Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXVI/217/10

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 października 2010 roku

 

w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

 

 

Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych                                  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

1. Określa się następującą szczegółowość projektu budżetu:

a)    w zestawieniu tabelarycznym plan dochodów budżetu według działów, rozdziałów, paragrafów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe,

b)   w zestawieniu tabelarycznym plan wydatków budżetu według działów, rozdziałów, paragrafów z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

 

2. Do projektu uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy  dołącza uzasadnienie. Uzasadnienie powinno obejmować:

1) w zakresie dochodów – szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów,

2) w zakresie wydatków – szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków               z   wyodrębnieniem:

a)    wydatków jednostek budżetowych z wyszczególnieniem wynagrodzeń i pochodnych        od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych,

b)   dotacji udzielanych z budżetu,

c)    wydatków na inwestycje,

d)   wydatków na zadania administracji rządowej zlecone gminom,

 

 

3) omówienie przychodów związanych z pokryciem deficytu budżetowego oraz rozchodów związanych ze spłatami zaciągniętego długoterminowego kredytu bankowego i pożyczek, wykupu obligacji lub przeznaczanie nadwyżki budżetowej,

4) w zakresie środków pozabudżetowych omówienie źródeł przychodów oraz wydatków,

5) informację o finansowaniu zadań inwestycyjnych obejmujących między innymi:

a) nazwę zadania inwestycyjnego i okres realizacji,

b) łączne koszty finansowe,

c) planowane wydatki w danym roku,

d) wskazanie jednostki organizacyjnej realizującej program lub koordynującej wykonanie programu.

3. Uzasadnienie do projektu budżetu winno zawierać odniesienie do przewidywanego wykonania roku poprzedniego ze szczególnym uwzględnieniem odchyleń od planowanych                w roku ubiegłym oraz uwzględnieniem prognozowanych cen towarów i usług, inflacji itp.

 

§ 2

 

Materiały planistyczne niezbędne do opracowania projektu budżetu gminy                                Dobrzyń nad Wisłą na kolejny rok budżetowy przygotowywane będą przez jednostki organizacyjne gminy na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy.

 

§ 3

 

Wnioski dotyczące projektu budżetu na rok następny będą mogły być składane do Burmistrza Miasta i Gminy w terminie do dnia 15 października.

 

§ 4

 

Na podstawie otrzymanych materiałów Burmistrz Miasta i Gminy opracowuje w formie uchwały budżetowej projekt budżetu wraz z załącznikami zgodny ze szczegółowymi przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych dostosowany do występujących zadań w Gminie.

 

 

 

§ 5

 

Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami Burmistrz Miasta i Gminy przekazuje Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej                                         do dnia 15 listopada.

§ 6

 

1. Przewodniczący Rady Miejskiej po otrzymaniu projektu uchwały budżetowej wraz                       z uzasadnieniem kieruje projekt do wszystkich stałych komisji Rady Miejskiej w celu zaopiniowania oraz wyznacza termin sesji budżetowej.

2. Komisje Rady Miejskiej w terminie 14 dni od otrzymania materiałów odbywają posiedzenia, na których wyrażają w formie pisemnej opinie do projektu budżetu.

3.  Komisje Rady Miejskiej proponujące wprowadzenie nowych wydatków, bądź zwiększenie

     wydatków ujętych w projekcie budżetu, wskazują źródło ich sfinansowania.

4. Wnioski nie spełniające warunków ust. 2 i 3 nie będą rozpatrywane.

5. Opinie komisji Rady Miejskiej przedstawiane są  Przewodniczącemu Rady Miejskiej                 i Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na podstawie wniosków zawartych                   w opiniach komisji może dokonać autopoprawek w projekcie budżetu.

 

§ 8

 

Porządek sesji budżetowej winien zawierać następujące punkty:

1) wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w sprawie projektu budżetu,

2) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z ewentualnymi autopoprawkami,

3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

4) przedstawienie opinii komisji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą,

5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

 

 

 

§ 9

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 10

 

Traci moc uchwała nr VII/46/03 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 października 2003 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 

§ 11

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

     Projekt niniejszej uchwały przedkłada się Radzie Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą                 na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, który mówi, że: „Uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej określa w szczególności:

1) wymaganą szczegółowość projektu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2) terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego;

3) wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które zarząd przedłoży organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz z projektem uchwały budżetowej.”

 

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2011-03-09 09:22

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1050
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-03-09 09:02

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5170473
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony