Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

PROTOKÓŁ

z sołeckiego zabrania   sprawozdawczo wyborczego, odbytego w dniu 5 lutego   2007    roku   o

godzinie 1430 w sołectwie Bachorzewo,

zwołanego    na    podstawie   Uchwały   Nr IV /14 /07   Rady   Miejskiej   Dobrzyń   nad   Wisłą,   z   dnia                           29 stycznia 2007 roku.

Na ogólną ilość 221 uprawnionych do głosowania, obecnych było 26 mieszkańców sołectwa . (lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu ).

Zebranie otworzył sołtys wsi Bachorzewo Pan Woźniak Wojciech, który stwierdził prawomocność zebrania w II turze.

W zebraniu uczestniczyli: Dobieszewski Ryszard – Burmistrz, Bartoszewski Ryszard – Z-ca Burmistrza, Domeradzki Henryk – Przewodniczący Rady, Woźniak Wojciech – Radny,

                                       Porządekzebrania:                                                                                  

1.     Wybór Przewodniczącego zebrania

2.     Złożenie sprawozdań z działalności za okres kadencji 2003-2007:   

Sołtysa i Rady Sołeckiej,

3.                Przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym : sołtysa i rady sołeckiej.

4.                Wybór Delegata do Gminnej Spółki Wodnej „ Dobrzynianka" na kadencję.

5.                Sytuacja gospodarczo - finansowa w Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą - forma dyskusji.

6.                Wolne wnioski i zapytania.                                                                                                                       

Ad. 1  Na Przewodniczącego zebrania został wybrany Pan Woźniak Wojciech

Ad. 2                                                                                                                                                                          

a)   Sprawozdanie z działalności Sołtysa za okres kadencji 2003-2007 złożył:

Pan Woźniak Wojciech

b)   Sprawozdanie z działalności Rady sołeckiej złożył:

Pan Woźniak Wojciech

   Ad.3 Przedstawiciel kierownictwa Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą

Pan Ryszard Dobieszewski

poinformował,  że zebranie sprawozdawczo - wyborcze zwołane zostało na podstawie Uchwały Nr IV) 14)07 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 29 stycznia 2007. Następnie poinformował, że zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania. Mówca przypomniał także treść zapisów w Statucie sołectwa, dotyczących przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich; mianowicie :

-    zgodnie z § 11 pkt 6 w Rozdziale IV Statutu, przyjętego Uchwałą Nr XXII)119)97 Rady Miejskiej, dla prawomocności przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej, niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania,

-    w Rozdziale II pkt 2 w § 8 „ sołtys jest przewodniczącym rady sołeckiej,

pkt 2 w § 6 „ w skład rady sołeckiej wchodzi sołtys - jako przewodniczący rady sołeckiej, zastępca przewodniczącego rady sołeckiej i członek rady sołeckiej.

      Jako kandydaci na Sołtysa zgłoszeni zostali:

1.  Woźniak Anna

Jako kandydaci w skład rady sołeckiej zgłoszeni zostali:

1.        Chyliński Andrzej

2.        Woźniak Anna

3.        Ziółkowska Teresa

Poszczególni kandydaci zgłoszeni na Sołtysa otrzymali następującą ilość głosów:

1.      Woźniak Anna    26 głosów

W głosowaniu tajnym Sołtysem została wybrana Pani Woźniak Anna

 Poszczególni kandydaci zgłoszeni w skład rady sołeckiej otrzymali następującą ilość głosów :

1.        Chyliński Andrzej - 18 głosów

2.        Woźniak Anna - 8 głosów

3.        Ziółkowska Teresa - 23 głosów

W głosowaniu tajnym w skład rady sołeckiej zostali wybrani:

-   Pani Ziółkowska Teresa jako zastępca przewodniczącego rady sołeckiej,

-   Pan Chyliński Andrzej jako członek rady sołeckie,.

Ad4. Dokonano wyboru delegata do Gminnej Spółki Wodnej „Dobrzynianka” którym została Pani

Zielińska Dorota.

Ad5. Sytuację gospodarczo – finansową w mieście i gminie przedstawił Pan Burmistrz Ryszard Dobieszewski.

Ad6.        Pan Kowalski Tomasz – problem oświetlenia, lampy przy p. Jagielskich i Jankowskich.

                Pan Chełczyński Jarosław – problem oświetlenia reszty wioski przy drodze powiatowej.

                Pan Zabłotowicz Tomasz – świetlica dla mieszkańców sołectwa.

                Pani Chylińska Ewa – utwardzenie drogi przy p. Jasienieckich – Czajkowskich.

Protokółował (a):                    Podpisy komisji:                             Przewodniczący zebrania

 

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-04-03 08:30
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2007-04-03 08:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1430
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-04-03 08:45

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4933745
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-01 15:12

Stopka strony