Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr XV/89/2012

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 26 marca 2012 roku

 

 

w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą  w 2012 roku”

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 11a ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zmianami) po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział
we Włocławku

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Rada gminy wypełniając ten obowiązek określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

W związku z powyższym przygotowany został „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą
w 2012 roku”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Projekt programu przekazany został do zaopiniowania:

  1)    Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Lipnie,

  2)    Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział we Włocławku,

  3)    Wojskowemu Kołu Łowieckiemu we Włocławku.

Opinię dotyczącą programu przekazało w ustawowym terminie tylko Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział we Włocławku.

Nie wydanie opinii w terminie 21 dni przez pozostałych opiniujących uznaje się za akceptację przesłanego programu stosownie do art. 11a ust. 8 ustawy o ochronie zwierząt.

Przyjęcie powyższego programu pozwoli ograniczyć na terenie naszej gminy zjawisko bezdomności zwierząt, stanowiące zagrożenie dla ludzi oraz powodujące cierpienie zwierząt.

Zważyć jednak należy, że jego realizację limituje wysokość środków przeznaczonych w budżecie gminy na ten cel.

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                              Załącznik Nr 1

                                                                                              do Uchwały Nr XV/89/2012

Rady Miejskiej  Dobrzyń nad Wisłą

                                                                                               z dnia 26 marca 2012 roku

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą  w 2012 roku

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Niniejsza uchwała ma zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 roku Nr 106, poz.1002 ze zmianami) przebywających na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)      gminie – należy przez to rozumieć Gminę Dobrzyń nad Wisłą,

2)      urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą,

3)      burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i  Gminy Dobrzyń nad Wisłą,

4)      ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 roku Nr 106, poz.1002 ze zmianami),

5)      programie – należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą”,

6)      opiekunie społecznym – należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje opiekę nad zwierzęciem lub zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą,

7)      właścicielu – należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem gminy Dobrzyń nad Wisłą, posiadającą zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w programie.

 

§ 3

Koordynatorem niniejszego programu jest burmistrz, natomiast realizatorami programu są:

1)      podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie,

2)      podmiot prowadzący przychodnię weterynaryjną,

3)      właściciel gospodarstwa rolnego,

z którymi gmina zawarła stosowne umowy.

 

Rozdział 2

Odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku

 dla zwierząt

 

§ 4

Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie gminy będzie miało charakter stały w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń dotyczących pozostawionych bez opieki zwierząt, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa.

 

§ 5

1. Zgłoszenia o zwierzętach przebywających na terenach ogólnie dostępnych  w obrębie gminy, co do których istnieje przypuszczenie, że są bezdomne, przyjmować będzie urząd, który podejmie działania zmierzające do ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierząt.

2. W przypadku nie ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia, o którym mowa  w ust. 1, urząd podejmuje działania zmierzające do odłowienia zwierzęcia i umieszczenia   w schronisku dla zwierząt.

§ 6

1. Bezdomne zwierzęta odławiane będą przez podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie, spełniającego wymagania określone w obowiązujących przepisach, na podstawie umowy zawartej z gminą na przeprowadzenie wyłapywania bezdomnych zwierząt.

2. Odłowione zwierzęta zostaną niezwłocznie przewiezione i umieszczone w schronisku dla zwierząt, prowadzonym przez podmiot, z którym gmina zawarła umowę w sprawie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

 

§ 7

Odłowione zwierzę zostanie wydane osobie, która udowodni swoje prawo własności do zwierzęcia, pod warunkiem pokrycia poniesionych przez gminę kosztów związanych z odłowieniem, opieką weterynaryjną, przewiezieniem i umieszczeniem zwierzęcia w schronisku.

§ 8

Bezdomne zwierzęta gospodarskie zostaną przewiezione i umieszczone w gospodarstwie rolnym określonym zgodnie z § 13 niniejszego programu.

 

Rozdział 3

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

 

§ 9

1. Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi i nie są odławiane na zasadach określonych w rozdziale 2 niniejszego programu.

2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane jest poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów, którzy zarejestrowani są przez urząd.

3. W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących gmina finansuje zabiegi sterylizacj  i kastracji zwierząt.

4. Urząd może wydać społecznemu opiekunowi skierowanie na przeprowadzenie zabiegu sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących (załącznik nr 1 do programu) w przychodni weterynaryjnej, z którą gmina zawarła stosowną umowę.

 

Rozdział 4

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt

 

§ 10

Powyższy obowiązek adresowany jest do podmiotów prowadzących schronisko dla zwierząt, wobec czego odłowione bezdomne zwierzęta z terenu gminy przewiezione i umieszczone w schronisku winny być wysterylizowane  bądź wykastrowane w ramach ceny ustalonej  w umowie z gminą.

Rozdział 5

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

 

§ 11

Gmina może prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez:

1) prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu gminy tj., umieszczanie zdjęć i informacji dotyczących odłowionych zwierząt na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu,

2) promowanie adopcji zwierząt bezdomnych ze schroniska.

 

Rozdział 6

Usypianie ślepych miotów

 

§ 12

1. Gmina pokrywa pełne koszty uśpienia ślepych miotów bezdomnych psów lub kotów wolno żyjących oraz 50% kosztów w przypadku, gdy zwierzęta posiadają właścicieli zamieszkujących na terenie gminy na podstawie skierowania urzędu (załącznik nr 1 do programu).

2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1:

1) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które jeszcze są ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich właścicieli,

2) zabieg uśpienia na zasadach określonych w pkt 1 przeprowadza się wyłącznie  w przychodni weterynaryjnej, z którą gmina zawarła umowę na świadczenie usługi usypiania ślepych miotów psów i kotów,

3) właściciel zwierzęcia, w celu wykonania zabiegu uśpienia ślepego miotu składa oświadczenie -załącznik nr 2 do programu - o opłaceniu należnej kwoty za zabieg, a także wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wynikających             z realizacji programu,

4) Gmina dokonuje zapłaty kosztów zabiegów bezpośrednio przychodni weterynaryjnej zgodnie z warunkami określonymi w umowie, o której mowa w pkt 2, na podstawie wystawionego rachunku (faktury), do którego dołączone będzie oświadczenie, o których mowa w pkt 3.

 

Rozdział 7

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

 

§ 13

1. Miejsce dla zwierząt gospodarskich zapewnia właściciel gospodarstwa rolnego posiadający budynek inwentarski o odpowiednich warunkach dla bytowania zwierząt gospodarskich.

2. Właściciel gospodarstwa, który zapewnia miejsce dla zwierząt gospodarskich nie może być karany za naruszenie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt  (Dz. U z 2003 roku Nr 106, poz.1002 ze zmianami).

3. Gmina zawiera z właścicielem gospodarstwa stosowną umowę.

 

Rozdział 8

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  z udziałem zwierząt

 

§ 14

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt gmina realizuje poprzez zawarcie umowy z przychodnią weterynaryjną. 

 

Rozdział 9

Finansowanie Programu

 

§ 15

 

1. Na realizację zadań wynikających z programu w budżecie gminy zabezpieczone są  środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Programu

zapobiegania bezdomności zwierząt

na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

   Dobrzyń nad Wisłą, dnia ....................................

 

 

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

………………………………………………..

………………………………………………..

 

 

SKIEROWANIE

NA ZABIEG STERYLIZACJI*/KASTRACJI* LUB UŚPIENIE ŚLEPEGO MIOTU*

w ramach “Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą”

 

1. Niniejszym kieruję wolno żyjące koty zgłoszone przez: …................................................................................................................................................................

na zabieg sterylizacji/kastracji* lub uśpienie ślepego miotu*

Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu: ................................szt.

Rodzaj zabiegu: sterylizacja*: ............................... szt.

kastracja*: ............................... szt.

uśpienie ślepego miotu*: ............................... szt.

 

2. Niniejszym kieruję bezdomne psy zgłoszone przez: …................................................................................................................................................................

na zabieg uśpienia ślepego miotu ………… szt.

 

31. Niniejszym kieruję na zabieg uśpienia ślepego miotu psy/koty* ………… szt. stanowiące własność

………………………………………………………………. zam. …………………………………….

Zwierzęta na zabieg zostaną doprowadzone (dostarczone) przez: …...................................................….........................................................................................................

Po wykonaniu zabiegu zwierzęta zostaną odebrane przez:

…................................................................................................................................................................

 

 

……………………………………………………

podpis przedstawiciela gminy Dobrzyń nad Wisłą

wydającego skierowanie

 

 

Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie do zabiegu bezpłatnej sterylizacji/kastracji* lub uśpienia ślepego miotu* zwierzęta są wolno żyjące (koty) *, bezdomne(psy) *.

 

Dobrzyń nad Wisłą dnia .............................

........................................................................

podpis osoby zgłaszającej zwierzęta do zabiegu

 

 

*niepotrzebne skreślić

1 dotyczy płatnego zabiegu

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Programu

zapobiegania bezdomności zwierząt

na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

OŚWIADCZENIE

 

 

DOTYCZĄCE WYKONANIA ZABIEGU WETERYNARYJNEGO /UŚPIENIE ŚLEPEGO MIOTU/ W RAMACH PROGRAMU ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 

NA TERENIE GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

 

 

1. Imię i nazwisko właściciela ślepego miotu zwierzęcia:

………………………………………………………………………………………..…………………

2. Adres zamieszkania właściciela miotu zwierzęcia, numer telefonu:

………………………………………………………………………………………………..…………

3. Gatunek miotu zwierzęcia: kot/pies*

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

 

4. Zobowiązuję się do opłacenia lekarzowi weterynarii 50% kosztów zabiegu w kwocie ………………… zł (słownie: ……………………………..……………….. ), oraz do szczególnej opieki nad zwierzęciem w okresie pozabiegowym.

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie dla potrzeb wynikających z realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zmianami).

 

 

                                                                                                                                                              ……………………………………………….                …………………………………………..

Miejscowość, data                                                     czytelny podpis  właściciela zwierzęcia                                                                                                      

 

 

* niepotrzebne skreślić

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-06-21 08:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1065
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-24 14:42

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5163256
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony