Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Regulamin w razie zaistnienia wypadku

w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki  w Krojczynie

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sortu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 )

§1.

Pracownik szkoły lub placówki, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowa­dzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszko­dowanemu pierwszej pomocy.O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:

1.      rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego;

2.      dyrektora szkoły;

3.      organ prowadzący szkołę lub placówkę;

4.      pracownika służby bhp;

5.      społecznego inspektora pracy;

6.      radę rodziców.

O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym, zawiadamia się niezwłocz­nie prokuratora                        i kuratora oświaty.O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się nie­zwłocznie inspektora sanitarnego.

Zawiadomień, o których mowa w ust. 3-5 dokonuje dyrektor szkoły bądź upoważniony przez niego pracownik szkoły.

 

 

§2.

Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy dyrektor szkoły zabez­piecza miejsce wypadku  w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepo­wołanych.Jeżeli czynności związanych                         z zabezpieczeniem miejsca wypadku nie mo­że dokonać dyrektor szkoły, wykonuje je upoważniony przez niego pracownik szkoły.

 

§3.

Członków zespołu powypadkowego powołuje dyrektor.Zespół powypadkowy przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumen­tację powypadkową, w tym protokół powypadkowy.

Wzór protokołu powypadkowego jest określony w załączniku nr l do niniejszego regulaminu.

W skład zespołu wchodzą:

  • pracownik służby bhp,
  • społeczny inspek­tor pracy.

Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie jest możliwy udział w pracach zespołu jednej z osób, o której mowa powyżej dyrektor powołuje w jej miejsce innego pracownika szkoły lub pracownika przeszkolonego w zakresie bhp.

Jeżeli w składzie zespołu nie mogą uczestniczyć ani pracownik służ­by bhp, ani społeczny inspektor pracy, w skład zespołu wchodzą: dyrek­tor szkoły oraz pracownik szkoły przeszkolony w zakresie bhp.

W składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowa­dzącego, kuratora oświaty lub rady rodziców.

Przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go w składzie zespołu - społeczny inspektor pracy. Jeżeli w zespole nie uczest­niczy pracownik służby bhp ani społeczny inspektor pracy, przewodniczą­cego zespołu spośród pracowników szkoły wyznacza  dyrektor.

W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczą­cego zespołu. Członek zespołu, który nie zgadza  się ze stanowiskiem prze­wodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym.

§4.

Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentują­ce go osoby                                        o przysługujących im prawach w toku postępowania powy­padkowego.

§5.

Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowa­nia powypadkowego zaznajamia  się:

  • poszkodowanego pełnoletniego,
  • rodziców (opiekunów) poszkodowanego małoletniego.

Jeżeli poszkodowany pełnoletni zmarł lub nie pozwala mu na to stan zdrowia, z materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się ro­dziców.

§6.

Protokół powypadkowy doręcza się osobom uprawnionym do zazna­jomienia z materiałami postępowania powypadkowego.

Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w szkole lub placówce.Organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadko­wy doręcza się na ich wniosek.

 

                                              §7.

Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor szkoły.

§ 8.

W ciągu 7 dni od dnia doręczenia proto­kołu powypadkowego osoby, o których mowa w § 6 ust. l, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu.Zastrzeżenia składa się ustnie do protoko­łu bądź na piśmie przewodniczącemu zespołu. Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący.

Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczegól­ności:

·        niewykorzystania wszystkich środków do­wodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego;

·        sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym.

§9.

Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowa­dzący szkołę lub placówkę może:

·        zlecić dotychczasowemu zespołowi wy­jaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadze­nie określonych czynności dowodowych;

·        powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadko­wego.

§10.

Rejestr wypadków prowadzi dyrektor. Wzór rejestru wypadków jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§11.

Dyrektor omawia z pracownikami szkoły lub placówki okoliczności i przyczyny wy­padków oraz ustala środki niezbędne do za­pobieżenia im.

§12.

W sprawach nieuregulowanych w niniej­szym rozdziale stosuje się odpowiednio prze­pisy dotyczące ustalania okoliczności i przy­czyn wypadków przy pracy.

 

  • opublikował: root
    data publikacji: 2011-11-03 10:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1260
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-11-03 10:15

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5201029
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony