Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr XXV/145/2013
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 26 marca 2013 roku
 
w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391 ze zmianami) 
 
uchwala się, co następuje
 
§ 1.
 
1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 2 ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zmianami), tj. od gospodarstwa domowego. 
 
2. Opłata stanowić będzie iloczyn liczby gospodarstw domowych prowadzonych  na terenie nieruchomości oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.
 
§ 2.
 
1.  Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, jeżeli odpady są  zbierane i odbierane w sposób nieselektywny: 
 
1) gospodarstwo jednoosobowe – 30 zł miesięcznie;
 
2) gospodarstwo liczące od 2 do 4 osób – 50 zł miesięcznie;
 
3) gospodarstwo liczące 5 i więcej osób – 70 zł miesięcznie.
 
2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, jeżeli odpady są  zbierane i odbierane w sposób selektywny:
 
1) gospodarstwo jednoosobowe – 15 zł miesięcznie;
 
2) gospodarstwo liczące od 2 do 4 osób – 25 zł miesięcznie;
 
3) gospodarstwo liczące 5 i więcej osób – 35 zł miesięcznie.
 
§ 3.
 
Traci moc uchwała XXII/128/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 grudnia, 2012r.
 
§ 4.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
 
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 
Uzasadnienie
 
Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391 ze zmianami) w art. 6k ust. 1 pkt 1 nakłada na radę gminy obowiązek wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Natomiast art. 6j ust. 1 ustawy określa sposób naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy. Opłata ta stanowi iloczyn stawki opłaty oraz:
 
1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo
 
2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo
 
3) powierzchni lokalu mieszkalnego.
 
Zgodnie z art. 6j ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy może uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.
Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gmina zobowiązana jest do przyjęcia jednej, z proponowanych czterech, metody naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Rada Miejska Dobrzyń nad Wisłą Uchwałą Nr XXII/128/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. wybrała metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustaliła stawkę tej opłaty od gospodarstwa domowego.
Analizując powtórnie możliwości wyboru metody, mając na uwadze względy społeczne rada miejska postanowiła zróżnicować stawki opłaty w zależności od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego.
Określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę, ilość wytworzonych na terenie gminy odpadów komunalnych oraz pełne koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.   
Na terenie gminy nie występują nieruchomości, w których właściciele wytwarzają odpady nieregularnie bądź odpady powstają sezonowo. 
Jednocześnie zgodnie z wolą ustawodawcy określono niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny.              
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 987
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-04-26 12:52

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5166656
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony