Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr XXXI/187/10

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 marca 2010 roku


 

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Przedszkolu Samorządowym

im. Kubusia Puchatka w Dobrzyniu n. Wisłą


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz

art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zm.)


 

uchwala się, co następuje:


 

§ 1

Świadczenia w Przedszkolu Samorządowym im. Kubusia Puchatka zwanym dalej przedszkolem, w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17 )
są realizowane bezpłatnie, w wymiarze 5 godzin dziennie.


 

§ 2

 1. Świadczenia wykraczające poza podstawę programową, o której mowa w § 1, obejmujące realizację zadań wychowawczych, opiekuńczych, dydaktycznych
  i terapeutycznych ponad 5 godzin dziennie są odpłatne.

 2. Świadczenia te obejmują : 1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dziecka;

2) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka;

3) zajęcia plastyczne, muzyczne i ekologiczne rozwijające zdolności i

zainteresowania dzieci;

4) zajęcia terapeutyczne.

 1. Ustala się opłaty miesięczne za świadczenie w przedszkolu określone § 2 ust. 2 pkt. 1-4 w wysokości :

 1. 45 zł.w przypadku gdy dziecko przebywa w przedszkolu powyżej 5 do 7 godzin dziennie;

 2. 60 zł. w przypadku gdy dziecko przebywa w przedszkolu powyżej 7 godzin dziennie.

 1. Wysokość opłaty określonej w § 2 ust. 3 ustala się na podstawie deklarowanej przez rodziców, prawnych opiekunów liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.

 2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata określona w ust. 3 nie podlega zwrotowi.


 

§ 3

 1. Za wyżywienie dziecka pobierana jest opłata w wysokości kosztów surowców zużytych do przyrządzania posiłków.

 2. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega opłata za każdy, z wyłączeniem pierwszego dzień nieobecności.

 3. Zwrotowi może podlegać również opłata od pierwszego dnia nieobecności jeżeli nieobecność zostanie zgłoszona w dzień poprzedni.

 4. Opłaty, o których mowa w § 2 ust. 3 i § 3 ust. 1 wnosi się do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.


 

§ 4

Traci moc Uchwała nr 3/28/98 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 30 grudnia
1998 r. w sprawie opłaty za świadczenia w prowadzonym przez Radę Miejską Publicznym Przedszkolu w Dobrzyniu n. Wisłą.


 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.


 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2010 r.


 

 • opublikował: Karolina Ziębakowska
  data publikacji: 2010-09-13 09:04

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1182
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-09-13 09:31

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5156163
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony