                 20

                      30

        151 - 200

                 30

                      40

        201 - 250

                 50

                      60

        251 - 300

                 70

                      80

        301 i powyżej

                100

                     100

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Art.50 ust.6 ustawy o pomocy społecznej przyznaje Radzie Miejskiej kompetencje do określania w drodze uchwały – szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.

Potrzeba podjęcia niniejszej uchwały spowodowana jest koniecznością objęcia tą forma pomocy

osób starszych, niepełnosprawnych, chorych, samotnych, które nie wymagają całodobowej opieki   i pielęgnacji,  a nie są w stanie samodzielnie zaspokoić sobie codziennych potrzeb życiowych, oraz

ustaleniem zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i określenia trybu pobierania tych opłat.

Projektowana uchwała określa cenę za 1 godzinę usług opiekuńczych na kwotę 10 zł. Ustalając

cenę za 1 godzinę usług opiekuńczych, kierowano się dostosowaniem kwot odpłatności do możliwości finansowych osób na rzecz których świadczone będą usługi opiekuńcze.

Zaproponowany poziom odpłatności pozwoli na korzystanie z usług opiekuńczych osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej.

W związku z powyższym uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

 

Ogłoszenie w Dz. Urz. 2014 poz. 818 z dnia 14 marca 2014

 • opublikował: Karol Kalinowski
  data publikacji: 2014-04-22 08:11
 • zmodyfikował: Karol Kalinowski
  ostatnia modyfikacja: 2014-04-22 08:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1285
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-22 08:13

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5168648
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony