Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr VI/28/2011
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 31 marca 2011 roku

 

w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków     stanowiących fundusz solecki.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku, Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami / oraz art.1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim / Dz.U. Nr 52, poz. 420 ze zmianami /

 

uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Stosownie do przepisów art. 1 ust. 1 o funduszu sołeckim Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy podejmując stosowną uchwałę, w której wyraża zgodę bądź nie na wyodrębnienie środków w budżecie gminy.

W roku 2010 Rada podejmowała uchwałę o utworzeniu funduszu na rok 2011 w terminie do dnia 30 czerwca 2010r.

W rozumieniu przepisów o finansach publicznych, fundusz sołecki nie jest funduszem celowym, co oznacza, że fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy, a nie jako wyodrębniony fundusz celowy i Rada sprawuje w zakresie przewidzianym ustawą kontrolę nad przeznaczeniem środków przez sołectwa.

Burmistrz w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy przekazuje sołtysom informację o wysokości środków. Warunkiem przyznania sołectwu w danym roku budżetowym środków jest złożenie przez sołtysa wniosku w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy w celu uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy, zawierającego wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji  w ramach określonych środków wraz z uzasadnieniem oraz oszacowaniem kosztów.

Środki funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy i służą poprawie warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Środki te mogą być również przeznaczone na pokrycie wydatków działania związane z usuwaniem skutków klęski żywiołowej.

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-06-21 14:44
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-25 11:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 997
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-25 11:11

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5162905
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony