Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała

Treść

Wyświetl

Uchwała Nr IV/20/11

Zatwierdzenia„Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Zaduszniki, gm. Wielgie

Otwórz

Uchwała  Nr IV/21/11

Zatwierdzenia„Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Chalin i Grochowalsk

Otwórz

Uchwała Nr IV/22/11

Rozpatrzenia wniosku o unieważnienie postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki

Otwórz

Uchwała nr V/23/11

Uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2011 rok.

Otwórz

Uchwała Nr V/24/11

Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła na lata 2011–2018

Otwórz

Uchwała Nr V/25/2011

Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 .

Otwórz

Uchwała Nr V/26/ 2011

Ustalenia wysokości diet dla radnych oraz sposoby ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych.

Otwórz

Uchwała Nr VI/27/ 2011

Nadania imienia Polskich Noblistów Szkole Podstawowej w Chalinie

Otwórz

Uchwała Nr VI/28/ 2011

Wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz solecki

Otwórz

Uchwała Nr VI/29/ 2011

Przyjęcia sprawozdania z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą” za lata 2009-2010

Otwórz

Uchwała Nr VI/30/ 2011

Przyjęcia raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą”  za lata 2009-2010

Otwórz

Uchwała Nr VI/31/ 2011

Przyjęcia i skierowania do wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej „ Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2011 – 2013”.

Otwórz

Uchwała Nr VI/32/ 2011

Przystąpienia Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą do Stowarzyszenia  „Samorządowe Stowarzyszanie Astro – Baza”

Otwórz

Uchwała Nr VI/33/ 2011

Zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą”

Otwórz

Uchwała Nr VI/34/ 2011

Zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków do oczyszczalni typu ‘BIOCLERE” położonej w miejscowości Dyblin”

Otwórz

Uchwała Nr VI/35/ 2011

Zatwierdzenia „Dopłaty do taryfy za odprowadzenie ścieków” do oczyszczalni typu „BIOCLERE” położonej w miejscowości Dyblin.

Otwórz

Uchwała Nr VI/36/ 2011

Zbycia działki stanowiącej mienie komunalne gminy

Otwórz

Uchwała Nr VI/37/ 2011

Zmiana budżetu Miasta i Gminy na 2011 rok

Otwórz

Uchwała Nr VI/38/ 2011

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2011–2018

Otwórz

Uchwała Nr VI/39/ 2011

Zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Otwórz

Uchwała Nr VII/40/ 2011

Obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą służebnością przesyłu

Otwórz

Uchwała Nr VII/41/ 2011

Zmiany uchwały Nr XXX/185/10 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Otwórz

Uchwała Nr VII/42/ 2011

Zmian budżetu Miasta i Gminy na 2011 rok

Otwórz

Uchwała Nr VII/43/ 2011

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2011–2018

Otwórz

Uchwała Nr VII/44/ 2011

Zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Otwórz

Uchwała Nr VII/45/ 2011

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2010 rok

Otwórz

Uchwała Nr VIII/46/ 2011

Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń  nad Wisłą za rok 2010

Otwórz

Uchwała Nr VIII/47/ 2011

Zbycia lokalu użytkowego – kotłowni stanowiącego mienie komunalne gminy

Otwórz

Uchwała Nr VIII/48/ 2011

Zbycia działki stanowiącej mienie komunalne gminy

Otwórz

Uchwała Nr VIII/49/ 2011

Obniżenia bonifikaty od ustalonej ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Otwórz

Uchwała Nr VIII/50/ 2011

Przyjęcia „Programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2011-2032”

Otwórz

Uchwała Nr VIII/51/ 2011

Trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu  Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Otwórz

Uchwała Nr VIII/52/ 2011

Zmiany uchwały   w sprawie regulaminu udzielenia uczniom pomocy  materialnej o charakterze socjalnym

Otwórz

Uchwała Nr VIII/53/ 2011

Zmiana budżetu Miasta i Gminy na 2011 rok

Otwórz

Uchwała Nr VIII/54/ 2011

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2011–2018

Otwórz

Uchwała Nr VIII/55/ 2011

Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Dobrzyńskiego Domu Kultury  „ŻAK”  w Dobrzyniu nad Wisłą

Otwórz

Uchwała Nr VIII/56/ 2011

Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą

Otwórz

Uchwała Nr VIII/57/ 2011

Wystąpienia ze związku międzygminnego pn. „Kujawsko – Dobrzyński Związek  Gmin”

Otwórz

Uchwała Nr IX/58/ 2011

Zmian budżetu Miasta i Gminy na 2011 rok

Otwórz

Uchwała Nr IX/59/ 2011

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2011–2018

Otwórz

Uchwała Nr IX/60/ 2011

Ustalenia: wysokości opłat za świadczenia w Przedszkolu Samorządowym im. Kubusia Puchatka w Dobrzyniu n. Wisłą

Otwórz

Uchwała Nr X/61/ 2011

Zmian budżetu Miasta i Gminy na 2011 rok

Otwórz

Uchwała Nr XI/62/ 2011

Zmian budżetu Miasta i Gminy na 2011 rok

Otwórz

Uchwała Nr XI/63/ 2011

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2011–2018

Otwórz

Uchwała Nr XI/64/ 2011

Zbycia działki stanowiącej mienie komunalne gminy

Otwórz

Uchwała Nr XI/65/ 2011

Zmiany  Uchwały  Nr XXXVI/214/10  Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą  z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011rok

Otwórz

Uchwała Nr XII/66/ 2011

Określenia  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości  na  2012  rok  i zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości

Otwórz

Uchwała Nr XII/67/ 2011

Określania wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

Otwórz

Uchwała Nr XII/68/ 2011

Obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 rok

Otwórz

Uchwała Nr XII/69/ 2011

Zmieniająca  Uchwałę  Nr II/13/02 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 09 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok oraz określenia wzoru formularzy  dla ustalenia wymiaru poboru podatku

Otwórz

Uchwała Nr XII/70/ 2011

Zmian budżetu Miasta i Gminy na 2011 rok

Otwórz

Uchwała Nr XII/71/ 2011

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2011–2018

Otwórz

Uchwała Nr XII/72/ 2011

Zmiany stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Otwórz

Uchwała Nr XII/73/ 2011

Wyrażenia zgody na podpisanie przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą Porozumienia z Gminą Bobrowniki, Gminą Chrostkowo, Gminą Wielgie, Gminą Kikół, Gminą Lipno, Gminą Miasta Lipna, Miastem i Gminą Skępe i Gminą Tłuchowo regulującego zasady  współdziałania w/w jednostek w przedmiocie wykonania zadania publicznego

Otwórz

Uchwała Nr XII/74/ 2011

Przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Otwórz

Uchwała Nr XIII/75/ 2011

Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  na rok 2012

Otwórz

Uchwała Nr XIII/76/ 2011

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2011–2018

Otwórz

Uchwała Nr XIII/77/ 2011

Zmian budżetu Miasta i Gminy na 2011 rok

Otwórz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2383
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-24 15:16

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5205425
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony