Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XI/2011

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 26 października 2011 roku

 

Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, zakończono, o godz. czternastej.
Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Otwierając obrady jedenastej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Henryk Domeradzki stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło: 15 radnych, 21 przewodniczących rad sołeckich, kierownictwo urzędu miasta i gminy oraz  goście zaproszeni

(listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 2 do niniejszego protokółu).
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował radnych, że w biurze rady wyłożone były protokóły z obrad dziewiątej i / nadzwyczajnej /dziesiątej Sesji Rady Miejskiej i spytał czy są uwagi. Zastrzeżeń nie wniesiono w związku, z czym zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu z dziewiątej sesji - Rada 15 głosami – za, przyjęła protokół, następnie zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu z dziesiątej sesji. 15 głosami –za protokół został przyjęty
Następnie przewodniczący Rady Miejskiej odczytał proponowany porządek obrad, po czym spytał czy są propozycje zmian do porządku obrad. Zmian nie zgłoszono.

 

do punktu 2

 

Odpowiedzi na złożone wnioski udzielił Pan Ryszard Dobieszewski – Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. Uwag nie wniesiono.
/ treść odpowiedzi w załączeniu do protokółu /

 

do punktu 3

 

Informację o pracy organu wykonawczego i pracy urzędu przedstawił z-ca -Burmistrza Ryszard Bartoszewski.

/ treść informacji, jako załącznik do protokółu/

Pytań brak

 

do punktu 4

 

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2011 r. omówiła Pani Celina Witkowska – Skarbnik.
Dochody budżetowe na zaplanowane 23.664.463,00 zł wykonano 13.801.188,95 zł, co stanowi 58, 32% planu określonego uchwałami budżetowymi. Najbardziej znaczny udział w realizacji dochodów gminy mają odpowiednio:
- subwencja- 6116 248, 00 zł, co stanowi 44, 32%·- dotacje – 4105 109,34,00 zł-, co stanowi 29,74%
-dochody własne -3579831,61,00 zł- co stanowi 25,94%.
Dochody podatkowe zostały wykonane w 57,51%.
W strukturze dochodów podatkowych najwyższy udział ma podatek od nieruchomości 50,59%, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 24,81%,podatekrolny 15,89%,podatek od czynności cywilno prawnych 3,86%,podatek od środków transportowych 3,41 %.
 Umorzenie zaległości łącznie -3138,20, z tego: podatek od nieruchomości- 809,00; podatek rolny-1466,10;podatek leśny-6,00. Skutki decyzji rozłożenia na raty to ogółem 17380,60.
Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 140 482,01 zł. Zaległości w podatku rolnym wynoszą 96344,82 zł. Zaległości w podatku leśnym wynoszą 807,60 zł. Do zalegających na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 121 tytułów wykonawczych, 503 upomnienia oraz dla 36 podatników zastosowano wpis do hipoteki.  Na 10 podatników zlegających najwyższa zaległość to 16 346,80 zł., najniższa to 9.00 zł.
 Pozostałe dochody poszczególnych założonych wpływów zostały zrealizowane na poziomie zakładanych planów.  Na planowane 1634253,00 zł, wykonano 950 795,84 zł.
Zaległości w pozostałych wpływach wynoszą 99 382,36 zł, w tym:
-wpłaty na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków 5 903,55 zł, zalegających 9 osób, najwyższa zaległość 1900,00 zł, najniższa 144,37 zł. Do wszystkich osób zalegających wysłano upomnienia.
- wpłaty na budowę kanalizacji 1900,00 zł, zalegających 3 osoby, najwyższa zaległość 800,00 zł, najniższa 400,00zł,

-dochody z najmu i dzierżawy – zaległości stanowią 90716,90 zł, tj. 11,7% do planu.
 Zadania inwestycyjne na planowane 1.468.654,00 wykonano 288.114,37,co stanowi 19,62%.
Wynik finansowy.
Uchwałą Nr V/23/11 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 lutego 2011roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2011 ustalono:
Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości -25 751 050,00 zł
Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości -24 242 061,00 zł
Nadwyżkę budżetową w wysokości 1 508 989,00 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Przychody budżetu w wysokości -121 400,00 zł.
Rozchody budżetu- 1630 389,00 zł.
Przez I półrocze 2011 roku podjęto trzy uchwały Rady Miejskiej i osiem zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian budżetowych.
Po zmianach budżet Gminy przedstawia się następująco:
Dochody budżetu Miasta i Gminy – 23 664 463,00 zł.
Wydatki budżetu Miasta i Gminy – 24 385 863,00 zł.
Deficyt budżetu – 721 400,00 zł.
Przychody- 2351 789, 00 zł.
 Sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
Rozchody – 1630 389,00 zł.
 Wykonanie:
Dochody: plan- 23 664 463,00,wykonanie -13 801 188,95
Wydatki: plan-24 385 863, 00, wykonanie – 12039 257,19
z tego:
dochody bieżące plan- 23 404 463,00, wykonanie- 12 831 640,88
dochody majątkowe plan- 2600 000,00,wykonanie – 969 548, 07
wydatki bieżące plan – 22 917 209,00 wykonanie – 11 751 142,82
wydatki majątkowe plan- 1468 645,00, wykonanie -288 114, 37
nadwyżka /deficyt  plan -721 400,00,wykonanie -1761 931,76
przychody plan- 2351789,00, wykonanie- 721 400, 00
finansowanie deficytu plan- 2351 789,00,wykonanie -721 400, 00
 z tego:
pożyczki i kredyty plan- 2351 789,00,wykonanie – 721 400,00
Rozchody ogółem plan- 1630 389, 00, wykonanie 1086 127,29
z tego:
spłaty pożyczek plan – 1630 389,00, wykonanie – 1086 127,29.
 Stan zobowiązań na 30.06.2011r. wynosi 7944 543, 49 zł z tego:
1.Przebudowa drogi gminnej 171004 C Chudzewo – Kamienica w  miejscowości Lenie Wielkie – 28.09.2018 – 600 000,00 zł
2 Budowa hali sportowej – 29.09.2017- 1121 904 zł
3. Remont płyty boiska w Dobrzyniu nad Wisłą – 01.10.2018 – 498 847,77 zł
4. Remont stadionu sportowego w Dobrzyniu nad Wisłą- 205 606, 00 zł
5 Budowa hali sportowej – 29.09.2017- 3730 440, 00 zł
6. Kanalizacja w Dobrzyniu nad Wisłą – 29.09.2017- 12666,60 zł.
7. Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków -31.05.2013- 74 760,00zł
 8.Budowa kanału sanitarnego ul. Sportowa, Polna i Jakuba z Płomian-  31.05.2013-49.835,00 zł.
9.Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dyblin- 31.05.2013- 108.640,00 zł.
10. Zakup samochodu do ratownictwa chemiczno- ekologicznego dla jednostki OSP w Dobrzyniu nad Wisłą -30.09.2013- 65 000,00 zł.
Następnie Pani Grażyna Habasińska odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy dotyczącą wykonania budżetu za I półrocze 2011
Pytań brak. 

 

do punktu 5

 

Informację o stanie oświaty w mieście i gminie Dobrzyń nad Wisłą przedstawił Pan Grzegorz Mazurek – Dyrektor ZOS.
Miasto i Gmina Dobrzyń nad wisła jest organem prowadzącym dla następujących oświatowych jednostek organizacyjnych:

Szkoła Podstawowa w Dobrzyniu nad Wisłą, Szkoła Podstawowa w Krojczynie, Szkoła Podstawowa w Chalinie, Szkoła Podstawowa w Dyblinie, Publiczne Gimnazjum w Dobrzyniu nad Wisłą, Publiczne Gimnazjum w Krojczynie, Publiczne Gimnazjum w Chalinie, Przedszkole Samorządowe w Dobrzyniu nad Wisłą.
Prognozowana liczba uczniów w latach 2011-2015 przedstawia się następująco:
Szkoła Podstawowa w Dobrzyniu nad Wisłą:
2011/12 – 220
2012/13 – 261
2013/14 – 264
2014/15 – 273
Szkoła Podstawowa w Chalinie:
2011/12 – 176
2012/13 – 184
2013/14 – 187
2014/15 – 180
Szkoła Podstawowa w Krojczynie:
2011/12 – 123
2012/13 – 135
2013/14 – 138
2014/15 – 144
Szkoła Podstawowa w Dyblinie:
2011/12 – 38
2012/13 – 42
2013/14 – 39
2014/15 – 47
Publiczne Gimnazjum w Dobrzyniu nad Wisłą: 
2011/12 – 136
2012/13 – 130
2013/14 – 123
2014/15 – 116
Publiczne Gimnazjum w Chalinie:    
2011/12 – 76
2012/13 – 73
2013/14 – 78
2014/15 – 79
Publiczne Gimnazjum w Krojczynie:    
2011/12 – 116
2012/13 – 114
2013/14 – 98
2014/15 – 92 

 

Prognozowana liczba dzieci w latach 2011-2015

Wychowanie przedszkolne rok szkolny: 2011/12  5-latki – 82, 6-latki – 86,
2012/13   5-latki – 93,
2013/14   5 -latki – 87,
2014/15 –5-latki – 103
Źródła środków finansowych na oświatę:
Rok 2009
Subwencja oświatowa – 6.583.770
Dotacje celowe – 31.310
Celowe dotacje inwestycyjne – 243.636
Pozostałe dochody budżetu gminy – 2.208.183

Rok 2010
Subwencja oświatowa – 7.141.186
Dotacje celowe – 10.695
Celowe dotacje inwestycyjne – 129.374
Pozostałe dochody budżetu gminy – 2.200.338

Rok 2011 plan
Subwencja oświatowa – 7.029.812
Dotacje celowe – 17.920
Celowe dotacje inwestycyjne – 142.750
Pozostałe dochody budżetu gminy – 3.295.007

Zmiana 2009 do 2011 roku
Subwencja oświatowa –  +446.042
Dotacje celowe –  -13.390
Celowe dotacje inwestycyjne –  -100.886
Pozostałe dochody budżetu gminy –  +1.086.894
/ szczegółowa treść informacji w załączeniu do protokółu /

Następnie Przewodniczący poprosił o dyskusję.
Ludomir Bylicki – radny. Na 2011 rok gmina dołożyła 3.259.000 zł z czego wynika różnica w porównaniu do roku ubiegłego.
Grzegorz Mazurek – Dyrektor ZOS. Różnica wynika z mniejszej subwencji ponieważ jest mniej uczniów.
Teresa Orbaczewska – radna. nawiązując do pytania radnego Bylickiego, rok 2010 – 7.141.000 zł, 2011 – 7029.000 zł. Ta różnica spowodowała zwiększenie
o 1.090.000 zł. to zawyżenie jest dla mnie niejasne. Koszty dowożenia za 2010 rok spadły, ale w roku 2011 jeszcze tych kosztów nie znamy. Proszę się do tego odnieść. Ogromna pochwała dla szkoły w Krojczynie za to, że średnia ocen jest najwyższa.
Grzegorz Mazurek – Dyrektor ZOS. Wydatki w 2011 roku będą mniejsze niż zapisane w planach finansowych. Nakłady ogólnie na dowożenie się zwiększyły bo zwiększyła się liczba dzieci dowożących

 

do punktu 6 p-pkt „a”

 

Zmiany budżetu gminy na rok 2011 omówiła Pani Celina Witkowska – Skarbnik.
Dz. 750 Administracja
Zmniejszenie 9.000,00 zł - wydatków rzeczowych z przeznaczeniem na: 4000,00 zł na bieżącą działalność OSP, 5.000,00 zł na Astro-Bazę – doposażenie obiektu.
Dz. 801– Oświata i wychowanie
Korekta funduszu socjalnego na 2011 rok do faktycznych ilości etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz emerytów i rencistów placówek oświatowych.
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Zwiększenie 349.434,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.
Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.
Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 15
Wyniki głosowania:
za- 12,
przeciw – 0
wstrz.- 3
Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy została pojęta większością głosów.

 

do punktu 6 p-pkt „b”

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
 i Gminy Dobrzyń  nad Wisłą na lata 2011–2018 odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej. W/w uchwała była omawiana na wspólnym posiedzeniu stałych komisji.

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 15
Wyniki głosowania:
za- 14,
przeciw – 0
wstrz.- 1
Uchwała w sprawie Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 15
Wyniki głosowania:
za- 12,
przeciw – 0
wstrz.- 3
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
 i Gminy Dobrzyń  nad Wisłą na lata 2011–2018  została pojęta większością głosów.

 

do punktu 6 p-pkt „c”

 

Projekt uchwały w sprawie zbycia działki stanowiącej mienie komunalne gminy omówiła Pani Agnieszka Zaborowska – podinsp. ds. gosp. gruntami i rolnictwa.
Działka Nr 156/1 położona w Płomianach, stanowi nieużytek. Obecnie nie jest użytkowana przez Gminę, ani wydzierżawiona z przeznaczeniem rolnym.
Z wnioskiem o wykup wystąpił rolnik, który zamierza wykorzystać w/w działkę do przetrzymywania narzędzi rolnych. W miesiącu sierpniu został przygotowany operat szacunkowy nieruchomości na kwotę 7.290,00zł.
Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami przedmiotowa działka może zostać zbyta jedynie w drodze przetargu nieograniczonego.
Biorąc powyższe pod uwagę wyrażenie zgody na zbycie przedmiotowej nieruchomości gruntowej jest uzasadnione.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 15
Wyniki głosowania:
za- 15,
przeciw – 0
wstrz.- 0
Uchwała w sprawie  zbycia działki stanowiącej mienie komunalne gminy została podjęta jednogłośnie.

 

do punktu 6 p-pkt „d”

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany  Uchwały  Nr XXXVI/214/10  Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011rok omówiła Pani Grażyna Kembłowska.

Zmiana dotyczy tylko paragrafu  1 pkt 1 ust. d  w Uchwale  Nr XXXVI/214/10 Rady Miejskiej  Dobrzyń nad Wisłą z dnia   29 października  2010roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011rok otrzymuje  nowe brzmienie:„związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych  świadczeń  - 3,20 zł  od  1m2 powierzchni użytkowej”.
Wioletta Zajączkowska – radna. Proszę sprawdzić czy obwieszczenie nie powinno być z 30 lipca, a nie 29 2010 roku myślę, że jest w podstawie prawnej błąd. Po korekcie błędu Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 15
Wyniki głosowania:
za- 15,
przeciw – 0
wstrz.- 0
Uchwała w sprawie zmiany  Uchwały  Nr XXXVI/214/10  Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011rok została podjęta jednogłośnie.

 

do punktu 7

 

Ludomir Bylicki – radny

-  ustawienie znaku ograniczającego prędkość / zakręt w Zbyszewie /,

- naprawa lampy na przystanku autobusowym w Zbyszewie.

Wanda Hetflajsz – radna

- zmiana godzin oświetlenia ulicznego.

Wiesław Jaworski – radny

- zamontowanie barierki na mostku za parkiem,

- wycięcie krzewów przed zakrętem / przy figurze /

Sławomir Kowalewski – radny

- naprawa ubytków w drodze / p. Kwaśniewski w kierunku Jaromirskiego /

Ewa Tomczyk – radna

- brak odpowiedzi dot. reorganizacji drogi.

- zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Firmy SITA, a mieszkańcami   Michałkowa.

Kazimierz Janecki – radny

- ujęcie w planach budżetowych na rok 2012 rok modernizację podjazdów parkingowych na Placu Wolności / obniżyć /

Ochocińska Katarzyna – sołtys wsi Krojczyn

- naprawa przepustu przy figurze

- zabudowa przepustu drogowego droga gminna p. Dziakiewicz

 

do punktu 8

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował zebranych, że w styczniu odbędzie się koncert Świąteczno-Noworoczny, podczas którego przyznawane są nagrody A.A. Adamandego Kochańskiego i rada może zgłosić jedną kandydaturę do kapituły do tej nagrody.

Ludomir Bylicki – radny zgłosił Krzysztofa Baranowskiego – Starostę Lipnowskiego uzasadniając aktywnym wspieraniem naszego regionu.
Ewa Tomczyk – radna zgłosiła kandydaturę Państwa Orlikowskich z Leni Wielkich  będących nauczycielami na tym terenie.

 Radni wyrazili zgodę na obie zgłoszone kandydatury.

 

do punktu 9

 

Przewodniczący Rady – Henryk Domeradzki kończąc obrady jedenastej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady jedenastej Sesji Rady Miejskiej.

 

Protokółowała                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej
 

Renata Kwiatkowska                                             Henryk Domeradzki

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-07-11 12:36
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-19 07:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 905
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-19 07:56

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5222797
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony