Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XV/85/2012

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 26marca 2012

 

w sprawie: zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą”

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.             o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza na okres od 1 maja 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r. „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą”, w następujących wysokościach netto:

 1. dla gospodarstw domowych:
  1. cena za dostarczoną wodę  -       1,97 zł/m3,
  2. stawka opłaty abonamentowej – 1,50 zł
  3. cena za odprowadzone ścieki –   3,19 zł/m3
 2. dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i podmiotów innych niż gospodarstwa domowe, nieprowadzących działalności gospodarczej:
  1. cena za dostarczoną wodę –         2,36 zł/m3,
  2. stawka opłaty abonamentowej –  1,50 zł,
  3. cena za odprowadzone ścieki –    3,47 zł/m3

Do wyżej wymienionych cen oraz stawki opłaty abonamentowej będzie doliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 

§ 2

 

Traci moc Uchwała Nr VI/33/2011 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą  z dnia 31 marca 2011 r.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą”

Postawą do ustalenia taryf (cen i stawek) za dostawę i odprowadzanie ścieków są przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                    i zbiorowym odprowadzaniu  ścieków (Dz. U. 2006, Nr 123, poz. 858 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. 2006, Nr 127, poz.886) .

Stosownie do art. 24 ust 2 w.w ustawy Zakład Usługowy, WOD-BUD, Zdzisław Kliński, Nasiegniewo 62a, 87-811 Fabianki, przedstawił w dniu 16-02-2012 r. wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą na okres od 1 maja  2012 r. do 30 kwietnia 2013 r.

Proponowana podwyżka cen za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków finansowo skutkować będzie następująco:

Dla gospodarstw domowych:

1.      cena za dostarczoną wodę           - 1,97 zł/m3 -  wzrost o 0,09zł/m3 ,  tj. 4,79 %

2.      stawka opłaty abonamentowej    - 1,50 zł/odczt – bez zmian

3.      cena za odprowadzone ścieki      - 3,19 zł/m3 – wzrost o 0,11zł/m3, tj. 3,57 %

            Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i podmiotów innych
            niż gospodarstwa domowe, nieprowadzących działalności gospodarczej.

1.      cena za dostarczoną wodę           - 2,36 zł/m3 - wzrost  o 0,08zł/m3   tj. 3,51 %

2.      stawka opłaty abonamentowej    - 1,50 zł/odczt – bez zmian

3.      cena za odprowadzone ścieki      - 3,47zł/m3 – wzrost o 0,09zł/m3  tj.   2,66 %

Zgodnie z 24 ust.4 w.w ustawy Burmistrz Miasta i Gminy sprawdził zgodność wniosku z przepisami ustawy i dokonał weryfikacji kosztów związanych
ze świadczeniem usług za poprzedni rok obrachunkowy pod względem celowości ich ponoszenia nie wnosząc uwag do planowanej przez Zakład Usługowy  marży zysku           w wysokości   6,5 %.

            Koszty ujęte w taryfie ustalone zostały z uwzględnieniem wzrostu poszczególnych pozycji kosztowych jako efekt zastosowania wskaźnika inflacji  
na optymalnie niskim poziomie dla odbiorców usług i równocześnie na poziomie bezpiecznym dla prowadzenia działalności Zakładu Wodociągowo–Kanalizacyjnego.

drukuj ()

 • opublikował: Jarosław Nowiński
  data publikacji: 2012-06-20 14:22
 • opublikował: Jarosław Nowiński
  data publikacji: 2012-09-24 14:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 989
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-24 14:51

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5211518
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony