Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

P R O T O K Ó Ł Nr I ) 02

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej,
z dnia 16 grudnia 2002 roku.
Obradom przewodniczył Ryszard Dobieszewski - Przewodniczący Komisji. W obradach brało udział sześciu członków Komisji – zatem frekwencja wynosiła 85,71 %. Ponadto w obradach brali udział : Skarbnik Miasta i Gminy - Witkowska Celina, Burmistrz Miasta i Gminy
– inż. Czesław Bender, Inspektor d)s promocji Gminy - Ryszard Bartoszewski oraz dyrektor „ZOS” – Grzegorz Mazurek.
( lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu )

Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność obrad, a następnie przedstawił proponowany porządek obrad, który przedstawia się następująco :

Porządek obrad :

1. Prace nad analizą projektu budżetu gminy na rok 2003.
2. Sprawy bieżące ( rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy, opracowanie projektu planu pracy dla Komisji na rok 2003 ).

do punktu 1.

Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Miasta i Gminy o zreferowanie procedur konstrukcji projektu budżetu ze wskazaniem źródeł dochodów
zaplanowanych w projekcie budżetu na 2003 rok.
Skarbnik Miasta i Gminy poinformowała, że przystępując do prac nad konstrukcją projektu budżetu, pierwszą czynnością było wywołanie Uchwały Zarządu Miasta i Gminy w sprawie określenia podstawowych parametrów do projektu budżetu, które kształtują się w sposób następujący :
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – wzrost o 10,7 %,
- podatki i opłaty lokalne : podatek od środków transportowych – przyjęto minimalne stawki określone ustawą, opłaty administracyjne –
wzrost o 4%, od psów – wzrost o 34 %,
- podatek rolny – 35,64 zł)q żyta ( w)g Komunikatu GUS ),
- wydatki rzeczowe – wzrost o 2,3 %,
- wydatki osobowe - wzrost o 4 %,
- subwencja - wzrost o 0,2 %.
- 2 -

Po opracowaniu projektu budżetu, Zarząd Miasta i Gminy na podstawie art.52 ustawy o samorządzie gminnym przedłożył projekt budżetu Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz przekazał Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania. Następnie Skarbnik zapoznała członków Komisji z treścią Uchwały Nr 320 )2002 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą na rok 2003 wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Opinia RIO pozytywnie zaopiniowała przedłożone materiały.
Projekt budżetu po stronie dochodów ustala się na kwotę 11.875.106.00 zł
w tym :
- dochody własne gminy na kwotę - 3.072.648,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami na kwotę – 1.105.425.00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę - 88.200.00 zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę - 80.000 zł,
- subwencja ogólna w kwocie - 7.528.833.00 zł,
z tego :
- część podstawowa w kwocie - 1.644.000.00 zł,
- część oświatowa w kwocie - 5.559.289.00 zł,
- część rekompensująca w kwocie - 325.544.00 zł.
Projekt budżetu po stronie wydatków ustala się na kwotę 12.133.106.00 zł
w tym :
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami na kwotę – 1.105.425.00 zł,
- wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę - 6.692.335.00 zł,
wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę - 80.000.00 zł.
Deficyt budżetowy w wysokości 258.000.00 zł pokryje się przychodem
z zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że projekt budżetu wszyscy radni otrzymali już w dniu 03 grudnia 2002 roku, stąd proponuje aby Skarbnik nie omawiała całego projektu budżetu, tylko szczegółowo objaśniła planowane podatki od osób prawnych i fizycznych informując jednocześnie o obowiązujących stawkach podatku w roku 2002 – str. 10 projektu budżetu gminy oraz strony
28, 29 i 30 projektu budżetu.
( omówione strony projektu stanowią zał. nr 2 do niniejszego protokółu )
- 3 -

Inspektor d)s kultury, strategii i promocji gminy omówił, jakie cele planuje zrealizować w działach : 630 „ Turystyka i Wypoczynek „ i 921 „ Kultura
i Sztuka „ – mianowicie : w dz. 630 wydanie folderu o Gminie Dobrzyń
n. Wisłą w aspekcie pokazania walorów turystycznych, teczki reklamowe, których projekt jest już zatwierdzony, zbiór materiałów do monografii dla około 60 zasłużonych „ dobrzyniaków „ – forma publikacji, realizację
programu „ Wisła „ – złożone jest już zlecenie u Pana profesora Banacha na opracowanie opinii programu. Do chwili obecnej został uporządkowany teren wzdłuż nabrzeża oraz zrobiona droga z dojściem bezpośrednim do Wisły.
W dz. 921 uzupełnienie wyposażenia świetlic wiejskich w Kamienicy
i Zbyszewie oraz drobne remonty, planuje się zrobienie osobnego wejścia od strony wewnętrznej do Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, które jest zwiedzane przez mieszkańców miasta i gminy, szczególnie przez uczniów szkół podstawowych
i publicznych gimnazjów dla, których prowadzone są zajęcia poglądowe, zakupienie dla potrzeb biblioteki urządzenia do kodów kreskowych,
z urządzenia tego będzie także korzystał Urząd Miasta i Gminy do oznaczania wszystkich akcesoriów będących na wyposażeniu.
Burmistrz Miasta i Gminy poinformował członków Komisji, że brakuje kwoty 60.000 złotych na zapłacenie reszty należności za prowadzoną inwestycję – budowa drogi Chalin - Ruszkowo. Ponadto poinformował, że złożony jest wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie, na dzień dzisiejszy mamy obietnicę wsparcia kwotą 33.000.00 zł, jednak warunkiem otrzymania tej kwoty jest zabezpieczenie w budżecie roku 2003 brakujących środków finansowych, dlatego wspólnie z Komisją budżetu i finansów należy dokonać pewnej korekty w projekcie budżetu.
Reasumując opracowany projekt budżetu Komisja oceniła pozytywnie i nie wniosła żadnych uwag.

do punktu 2 p-pkt „ a „

Przewodniczący Komisji zapoznał z treścią skierowanego do Komisji wniosku Burmistrza Miasta i Gminy o wyrażenie opinii w sprawie sprzedaży budynku dawnego Domu Ludowego z jednoczesnym podjęciem działań zmierzających do przygotowania i realizacji ze środków pozabudżetowych, budowy nowoczesnej, pełno wymiarowej sali sportowo – widowiskowej w Dobrzyniu n. Wisłą.

( pełna treść wniosku stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokółu )

Po zapoznaniu się z treścią przedmiotowego wniosku Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie i uznała jako w pełni zasadny.

- 4 -

do punktu 2 p-pkt „ b „

Dyrektor „ZOS” - Grzegorz Mazurek stwierdził, iż w związku z faktem,
że w skład Komisji wchodzi czterech radnych, którzy pierwszy raz piastują mandat, dlatego czuje się w obowiązku zapoznać członków komisji
z organizacją oświaty w Mieście i Gminie Dobrzyn n. Wisłą w roku
szkolnym 2002 ) 2003. Następnie wszystkim członkom komisji wręczył opracowany dokument i szczegółowo go omówił.
( organizacja oświaty stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu )

do punktu 2 p-pkt „ c „

Komisja opracowała projekt planu pracy na rok 2003, celem przedstawienia na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2002 roku do zatwierdzenia.
( projekt planu pracy na rok 2003 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu ).
Na tym obrady Komisji zostały zakończone.


Protokółowała : Przewodniczący Komisji

Ryszard Dobieszewski

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-24 10:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1653
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-05-24 10:10

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5190525
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony