Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr XXX/184/10

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 01 lutego 2010 roku


 

w sprawie: zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia
w miejscowości Chalin i Grochowalsk


 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591
ze zmianami)


 

uchwala się, co następuje:


 

§ 1


 

Zatwierdza na okres od 1 marca 2010 r. do 28 lutego 2011r. „Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Chalin i Grochowalsk w wysokości 1,70 zł
za 1 m3 netto.

Do w/w ceny doliczony będzie podatek VAT według obowiązujących przepisów.

§ 2


 

Traci moc Uchwała Nr XXI/140/09 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 stycznia 2009 r.

 

§ 3


 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.


 

§ 4


 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.


 


 


 


 

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Chalin i Grochowalsk


 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Andrzej Wyszyński, z siedzibą w Dobrzyniu nad Wisłą, przy ul. 22-go stycznia 3, przedłożył wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisła z ujęcia w miejscowości Chalin i Grochowalsk, na okres od 1 marca 2010 r. do 28 lutego 2011 r., który zakłada wzrost opłaty za wodę o 6,3% dla wszystkich odbiorców.

Burmistrz Miasta i Gminy w ramach obowiązku wynikającego z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, sprawdza czy taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy, a koszty weryfikuje pod względem celowości ich ponoszenia.


 

W trakcie postępowania sprawdzającego Burmistrz ustalił, że:

  1. Wniosek został złożony 18 grudnia 2009 roku, tj. w terminie 70 dni przed wejściem w życie nowych taryf.

  2. Wniosek został opracowany zgodnie z zasadami określonymi ustawą z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i przepisami rozporządzenia Ministra Budownictwa z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

  3. Wysokość opłaty za wodę pobieraną z wodociągów gminnych z ujęcia w miejscowości Chalin i Grochowalsk wyniesie 1,70 zł za m3 netto, plus należy podatek VAT , co będzie stanowić 1,82 zł za m3 brutto.

  4. Koszty ujęte w taryfie ustalone zostały z uwzględnieniem wzrostu poszczególnych pozycji kosztowych jako efekt zastosowania wskaźnika inflacji na optymalnie niskim poziomie dla odbiorców usług i równocześnie na poziomie bezpiecznym
    dla prowadzenia działalności Zakładu Wodociągowo–Kanalizacyjnego.

  5. Zakładana marża zysku wynosi 9,5 %


 

Przedmiotem analizy przeprowadzonej przez Burmistrza były także skutki finansowe, jakie dotkną mieszkańców w związku z wprowadzeniem nowych taryf. Przy założeniu średnim miesięcznym zużyciu wody 3 m3 na jednego mieszkańca, opłata z tytułu wprowadzenia nowej taryfy wzrośnie o 0,32 zł w stosunku miesięcznym na osobę.

Uwzględniając powyższe uzasadnienie, proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.


 


 


 

drukuj ()

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2010-09-09 12:38

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1221
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-09-09 12:38

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5156256
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony