Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

PROTOKÓŁ

z sołeckiego zabrania   sprawozdawczo wyborczego, odbytego w dniu 28 lutego   2007    roku o  godzinie 1500 w sołectwie Strachoń,

zwołanego    na    podstawie   Uchwały   Nr IV /14 /07   Rady   Miejskiej   Dobrzyń   nad   Wisłą, z   dnia 29 stycznia 2007 roku.

Na ogólną ilość 67 uprawnionych do głosowania, obecnych było 14  mieszkańców sołectwa .

(lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu ).

Zebranie otworzył sołtys wsi Strachoń,   Pan Pączkowski Kazimierz

który stwierdził prawomocność zebrania w I turze.

W zebraniu uczestniczyli: Ryszard Dobieszewski – Burmistrz, Ryszard Bartoszewski – Z-ca Burmistrz, Henryk Domeradzki – Przew. Rady Miejskiej, Woźniak Wojciech - Radny.

Porządek zebrania:  

1.   Wybór Przewodniczącego zebrania

2.   Złożenie sprawozdań z działalności za okres kadencji 2003 - 2006:      Sołtysa i Rady Sołeckiej,

3.                Przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym: sołtysa i rady sołeckiej.

4.                Wybór Delegata do Gminnej Spółki Wodnej „ Dobrzynianka" na kadencję.

5.                Sytuacja gospodarczo - finansowa w Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą - forma dyskusji.

6.                Wolne wnioski i zapytania.                                                                                                                       

Ad. 1  Na Przewodniczącego zebrania została wybrany  

         Pan Pączkowski Kazimierz

Ad. 2                                                                                                                                                                          

a)    Sprawozdanie z działalności Sołtysa za okres kadencji 2003-2007 złożył

Pan Pączkowski Kazimierz

b)   Sprawozdanie z działalności Rady sołeckiej złożył:

Pan Pączkowski Kazimierz

   Ad.3 Przedstawiciel kierownictwa Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą

Pan Burmistrz Ryszard Dobieszewski

poinformował,  że zebranie sprawozdawczo - wyborcze zwołane zostało na podstawie Uchwały Nr IV) 14)07 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 29 stycznia 2007. Następnie poinformował, że zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania. Mówca przypomniał także treść zapisów w Statucie sołectwa, dotyczących przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich; mianowicie :

-    zgodnie z § 11 pkt 6 w Rozdziale IV Statutu, przyjętego Uchwałą Nr XXII)119)97 Rady Miejskiej, dla prawomocności przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej, niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania,

-    w Rozdziale II pkt 2 w § 8 „ sołtys jest przewodniczącym rady sołeckiej,

pkt 2 w § 6 „ w skład rady sołeckiej wchodzi sołtys - jako przewodniczący rady sołeckiej, zastępca przewodniczącego rady sołeckiej i członek rady sołeckiej.

Zebranie powołało komisję skrutacyjną w składzie

1.      Kęsicka Maria               – przewodnicząca,

2.      Brudnicka Barbara        – członek,

3.      Trukawka Agnieszka     - członek.

Jako kandydaci na Sołtysa zgłoszeni zostali:

1.                    Pączkowski Kazimierz         

Jako kandydaci w skład rady sołeckiej zgłoszeni zostali:

1.       Brudnicki  Józef ,

2.       Celmer  Jadwiga                   

                                                                                                      

Poszczególni kandydaci zgłoszeni na Sołtysa otrzymali następującą ilość głosów:

1.        Pączkowski Kazimierz -       14    głosów

W głosowaniu tajnym Sołtysem został wybrany Pan  Pączkowski Kazimierz

 Poszczególni kandydaci zgłoszeni w skład rady sołeckiej otrzymali następującą ilość głosów :

1.        Brudnicki Józef          13    głosów

2.        Celmer  Jadwiga        12  głosów

W głosowaniu tajnym w skład rady sołeckiej zostali wybrani:

-          Pan  Brudnicki Józef    jako zastępca przewodniczącego rady sołeckiej,

-          Pan  Celmer Jadwiga   członek rady sołeckie.

Ad.4

Pan Kęsicki Roman  został wybrany na delegata do Gminnej Spółki Wodnej „ Dobrzynianka" na kadencję 2007- 2011.

Ad.5

Pan Burmistrz Ryszard Dobieszewski przedstawił sytuacje gospodarczo - finansowa w Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą.

Ad.6

Zebrani starali się rozwiązać problem przekazywania informacji pomiędzy poszczególnymi posesjami (informacje na kartkach) , postanowiono, że informacje tego typu będą odbywały się za potwierdzeniem odbioru i przekazania .

1)       Pączkowski Kazimierz – wniósł o oświetlenie wsi lampami ulicznymi,

2)       Kęsicki Roman – namawiał mieszkańców do budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, którą sam eksploatuje od dłuższego czasu i takie rozwiązanie się sprawdziło,

-   spowodowanie u administratora  drogi wojewódzkiej należytego  utrzymanie pasa drogowego  ( wycinka  krzewów  na odcinku przebiegającym  przez wieś  a szczególnie krzewy przy wyjazdach  z posesji) .

-   wybudowanie zatok przy przystankach autobusowych na terenie wsi.

3)       Olszewski Stanisław –wniósł o wyjaśnienie sytuacji prawnej drogi  gruntowej prowadzącej do jego gospodarstwa.

4)       Augustyniak Kazimierz – wniósł o spowodowanie obniżenia podatku od środków transportu.

Protokółował(a):                   Podpisy Komisji :                     Przewodniczący zebrania:

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-04-03 09:30
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2007-04-03 09:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1332
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-04-03 09:32

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5157846
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony