Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

P R O T O K Ó Ł Nr I )02
Komisji Budżetu i Finansów, z dnia 20 grudnia 2002 roku
Obradom przewodniczył Marek Skonieczny - Przewodniczący Komisji. W obradach brało udział sześciu członków Komisji – zatem frekwencja wynosiła 85,71 %. Ponadto w obradach brali udział : Skarbnik Miasta i Gminy - Witkowska Celina oraz Burmistrz Miasta i Gminy
– inż. Czesław Bender.
( lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu )

Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność obrad, a następnie przedstawił proponowany porządek obrad, który przedstawia się następująco :

Porządek obrad :

1. Prace nad analizą projektu budżetu gminy na rok 2003.
2. Sprawy bieżące ( rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy, opracowanie projektu planu pracy dla Komisji na rok 2003 ).

do punktu 1.

Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Miasta i Gminy o zreferowanie procedur konstrukcji projektu budżetu ze wskazaniem źródeł dochodów
zaplanowanych w projekcie budżetu na 2003 rok.
Skarbnik Miasta i Gminy poinformowała, że przystępując do prac nad konstrukcją projektu budżetu, pierwszą czynnością było wywołanie Uchwały Zarządu Miasta i Gminy w sprawie określenia podstawowych parametrów do projektu budżetu, które kształtują się w sposób następujący :
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – wzrost
o 10,7 %,
- podatki i opłaty lokalne : podatek od środków transportowych – przyjęto minimalne stawki określone ustawą, opłaty administracyjne –
wzrost o 4%, od psów – wzrost o 34 %,
- podatek rolny – 35,64 zł)q żyta ( w)g Komunikatu GUS ),
- wydatki rzeczowe – wzrost o 2,3 %,
- wydatki osobowe - wzrost o 4 %,
- subwencja - wzrost o 0,2 %.

Po opracowaniu projektu budżetu, Zarząd Miasta i Gminy na podstawie art.52 ustawy o samorządzie gminnym przedłożył projekt budżetu Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz przekazał Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania. Następnie Skarbnik zapoznała członków Komisji z treścią Uchwały Nr 320 )2002 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą na rok 2003 wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Opinia RIO pozytywnie zaopiniowała przedłożone materiały.
Projekt budżetu po stronie dochodów ustala się na kwotę 11.875.106.00 zł
w tym :
- dochody własne gminy na kwotę - 3.072.648,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami na kwotę – 1.105.425.00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę - 88.200.00 zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę - 80.000 zł,
- subwencja ogólna w kwocie - 7.528.833.00 zł,
z tego :
- część podstawowa w kwocie - 1.644.000.00 zł,
- część oświatowa w kwocie - 5.559.289.00 zł,
- część rekompensująca w kwocie - 325.544.00 zł.

Projekt budżetu po stronie wydatków ustala się na kwotę 12.133.106.00 zł
w tym :
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami na kwotę – 1.105.425.00 zł,
- wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę - 6.692.335.00 zł,
wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę - 80.000.00 zł.
Deficyt budżetowy w wysokości 258.000.00 zł pokryje się przychodem
z zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że projekt budżetu wszyscy radni otrzymali już w dniu 03 grudnia 2002 roku, stąd proponuje aby Skarbnik nie omawiała całego projektu budżetu, tylko szczegółowo objaśniła planowane podatki od osób prawnych i fizycznych informując jednocześnie o obowiązujących stawkach podatku w roku 2002 – str. 10 projektu budżetu gminy oraz stronę
29 i 30 projektu budżetu dotyczące planowanych spłat zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i planowanych zadań inwestycyjnych
w roku 2003.

( omówione strony projektu stanowią zał. nr 2 do niniejszego protokółu )
Burmistrz Miasta i Gminy zasygnalizował, że przez trzy kolejne lata była prowadzona kosztowna inwestycja – budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Dobrzyniu n. Wisłą, stąd były zaciągnięte kredyty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które trzeba sukcesywnie spłacać. Na rok 2003 stosunkowo mało środków przeznaczonych jest na inwestycje, ale gdyby policzył zobowiązania, które obciążają budżet 2003 roku to można było by przeznaczyć o około 550.000 zł więcej. Na wymienioną kwotę składają się : 170.000 zł – spłata kredytu, 110.000 zł - dofinansowanie inwestycji w zakresie budowy kanalizacji, 198.568 zł – dofinansowanie oświaty ( oprócz zadań własnych gminy ) oraz 67.000 zł dofinansowanie prowadzonej inwestycji – budowa drogi Chalin – Ruszkowo ( łącznie z uregulowaniem należności wobec Inspektora nadzoru ). Dalej Burmistrz poinformował członków Komisji, że była by możliwość zapłacenia z rezerwy tegorocznego budżetu gminy, ale ze względu na możliwość otrzymania dotacji w kwocie 33.700.00 zł z Urzędu Marszałkowskiego musimy popracować nad wygospodarowaniem 67.000 zł pomniejszając wydatki w innych działach klasyfikacji budżetowej. Ponadto Burmistrz poinformował o innych potrzebach, które nie są zaplanowane w projekcie budżetu po stronie wydatków,
mianowicie : dofinansowanie prac konserwacyjno – remontowych zabytków sakralnych w parafii Grochowalsk i Dobrzyń n. Wisłą oraz uwzględnienie środków na zakup nowego samochodu dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy
( z uwagi na nagłe zdarzenie )
W wyniku dogłębnej analizy poszczególnych działów po stronie wydatków
w projekcie budżetu, Komisja proponuje sfinansować wskazane potrzeby
poprzez zmniejszenie wydatków w sposób następujący :
- w dz. 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „ ( zabudowa punktów świetlnych 20.000 zł )
- w dz. 921 „ Kultura i sztuka „ kontynuacja remontu pawilonu sportowego
20.000 złotych,
- w dz. 750 „ Administracja publiczna „ – 49.000 złotych ( wydatki rzeczowe – 47.000 zł, fundusz Burmistrza - 2.000 zł ),
- w dz. 853 „ Opieka społeczna „ -10.000 zł.
Generalnie ujmując, Komisja stwierdza, że opracowany projekt budżetu
na rok 2003 jest dokumentem optymalnym i możliwym do pełnej realizacji, a po dokonaniu korekty wnioskuje o jego uchwalenie przez Radę Miejską.
do punktu 2 p-pkt „ a „
Przewodniczący Komisji zapoznał z treścią skierowanego do wszystkich stałych komisji Rady Miejskiej wniosku Burmistrza Miasta i Gminy o wyrażenie opinii w sprawie sprzedaży budynku dawnego Domu Ludowego z jednoczesnym podjęciem działań zmierzających do przygotowania i realizacji ze środków pozabudżetowych, budowy nowoczesnej, pełno wymiarowej sali sportowo – widowiskowej w Dobrzyniu n. Wisłą.
( pełna treść wniosku stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokółu )
Po zapoznaniu się z treścią przedmiotowego wniosku Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie i uznała jako w pełni zasadny.

do punktu 3 p-pkt „ b „

Komisja opracowała projekt planu pracy na rok 2003, celem przedstawienia na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2002 roku do zatwierdzenia.
( projekt planu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu )

Na tym obrady Komisji zostały zakończone.


Protokółowała : Przewodniczący Komisji

Marek Skonieczny


  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-21 09:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1564
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-21 09:39

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5159732
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony