Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

 

Uchwała Nr XXXVI/220/10

Rady Miejskiej  Dobrzyń nad Wisłą

      z dnia 29 października 2010 roku

 

 

 

w sprawie :  rozpatrzenia skargi  Pani Marii Krajewskiej na zaniechanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą dokonania wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego
w Dobrzyń nad Wisłą przy ul. Wojska Polskiego 2 najemcy –Sylwii Pawłowskiej

 

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 ze zm.)  i art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r., nr 98, poz.1071 ze zm.)

 

 

uchwala się, co następuje:

 

 

§1

 

Uznać skargę Pani Marii Krajewskiej z dnia 22.06.2010r. na zaniechanie przez Burmistrza i zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą dokonania wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Wojska Polskiego 2 najemcy – Sylwii Pawłowskiej za bezzasadną
 z przyczyn określonych w uzasadnieniu do Uchwały.

 

§2

 

Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą
do przekazania Pani Marii  Krajewskiej treści Uchwały wraz z uzasadnieniem.

 

 

§3

 

1.Uchwała  wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrzyniu nad Wisłą oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

Skargę wniesioną przez Panią Marię Krajewską rozpatrzyła Rada Miejska Dobrzyń nad Wisłą w dniu 20.08.2010r. (Komisja Rewizyjna w dniu 20.08.2010r.  stwierdzając, że skarga ta jest bezzasadna ) .

Obowiązku wynajmującego określa art. 6a ustawy z dnia 21.06.2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Z przepisu tego w żaden sposób nie można wywieść odpowiedzialności wynajmującego za uciążliwych lokatorów. Zakłócanie spokoju sąsiadom, niezachowanie ciszy nocnej, a także naruszenie prawa sąsiadów do spokoju i wypoczynku stanowią wykroczenie.

Zgodnie z art. 51§1 ustawy z dnia 20.05.1971r. Kodeks wykroczeń kto krzykiem, hasłem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój , porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie
w miejscu publicznym, polega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go będąc pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Ponieważ nadmierny hałas stanowi wykroczenie, należy wzywać policję, kiedy sąsiedzi nadmiernie hałasują i zakłócają, zwłaszcza cisze nocną.

Jeżeli po upomnieniu przez policję sąsiedzi nadal będą zakłócać spokój, policja sporządzi wniosek o ukaranie sąsiadów i złoży go w sądzie. Sąd może orzec wobec tych osób orzec areszt, ograniczenie wolności lub grzywnę.

Podstawą wypowiedzenia umowy najmu zgodnie z art.11 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy o ochronie praw lokatorów (…) może być wprawdzie wykroczenie w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, jednak biorąc pod uwagę konieczność dokonani oceny zachowania najemcy, organem właściwym w tym zakresie jest sąd powszechny. Wobec tego, że w w/w ustawie wprowadzony został mechanizm ochronny wobec lokatora lub właściciela innego lokalu w budynku przez innym lokatorem wykraczającym w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku (art. 13 ust. 1 ustawy), oceny, czy wskazane przez skarżącą dowody są wystarczające do rozwiązania umowy najmu, czy  też nie, powinien dokonać sąd.

W tym stanie rzeczy Rada Miejska Dobrzyń nad Wisłą nie dopatrzyła się  zaniechania przez Burmistrza wypowiedzenia umowy najmu , o której mowa w skardze.  

 

 

 

 

 

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2011-03-09 09:28

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1083
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-03-09 09:03

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5156272
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony