Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Egzaminy poprawkowe.

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej ( semestralnej ) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

2. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

3. Egzamin poprawkowy wyznacza się tylko do ocen rocznych w danym roku szkolnym. W przypadku gdy uczeń kwestionuje ocenę klasyfikacyjną śródroczną nie wyznacza się egzaminu poprawkowego.

4. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki, sztuki, oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich i powiadamia o powyższym ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych) oraz komisję egzaminacyjną.

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w skład której wchodzą:

1) dyrektor szkoły,

2) członkowie komisji:

- nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne jako egzaminujący,

- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę. Wówczas dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7. Z przeprowadzonego egzaminu komisja sporządza protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
Wynik egzaminu wychowawca klasy odnotowuje w dokumentacji przebiegu nauczania.

8. Uczeń, który z przyczyn losowych nic przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego, promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne, są zgodne ze szkolnym planem nauczania i realizowane w klasie programowo wyższej.

11. Osobami odpowiedzialnymi za dopilnowanie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania zgodnie ze statutem szkoły, wewnątrzszkolnym systemem oceniania oraz prawem oświatowym są nauczyciele zajęć edukacyjnych i wychowawcy klas.

12. Nadzór pedagogiczny nad prawidłowym ocenianiem, klasyfikowaniem i promowaniem oraz odpowiednią dokumentacją przebiegu nauczania pełni dyrektor szkoły.

13. Wyniki klasyfikacji i promocji zatwierdza Rada Pedagogiczna, a dyrektor jako przewodniczący odpowiada za podejmowanie przez radę uchwał zgodnych z przepisami w tym zakresie.

14. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania z zachowania.

15. Nauczyciele i wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania z zajęć edukacyjnych, zasady te wywiesza się w salach lekcyjnych do wglądu uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom).

16. Dyrektor szkoły na zebraniu ogólnym z rodzicami we wrześniu informuje rodziców (prawnych opiekunów) o ogólnych zasadach oceniania ujętych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

17. Wewnątrzszkolny system oceniania umieszcza się w bibliotece szkolnej do wglądu rodzicom (prawnym opiekunom) i uczniom.

18. W szkole funkcjonuje przedmiotowy system oceniania w klasach IV – VI opracowany przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych.

19. W szkole funkcjonuje szkolny program wspierania kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-07-19 11:15
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-07-19 11:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1484
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-07-19 11:25

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5198744
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony