Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

§31

1. Uczeń ma prawo:

1.1 Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły; wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskania na nie wyjaśnień i odpowiedzi.

1.2 Przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień.

1.3 Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych rodzinnych i koleżeńskich, nietykalności osobistej.

1.4 Jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły; nie może to jednak uwłaczać godności osobistej.

1.5 Do inicjatyw społecznych i obywatelskich; może należeć do wybranej przez siebie organizacji ideowo-wychowawczej lub społecznej; w przypadku organizacji działających poza szkołą – za wiedzą i zgodą dyrektora szkoły.

1.6 Uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych; udokumentowana działalność pozaszkolna jest oceniana na równi z działalnością społeczna w szkole.

1.7 Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach zawodowych i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami.

1.8 Do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych; na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych.

1.9 Do opieki socjalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

1.10 Do jawnej, przeprowadzonej na bieżąco swego stanu wiedzy i umiejętności; oceny z poszczególnych przedmiotów otrzymuje wyłącznie za wiadomości i umiejętności; zachowanie się w szkole i poza nią ocenia się odrębnie.

1.11 Do dodatkowej pomocy nauczyciela zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału powtórnego, powtórnego uzgodnionym terminie, sprawdzania i oceny wiedzy lub umiejętności, ma też prawo do pomocy ze strony kolegów.

1.12 Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo i ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.

1.13 Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

1.14 Pomocy w przypadku trudności w nauce.

1.15 Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego.

1.16 Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych.

2. Uczeń ma obowiązek:

2.1 Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka.

2.2 Wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, uczestnictwa w wybranych przez siebie zajęciach szkolnych lub wyrównawczych.

2.3 Postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycję szkoły, współtworzenia jej autorytetu.

2.4 Godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej.

2.5 Okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, podporządkowania się poleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom rady samorządu klasowego lub szkolnego; spory rozstrzyga się tylko na zasadach określonych w regulaminie szkoły.

2.6 Przestrzegania zasad współżycia społecznego, a szczególnie:

- okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

- przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,

- szanowania poglądów i przekonań innych ludzi,

- poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka,

- zachowania w tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach
osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłoby to ogółowi
lub życiu i zdrowiu powierzającego.

- naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody.

2.7 Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów. Uczeń – nie pali tytoniu, nie pije alkoholu , nie używa narkotyków i innych środków odurzających. Jest czysty i schludny.

2.8 Troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły.

2.9 Posiadanie od 7 roku życia legitymacji szkolnej.

2.10 Noszenie stroju galowego podczas apeli i uroczystości szkolnych.
strój galowy dla dziewcząt: biała bluzka koszulowa na długi rękaw granatowa lub czarna spódnica do kolan.
strój galowy dla chłopców: biała koszula na długi rękaw, granatowe lub czarne długie spodnie.

2.11 Zmiany obuwia przy wejściu do szkoły i w czasie zajęć kultury.

2.12 Noszenie stroju sportowego (biała koszulka bawełniana, granatowe lub czarne krótkie spodenki, białe skarpetki, obuwie o podeszwie gumowej białej trampki lub tenisówki)
w czasie niskiej temperatury obowiązuje dres.

3. Nagrody .

3.1 Społeczność szkolna nagradza ucznia za :

a) bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie,

b) wzorowa postawę,

c) wybitne osiągnięcia,

d) dzielność i odwagę,

e) osiągnięcia sportowe,

f) osiągnięcia w olimpiadach i konkursach ,

g) wzorowa frekwencję,

h) pomoc koleżeńską,

i) wrażliwość na krzywdę i pomoc potrzebującym,

j) pracę społeczną na terenie klasy i szkoły,

3.2 Rodzaje nagród :

a) nagroda książkowa Burmistrza Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą dla najlepszego absolwenta,

b) nagroda książkowa Dyrektora Szkoły dla najlepszego ucznia,

c) pochwala wychowawcy wobec całej klasy,

d) pochwała dyrektora wobec uczniów całej szkoły,

e) nagrody książkowe,

f) nagrody rzeczowe z funduszu Rady Rodziców lub budżetu szkoły,

g) dyplom uznania za wybitne osiągnięcia ,wysokie wyniki w nauce,

h) list gratulacyjny,

i) list pochwalny dla rodziców,

j) wpis do kroniki szkolnej uczniów wyróżniających się w szkole i poza nią,

k) świadectwo z wyróżnieniem,

l) udział w poczcie flagowym,

ł) reprezentowanie szkoły na zewnątrz,

m) nagroda za aktywne uczestnictwo w życiu szkoły,

n) imienna pochwała ucznia za pkt.a-j na wywiadówce semestralnej i
końcoworocznej,

o) umieszczenie osiągnięć uczniów w semestrze i na koniec roku
szkolnego na gazetce (korytarz),

p) nagroda książkowa (encyklopedia)dla ucznia zdolnego pochodzącego z ubogiej rodziny

r) sponsorowanie wycieczek, wyjazdów do teatru, kina , zoo, na basen,

s) nagroda dla sportowców: puchar, piłki , gry planszowe;

4. Kary.

4.1 za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły, za lekceważenie obowiązków uczniowskich , a także za naruszanie ustalonego porządku szkolnego uczeń otrzymuje każdorazowo wpis do dzienniczka ucznia lub zeszytu zachowania z informacją dla rodziców. Ponadto uczeń może być ukarany:

a) dyscyplinującą rozmową nauczyciela z uczniem,

b) upomnieniem lub naganą wychowawcy klasy

c) indywidualnym upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły,

d) upomnieniem lub naganą dyrektora w obecności rodzica ,

e) karą koleżeńską udzielaną przez Samorząd Uczniowski zgodnie z
regulaminem samorządu uczniowskiego,

f) pozbawienie ucznia możliwości korzystania z rozrywek szkolnych ,
uczestnictwa w imprezach, wycieczkach, biwakach na czas 2 miesięcy

g) pozbawienie ucznia pełnionej w klasie lub w szkole funkcji,

h) wykluczenie z reprezentowania szkoły w zawodach sportowych,

i) zawieszenie prawa do korzystania z niektórych form opieki socjalnej (dofinansowanie do wyjazdów i wycieczek),

j) zawieszenie prawa do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, do
reprezentowania szkoły na zewnątrz,

k) obniżenie oceny z zachowania do nagannego włącznie,

l) przeniesienie do innej szkoły,

ł) klasa może być ukarana :

- upomnieniem przez wychowawcę,

- upomnieniem przez dyrektora,

4.2 Wychowanie przez pracę:

- porządkowanie klasy;

- praca w bibliotece szkolnej;

- prace porządkowe przy obejściu szkoły;

- prace porządkowe w parku szkolnym;

- sprzątanie przystanku autobusowego;

- zbieranie wiatrołomów;

- malowanie ławek;

- naprawa karmników i paśników;

- wykonanie karmników i paśników;

- odśnieżanie chodnika i sypanie piachem śliskiej nawierzchni;

- wyrównywanie terenu bieżni(oczyszczanie z chwastów);

- usuwanie chwastów w kręgu lip;

- sadzenie drzewek;

- pielęgnacja drzewek;

- ozdabianie przyszkolnych ogródków sadzonkami kwiatów;

- przesadzanie kwiatów doniczkowych;

- pomoc przy porządkowaniu półek na obuwie;

- sprzątanie terenu przy figurze;

- prace porządkowe na placu zabaw;

- porządkowanie sprzętu sportowego;

- naprawa gier planszowych i pomocy naukowych;

- konserwacja ławek i krzeseł(dokręcanie śrub);

- przygotowanie elementów dekoracyjnych na klasowe i szkolne uroczystości;

- zbieranie karmy dla zwierząt na okres zimy;

- przynoszenie ozdobnych krzewów;

Każdą pracę uczeń zobowiązany jest wykonać w ciągu tygodnia w obecności rodzica lub nauczyciela i pracownika obsługi.

4.3 zadość uczynienie rzeczowe lub finansowe w granicach wyrządzonych szkód i strat poniesionych przez szkołę;

4.4 o stosownej karze wychowawca klasy powiadamia w ciągu tygodnia rodziców ucznia.

4.5 karę wymienioną w ust.4 pkt.1 stosuje się w przypadkach drastycznego naruszania przez ucznia jego obowiązków, jeżeli dotychczas zastosowane oddziaływania wychowawcze nie przyniosły pozytywnego rezultatu, a szczególnie w następujących sytuacjach:

a) stworzenie zagrożenie zdrowia lub życia ludzkiego,

b) częste stosowanie przemocy,

c) demoralizowanie innych uczniów poprzez zachęcanie, nakłanianie
lub zmuszanie do negatywnych zachowań,

d) powtarzające się kradzieże, spożywania alkoholu, używanie środków odurzających,

e) ciągłe naruszanie ustalonego porządku szkolnego (np. częste wagary, częsta nieobecność ucznia nieusprawiedliwiona),

f) zniewaga nauczyciela lub pracownika szkoły (naruszenie dóbr
osobistych).

4.6 kary wymienione w ust.4.1 stosowane są na podstawie uchwały rady pedagogicznej.

4.7 uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) w zależności od rodzaju kary mają prawo w ciągu 3 dni od wymierzenia kary do odwołania się ustnie (pkt. a, b, c, d, e ,f g, h, i, j,k)lub pisemnie (pkt.l) do dyrektora szkoły (pkt.a, e), rady rodziców(pkt .c, d f ) lub kuratora (pkt. l).

4.8 uczeń lub jego rodzic ma prawo odwołania się w terminie 3 dni od uzyskania wiadomości o ukaraniu ucznia poprzez :

- zwrócenie się ze sprawą do wychowawcy ,

- zwrócenie się ze sprawa do dyrektora,

- zwrócenie się ze sprawa do Rady Pedagogicznej.

4.9 wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próbny ( nie dłużej jak na 3 miesiące) jeżeli uczeń uzyska poręczenie samorządu klasowego, szkolnego ,rady rodziców, rady pedagogicznej.

4.10 kara może być odwołana , jeżeli uczeń radykalnie zmieni swoją postawę.

4.11 decyzja organu do którego zostało wniesione odwołanie jest ostateczna.

4.12 tryb odwołania:

a) uczeń i rodzic odwołuje się do dyrektora szkoły od wymienionej kary lub prosi o jej zawieszenie na czas próby jeśli uzyska poręczenie
samorządu uczniowskiego, szkolnego lub klasowego a także
wychowawcy klasy,

b) rada pedagogiczna podejmuje decyzję o utrzymaniu lub zawieszeniu kary,

c) decyzja rady pedagogicznej jest ostateczna,

d) dyrektor informuję wnioskodawcę o decyzji rady pedagogicznej na piśmie.

4.11 szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) o przyznanej nagrodzie lub karze.

5. Postanowienia końcowe.

5.1 sprawy, których załatwianie wymaga współdziałania dyrektora, rady pedagogicznej, wychowawców klas lub nauczycieli z samorządem uczniowskim i rada rodziców powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

5.2 w przypadku rażącego lub uporczywego naruszania praw ucznia albo powstania innego sporu, którego nie rozstrzygnięto w obrębie szkoły, - uczeń może zwrócić się do władz oświatowych odpowiedniego szczebla.

5.3 uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani. w razie potrzeby przysługuje im prawo do opieki i pomocy ze strony dyrektora szkoły lub rady rodziców.

5.4 dyrektor szkoły wspólnie z rada samorządu szkolnego organizuje co najmniej raz w semestrze spotkanie z uczniami, w celu wymiany opinii, uwag i spostrzeżeń dotyczących życia szkoły. Rada samorządu szkolnego może wnieść o zwołanie dodatkowego spotkania.

5.5 kodeks ucznia wraz z przepisami o prawach i obowiązkach ucznia stwarza warunki do godnej współpracy uczniów i nauczycieli.

5.6 sytuacje konfliktowe pomiędzy uczniami w klasie, uczniami różnych klas oraz miedzy uczniem a nauczycielem rozstrzygają wychowawcy klas z możliwością odwołania się stron do dyrektora szkoły.

5.7 sposoby rozwiązywania konfliktów:

- polubowne zakończenie sporu poprzez zaprzestanie pretensji , roszczeń formalnych,

- przeproszenie osoby poszkodowanej w konflikcie ,

- wzajemne przeproszenie się stron wobec innej osoby,

- zastosowanie kary dyscyplinarnej,
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-08-09 13:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2033
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-08-09 13:12

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5158497
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony