Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXII/129/2012        

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 18 grudnia 2012 roku
 
w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) 
 
uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.
2.  Pierwszą opłatę ustaloną w ust. 1 właściciel nieruchomości uiszcza do dnia 10 sierpnia 2013r.
 
§ 2
 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy  w Dobrzyniu nad Wisłą lub przelewem na wskazany rachunek bankowy. 
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
 
Uzasadnienie
 
W wyniku zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. podjętych 1 lipca 2011 r. gminy mają obowiązek objąć wszystkich właścicieli  nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W celu wywiązania się 
z nowych obowiązków Rada Miejska w Dobrzyniu nad Wisłą powinna przyjąć uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała przewiduje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane miesięcznie do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Taki tryb uiszczania opłat został przyjęty z uwzględnieniem możliwości finansowych mieszkańców gminy oraz w celu zapewnienia płynności budżetu gminy. Z opłat będą regulowane należności za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów przez podmiot wybrany przez gminę  w drodze przetargu.
Gmina rozpocznie świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości od 1 lipca 2013 roku, dlatego też pierwszy termin uiszczenia przez nich opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie do 10 sierpnia 2013r.
Stawki opłaty oraz sposób jej naliczania określone zostaną w odrębnej uchwale tj. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości. 
Natomiast wzór deklaracji, na podstawie którego opłata będzie naliczana, zostanie podany w  uchwale w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości.
Uchwała w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi akt prawa miejscowego i jest podstawą prowadzenia dalszych działań mających na celu wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Dobrzyń nad Wisłą.
 

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1210
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-04-26 12:14

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5169772
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony