Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Ewidencja Działalności Gospodarczej

(Aby otworzyć kliknij na poniższy link)

 

Dane teleadresowe

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych- informacje

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

 Informacja   dla   przediębiorców   

          W   związku   z    przeniesieniem    do    31 grudnia 2011 roku     danych
przedsiebiorców      wykonujących      działalność       gospodarczą  , (  a    także przedsiębiorcach , którzy  zawiesili   wykonywanie  działalności  gospodrczej ),
zawartych w dotychczasowej ewidencji prowadzonej przez Burmistrza  Miasta i
Gminy Dobrzyń nad  Wisłą  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarcze j –  systemu   teleinformatycznego   Ministra   Gospodarki,  Urząd
Miasta i Gminy w Sobrzyniu nad Wisłą   informuje :

Od  1 stycznia 2012 roku  wójt , burmistrz ,  prezydent  przestaje  być organem
ewidencyjnym,  zastąpi  ich   jeden  centralny organ  -  Minister  Gospodarki.

Z  dniem  1 stycznia 2012 r  tutejszy  organ ,  przestaje   potwierdzać  informacje   o
przedsiebiorcach aktualnie prowadzących  działalność gospodarczą.  Ewidencja jest
jawna , a   podstawowe   dane   o   przedsiębiorcach   są   opublikowane  na   stronie
internetowej   www.ceidg.gov.pl.       
Osoba fizyczna  może podjąć dziaółalność gospodarczą  po zgłoszenia  do Centralnej
Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności   Gospodarczej   (CEIDG)   prowadzonej   w systemie  teleinformatycznym  przez   Ministra  Gospodarki.

Zgłoszenia  dokonuje   się  na  podstawie   wniosku    CEIDG-1   o   wpisie   do Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Dziaółalności  Gospodarczej.

Wniosek  CEIDG-1  służy jednocześnie do zgłoszenia  zmian we wpisie do CEIDG,
informacji o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności
gospodarczej.
Wniosek  o  wpis  do  CEIDG  jest  wolny  od  opłat.

Aby zarejestrować dziaółalność  gospodarczą  jako  osoba  fizyczna  należy wybrać
jeden  z  trybów  postępowania :
1.zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie
( osoby  posiadające  podpis  elektroniczny  z  kwalifikowanym  certyfikatem
  lub  profil  zaufania),
2.zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek  on-line, wydrukować i zanieść
go  do  wybranego  urzędu  gminy,
3.bez   logowania sie do CEIDG, wypełnić  wniosek  on-line , wydrukowć  go
i  zanieść  do  wybranego  urzędu  gminy,
4.pobrać, wypełnić  i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy -
gmina przekształca  go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),
5.przesłać wniosekw listem poleconym  do wybranej gminy – podpis musi być
potwierdzony  notarialnie.
Wszystkie  dodatkowe informacje widnieją na stronie  www.ceidg.gov.pl


Wniosek  CEIDG-1  posiada  załączniki :
1.CEDIG-RD -  służy do wpisywania dodatkowych  rodzajów  działalności  gospodarczej
2.CEIDG-MW   -  służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działal.gospodarcz.
3.CEIDG-RB    -  służy do podania  informacji o  rachunkach bankowych
4.CEIDG-SC   -  służy do określenia udziału w spółkach cywilnych
5.CEIDG-PN   - służy do  udzielenia pełnomocnictwo

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest
jednocześnie :
1.wnioskiem  o  wpis  do  krajowego  rejestru  urzędowego  podmiotów
gospodarki     narodowej  REGON,
2.zgłoszenie  identyfikacyjnym   albo  aktualizacyjnym   do  naczelnika   urzędu
skarbowego  NIP,
3.oświadczenie o  wyborze  formy  opodatkowania   podatkiem   dochodowym
od osób fizycznych,
4.zgłoszeniem lub zmianą zgłoszenia płatnika składek  ZUS,
5.oświadczeniem  o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników KRUS.

Wniosek   CEIDG-1  służy   także   do   dokonywania  aktualizacji  danych  objętych
wpisem  do CEIDG.

Wniosek papierowy  składa się w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą
ul.Szkolna 1  pokój  nr  8 ,   tel.  54 2530559.

Organ Gminy przekształca wniosek w formę  dokumentu elektronicznego najpóźniej
do  końca  kolejnego  dnia  roboczego  po  złożeniu  wniosku.

Czynności Organu  Gminy  związane  z  przyjęciem  wniosku , przekształceniem  go
w  formę  dokumentu  elektronicznego  i  przesłaniem  do  CEIDG  są czynnościami
materialno-technicznymi ,  od   których   nie   przysługuje  odwołanie.

 

drukuj ()

 • opublikował: Dawid Gruszczyński
  data publikacji: 2011-03-11 10:40
 • zmodyfikował: root
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-16 14:00

                                      I n f o r m a c j a

 

Zadania ogranów gmin na rzecz CEIDG ( Centralnej Ewidencji i Informacji

Działalności Gospodarczej  od 1 lipca 2011r.

 

Ustawa  z  dnia  19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności

gospodarczej   oraz  o  zmianie  niektórych   innych   ustaw  –  Dz.U.  z  2009r

Nr 18 ,  poz. 97),  wprowadziła  od  1 lipca 2011 roku  Centralną  Ewidencję  i Informację  o   Działalności  Gospodarczej   zwaną  „CEIDG”

Organem  ewidencyjnym  jest   Minister  Gospodarki

Wnioski  o  wpis  do CEIDG  składane  są  na  formularzu CEIDG-1  dostępne

w  urzędach    i   na   stronie   internetowej   CEIDG .

Wniosek  o  wpis  do  CEIDG   może   być  złożony  w  wybranym   przez

przedsiębiorcę   urzędzie  gminy ,  a  także  w  urzędzie  skarbowym.

 

Wniosek o wpis  do CEIDG  (w formie papierowej)  może  być  złożony:

 1. osobiście ( podpisany w obecności pracownika urzędu przyjmującego

wniosek) ,

 1. wysłany listem poleconym ( w tym wypadku własnoręcznośc  podpisu wnioskodawcy  musi  być  poświadczony  przez  notariusza ),
 2. Za pośrednictwem  formularza elektronicznego  dostępnego  na  stronie

internetowej CEIDG,  w BIP Ministra Gospodarki , opatrzony podpisem

elektronicznym .

Organ gminy przekształca wniosek papierowy na formę dokumentu

elektronicznego,  opatruje  go  podpisem  elektronicznym  i przesyła

do  CEIDG , nie   później   niż  następnego  dnia  roboczego  od  jego otrzymania.

 

 

 

                             -      2        -

 

Od  1 lipca 2011 roku  organ gminy załatwiając sprawę  o  wpis  do CEIDG 

ma obowiązek   przyjąć    wniosek   mający   postać   wniosku   papierowego,

zweryfikować   go   pod   względem   formalnym    i  wydać   przedsiębiorcy 

za  pokwitowaniem   potwierdzenie  przyjęcia  wniosku.

 

Dane przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG  określone  w art. 37 ust. 1  pkt  1

ustawy  o  swobodzie   dzialalności   gospodarczej   są   jawne  i  dostępne

poprzez   stronę    internetową    www.ceidg.gov.pl

 

Wnioski  o  wpis  do  CEIDG   są   wolne  od   opłat

 

Dane  zgromadzone  w  ewidencji prowadzonej przez  Burmistrza  Miasta

i   Gminy   podlegają   wpisowi    do   Centralnej  Ewidencji  i  Informacji

o   Działalności   Gospodarczej 

 

Organy  ewidencyjne  obowiązane są do przeniesienia danych przedsiebiorców

wykonujących działalność gospodarczą  oraz przedsiebiorców , którzy zawiesili

wykonywanie   działalności   gospodarczej,  zawartych   w   dotychczasowej ewidencji , do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji

o  Działalności  Gospodarczej   w   terminie   do   dnia   31 grudnia 2011 roku.

 

                                                                                  Podała do wiadomości           

 Dobrzyń n.Wisłą , 25.08.2011r.                                   Maria Antonowicz

  

drukuj ()

 • opublikował: Dawid Gruszczyński
  data publikacji: 2011-08-26 13:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3056
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-16 14:00

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5189699
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony