Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr XV/78/04
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 25 sierpnia 2004 roku

w sprawie: ustalenia zasad wydzierżawiania gruntów i najmu lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata oraz określania wysokości czynszu za dzierżawę i najem.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)


uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się zasady oddawania w dzierżawę nieruchomości gruntowych i wynajmowania lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
na okres dłuższy niż 3 lata.
1. Nieruchomości gruntowe i lokalowe wchodzące w skład zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą wydzierżawia się i wynajmuje na czas oznaczony do lat 10.
2. Dzierżawców gruntów i najemców lokali użytkowych wyłania się:
a) w drodze przetargu,
b) w trybie bezprzetargowym – w drodze rokowań.
3. W przypadku nie wyłonienia strony umowy dzierżawy lub najmu w I przetargu ogłasza się II przetarg z możliwością obniżenia ceny wywoławczej do 50%.
4. Nie wyłonienie strony umowy j.w. w II przetargu umożliwia zawarcie umowy
z oferentem proponującym najkorzystniejsze warunki umowy.
5. W przypadku braku oferentów w II przetargu nieruchomość gruntowa lub lokalowa może być odpowiednio wydzierżawiona lub wynajęta osobie, która wyrazi taką wolę.
6. Dotychczasowe umowy dzierżawy, najmu, które zostały zawarte na czas do 3 lat, po upływie tego okresu mogą być przedłużone do lat 10 bez konieczności przeprowadzania postępowania przetargowego, pod warunkiem, że dotychczasowy dzierżawca lub najemca wywiązywał się z postanowień umowy.
7. W trybie bezprzetargowym mogą być ponadto wydzierżawiane:
- niewielkie części nieruchomości, które na wniosek osoby zainteresowanej mogą być wykorzystane pod lokalizację budynków o powierzchni zabudowy do 50 m2 lub jako grunty rolne o powierzchni do 500 m2,
- pod lokalizację tablicy lub urządzenia reklamowego,
- na cele rozrywkowe (festyny i inne okazjonalne imprezy rekreacyjno-sportowe).
8. Ustala się, że dopuszczalne jest oddanie w dzierżawę lub najem nieruchomości gminnych lub ich części podmiotom (osobom fizycznym) w zamian za dozór
i utrzymanie w należytym stanie sanitarno-porządkowym wydzierżawionej powierzchni pod warunkiem wykorzystania w określony sposób, tj. jako warzywnika, ogródka kwiatowego, trawnika itp. bez możliwości wznoszenia jakichkolwiek obiektów bądź urządzeń.

§ 2

Ustala się zasady określania czynszu za najem lokali użytkowych lub dzierżawę gruntów.
1. Wysokość stawek czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów ustala Burmistrz w drodze zarządzenia z podziałem na różne formy korzystania
z nieruchomości gruntowych i lokalowych.
2. Wyjątek od zasady wymienionej w ust. 1 stanowią przypadki wydzierżawiania lub najmu nieruchomości w drodze przetargu.
Czynsz najmu lub dzierżawy w tej sytuacji ustalony jest w wysokości osiągniętej
w przetargu. Cenę wywoławczą stanowią stawki, o których mowa w ust. 1.
3. Nie częściej niż raz w roku kalendarzowym, na zasadach określonych w art. 5
z zastrzeżeniem art. 227 ustawy o gospodarce nieruchomościami, dokonuje się waloryzacji stawek czynszu w oparciu o wskaźnik zmian cen konsumpcyjnych, jaki wystąpił w stosunku do ostatniej aktualizacji. Zwaloryzowane stawki czynszu
są podstawą zmiany wysokości czynszu w zawartych umowach, dokonywanej
w formie pisemnego zawiadomienia.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-12 11:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2310
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-12 11:37

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5015954
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-03 10:10

Stopka strony