Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr VI/33/2011

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 31 marca 2011 roku

 

 

w sprawie: zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą”

 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

 

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza na okres od 1 maja 2011 r. do 30 kwietnia 2012 r. „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą”, w następujących wysokościach netto:

 1. dla gospodarstw domowych:
  1. cena za dostarczoną wodę  -       1,88 zł/m3,
  2. stawka opłaty abonamentowej – 1, 50 zł
  3. cena za odprowadzone ścieki –   3,08 zł/m3
 2. dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i podmiotów innych niż gospodarstwa domowe, nieprowadzących działalności gospodarczej:
  1. cena za dostarczoną wodę       –  2,28 zł/m3,
  2. stawka opłaty abonamentowej –  1,50 zł,
  3. cena za odprowadzone ścieki  –   3,38 zł/m3

Do wyżej wymienionych cen oraz stawek opłaty abonamentowej będzie doliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 

§ 2

 

Traci moc Uchwała Nr XXXI/191/10 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 marca 2010 r.

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą”

 

Zakład Usługowy „WOD-BUD” Zdzisław Kliński, Nasiegniewo 62a, 87-811 Fabianki – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Sportowa 3, przedłożył wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą na okres od 1 maja 2011 r. do 30 kwietnia 2012 r.

Burmistrz Miasta i Gminy w ramach obowiązku wynikającego z art.24 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków dokonał oceny celowości ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

            W trakcie przeprowadzonego postępowania sprawdzającego tut. Organ ustalił, że:

1.      Wniosek został złożony w dniu 17 lutego 2011 r. tj. w terminie ustawowym.

2.     Wniosek został opracowany zgodnie z zasadami określonymi ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i przepisami rozporządzenia Ministra Budownictwa z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

3.   Podstawą opracowania taryf są rzeczywiste koszty sprzedaży wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków zrealizowane w okresie obrachunkowym poprzedzającym termin złożenia wniosku.

4.      Proponowana podwyżka cen za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków finansowo skutkować będzie następująco:

 1. dla gospodarstw domowych:

     1.  cena za dostarczoną wodę  -  1,88 zł/m3, tj. wzrost o 4,44 %

              2.  stawka opłaty abonamentowej – 1,50 zł/ odczyt- bez zmian

               3.  cena za odprowadzone ścieki –  3,08 zł/m3, tj. wzrost o 3,36 %

 1. dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i podmiotów innych niż gospodarstwa domowe, nieprowadzących działalności gospodarczej:

1.cena za dostarczoną wodę –       2,28 zł/m3, tj. wzrost o 3,64 %

2.stawka opłaty abonamentowej – 1,50 zł/odczyt, bez zmian

3.cena za odprowadzone ścieki –   3,38 zł/m3 wzrost o 3,05 %

5        Koszty ujęte w taryfie ustalone zostały z uwzględnieniem wzrostu poszczególnych pozycji kosztowych jako efekt zastosowania wskaźnika inflacji na optymalnie niskim poziomie dla odbiorców usług i równocześnie na poziomie bezpiecznym dla prowadzenia Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego

Uwzględniając powyższe uzasadnienie, proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

drukuj ()

 • opublikował: Jarosław Nowiński
  data publikacji: 2012-06-22 12:13
 • opublikował: Jarosław Nowiński
  data publikacji: 2012-09-25 11:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1062
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-25 11:27

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5209233
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony