Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr XXXII/196/10
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 27 kwietnia 2010 roku


 


 

w sprawie: rozpatrzenia skargi Stanisława Golasińskiego na nieprzestrzeganie przez Burmistrza i urzędników Miasta i Gminy Dobrzyn nad Wisłą obowiązujących ustaw.


 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zmianami / i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 ze zmianami /


 

uchwala się, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu skargi złożonej przez p. Stanisława Golasińskiego
w przedmiocie nieprzestrzegania przez Burmistrza i urzędników Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą obowiązujących ustaw oraz po zapoznaniu
się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, skargę uznaje się
za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik
do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały, poprzez zawiadomienie skarżącego o jej treści
oraz zawiadomienie organu wyższego stopnia o sposobie załatwienia skargi
powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 


 

Załącznik do Uchwały Nr XXXII/196/10 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 kwietnia 2010 roku


 

Uzasadnienie


 

W dniu 5 lutego br. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał Przewodniczącemu Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą skargę p. Stanisława Golasińskiego z dnia 4 stycznia 2010 roku na działania Burmistrza. Rada Miejska na Sesji w dniu 29 marca 2010 roku przekazała skargę
do zaopiniowania Komisji Rewizyjnej. W dniu 15 kwietnia Komisja Rewizyjna zapoznała się z materiałem dowodowym, z udzielonymi w trakcie postępowania wyjaśnieniami pracowników samorządowych, radcy prawnego, z prowadzoną
w tej sprawie korespondencją, wysłuchała skarżącego i uznała skargę
za bezzasadną. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień w sposobie załatwiania spraw, a w szczególności nieprzestrzegania przez Burmistrza
i urzędników obowiązującego prawa. Rada Miejska ustaliła, iż skarga
jest bezzasadna na podstawie następującego stanu faktycznego:
W przedmiocie nieprzestrzegania ustawy z dnia 13 października
1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

W trakcie prowadzonego postępowania podziałowego nieruchomości stanowiącej własność Pana Stanisława Golasińskiego położonej w Dobrzyniu nad Wisłą ujawniony został w miesiącu grudniu 2009r., fakt zajęcia części nieruchomości w/w pod drogę publiczną (fragment chodnika ul. Zduńskiej). Faktyczne władanie przez gminę miało jednak miejsce znacznie wcześniej,
co potwierdza właściciel nieruchomości.
Sytuacje takie zostały uregulowane w art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami).

I tak ust. 1 precyzuje, że „Nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999r. stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem”.

Ust. 2 określa zaś, że „Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, wypłaca:

1) gmina - w odniesieniu do dróg będących w dniu 31 grudnia 1998 r.
drogami gminnymi,
2) Skarb Państwa - w odniesieniu do pozostałych dróg.

Stosownie do ust. 3 „Podstawą do ujawnienia w księdze wieczystej przejścia
na własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego nieruchomości, o których mowa w ust. 1, jest ostateczna decyzja wojewody”.

W ust. 4 ustawodawca definiuje, co następuje „ Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, będzie ustalane i wypłacane według zasad i trybu określonych w przepisach o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości, na wniosek właściciela nieruchomości złożony w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. Po upływie tego okresu roszczenie wygasa”.

W związku z tym, że zakończenie podziału wiązało się już tylko z jego zatwierdzeniem organ postanowił zakończyć postępowanie prowadzone
na wniosek właściciela, a następnie z urzędu wszcząć postępowanie dot. określenia granic nieruchomości, która przeszła na własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą, w celu uzyskania decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Zlecono uprawnionemu geodecie wytyczenie granic tej części nieruchomości,
w celu jej fizycznego wydzielenia z pozostałej części nieruchomości.
Po wydzieleniu powierzchni zajętej pod chodnik ul. Zduńskiej Burmistrz wystąpi do wojewody o wydanie decyzji stwierdzającej
nabycie własności nieruchomości z mocy prawa. Do czasu otrzymania decyzji Wojewody nie jest możliwe zmniejszenie wysokości podatku od nieruchomości pomimo uszczuplenia powierzchni nieruchomości.

W przedmiocie wymeldowania:

Pan Stanisław Golasiński jest zameldowany na pobyt stały w Dobrzyniu
nad Wisłą przy ul. Słowackiego 22, pod tym adresem prowadził działalność gospodarczą.
Wobec powzięcia wątpliwości, czy adres ten jest miejscem stałego pobytu Pana Stanisława Golasińskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w dniu 07.12.2009r. wszczął z urzędu postępowanie w sprawie wymeldowania
z pobytu stałego pod w/w adresem. W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodów z oględzin budynku i lokali znajdujących się na ul. Słowackiego 22 w Dobrzyniu nad Wisłą oraz budynków i lokali znajdujących się na nieruchomości przy ul. Suszyckiej we Włocławku ( w tym miejscu należy stwierdzić, że strona postępowania odmówiła udostępnienia do oględzin lokali na obydwu w/w nieruchomościach ), dowodu
z zeznań świadków, dowodu ze znajdujących się w aktach sprawy dokumentów urzędowych, w szczególności potwierdzenia zameldowania na pobyt czasowy we Włocławku przy ul. Suszyckiej skarżącego i jego żony, pisma Urzędu Miasta Włocławek z dnia 8 lutego 2010r. ( znak: FNPIOL 3118 – 7 – 2/ 2010
w sprawie KsPod 01/2010 ) stwierdzającego, że strona nie figuruje w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, natomiast figuruje jako właściciel nieruchomości położonej przy ul. Suszyckiej we Włocławku o powierzchni 537m
2, zabudowanej według oświadczenia podatnika budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 37m2, pisma Posterunku Policji w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 29.12.2009r. ( znak: EW 4694/09 ) informującego, że strona wraz
z żoną posiadają posesję i prowadzą działalność gospodarczą w Dobrzyniu nad Wisłą, natomiast zamieszkują we Włocławku, na podstawie ewidencji ludności, dokumentów prywatnych pochodzących od strony tj. pism
i oświadczeń złożonych w toku postępowania, informacji w sprawie podatku
od nieruchomości za rok 2008, a także po przeprowadzeniu dowodu
z przesłuchania strony,
organ ustalił, co następuje:

Stanisław Golasiński zameldowany jest na pobyt stały w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Słowackiego 22 od 1992. Od 1982r. prowadził pod tymże adresem działalność gospodarczą.

Nie opuścił miejsca pobytu stałego w rozumieniu przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 10.04.1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. W miejscu zameldowania przebywa.

W trakcie toczącego się postępowania administracyjnego tj. w dniu 10.02.2010r., strona dokonała zameldowania na pobyt czasowy na okres do dnia 31.12.2013r. we Włocławku przy ul. Suszyckiej.

Wobec faktu, że nie zaistniały przesłanki do wymeldowania z miejsca stałego pobytu Pana Stanisława Golasińskiego ( sam fakt czasowego zamieszkiwania
w innym miejscu nie stwarza podstawy do wymeldowania ), decyzją z dnia 12.03.2010 r. ( znak sprawy: UMiG ORG 5115/9/09 ) Burmistrz Miasta
i Gminy Dobrzyń nad Wisłą umorzył postępowanie w sprawie. Tak więc decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia w sprawie miał fakt zameldowania strony na pobyt czasowy we Włocławku.

W tym stanie rzeczy Rada Miejska nie dopatrzyła się nieprzestrzegania
przez Burmistrza obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wskazanych w skardze Pana Stanisława Golasińskiego, dlatego
skargę uznaje się za bezzasadną.


 


 


 


 

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2010-09-13 09:14

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1195
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-09-13 09:32

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5156231
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony