Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

projekt

Uchwała Nr …………….

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia …………….. roku

w sprawie:

Programu Współpracy w 2009 roku Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

 

Na podstawie art. 5 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
z późn. zmianami
oraz, art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym Dz. U, z 2001r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zmianami)

Rada Miejskiej uchwala, co następuje:

§1

Uchwala się Program współpracy w 2009 roku Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. Program stanowi załącznik do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

 

 

Załącznik do uchwały

Nr ...........................

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia …………… roku

Program współpracy w 2009 roku

Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Wstęp

 

Celem współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest budowanie partnerstwa między tymi jednostkami na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Postanowienie ogólne

§ 1

Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

1)         ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.).

2)         Dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. d oraz art. 176 ust. 1 ustawy z dnia 30 grudnia 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

3)   programie współpracy na 2007 rok - rozumie się przez to Program współpracy w roku 2009 Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

4)   organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne, jednostki organizacyjne i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Formy współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w sferze zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi.

 

§ 2

 

Współpraca Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w sferze zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi może przybierać następujące formy:

1)  wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności
i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, a w szczególności informowania o:

a)     projekcie budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2009 rok
i zadań przewidzianych do realizacji na jego podstawie,

b)    możliwościach uzyskania środków finansowych innych źródeł,

2)    konsultowania z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji,

3)    tworzenia w miarę potrzeby wspólnych zespołów problemowych o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z radnych i przedstawicieli jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz organizacji pozarządowych dla działania, bądź podjęcia określonej problematyki dla dobra pożytku publicznego,

4)    umożliwienia organizacjom pozarządowym nabywania na szczególnych warunkach prawa użytkowania (dzierżawa, najem) nieruchomości (lokali) będących własnością samorządu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą dla celów prowadzenia działalności statutowej tych organizacji.

5)         kierowania do pracy w organizacjach pozarządowych, wykonujących zadania publiczne, poborowych celem odbywania służby zastępczej

6)    promocji działalności organizacji pozarządowych, w szczególności na stronach internetowych Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w lokalnej prasie, audycjach radiowych, publikacjach i tablicach informacyjnych,

7)    zlecania realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie
 i udzielania dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

§ 3

Współpracę z organizacjami pozarządowymi koordynuje Urząd Miasta
i Gminy w Dobrzyń nad Wisłą.

Strefy współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w sferze zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi.

§ 4

W 2009 roku zadania publiczne Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, realizowane przy udziale organizacji pozarządowych, poprzez wspieranie wykonywanie zadań publicznych, będą obejmować następujące sfery:

1) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym działalności wspierającej rozwój przedsiębiorczości

2) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, obejmującej w szczególności następujące działania:

a)     rozwój sportu masowego wśród dzieci i młodzieży,

b)      organizację rajdów, konkursów i imprez krajoznawczych promujących walory turystyczne, przyrodniczo- ekologiczne Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą a także aktywny wypoczynek.

§ 5

Zlecanie realizacji zadań Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania lub dane zadania można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w odrębnych przepisach.

§ 6

Otwarte konkursy ofert są ogłaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz kompetencje właściwego organu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 7

Organizacje z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej.

 

Postanowienie końcowe.

 

§ 8

1.Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób     kontroli wykonania zleconego zadania określa ustawa.

2.Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określa uchwała budżetowa Rady Miejskiej na 2009 rok.

3.Organizacja, w okresie otrzymywania dotacji, jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą.

 

Konsultacje i uwagi będą przyjmowane do dnia 29.grudnia 2008 r. do godziny 15.00

drukuj ()

  • opublikował: root
    data publikacji: 2008-12-19 10:01
  • zmodyfikował: root
    ostatnia modyfikacja: 2008-12-19 13:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1719
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-12-19 13:25

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5200875
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony