Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XIV/92/08

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 14 kwietnia 2008 roku

 

 w sperawie:  zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą”

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2006r. Dz.U.Nr 123, poz. 858) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

 

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza się na okres od 1 maja 2008r. do 30 kwietnia 2009r. „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą”, w następujących wysokościach netto:

 1. dla gospodarstw domowych:

a) cena za dostarczoną wodę - 1,60 zł/m3

b) stawka opłaty abonamentowej – 1,50 zł/odczyt

c) cena za odprowadzone ścieki – 1,95 zł/m3

 1. dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i podmiotów innych niż gospodarstwa domowe, nieprowadzących działalności gospodarczej:

a)  cena za dostarczoną wodę - 2,05 zł/m3

b)  stawka opłaty abonamentowej – 1,50 zł/odczyt

c) cena za odprowadzone ścieki – 2,50 zł/m3

Do wyżej wymienionych cenoraz stawek opłaty abonamentowej będzie doliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 

§ 2

 

Traci moc Uchwała Nr V/24/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29.03.2007r.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.


U z a s a d n i e n i e

 

 

Przedsiębiorstwo wodociągowe prowadzące działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, Zakład WOD-BUD Zdzisław Kliński, określiło taryfy za usługi w tym zakresie, na okres od 1 maja 2008r. do 30 kwietnia 2009r. Dotychczasowe taryfy obowiązują do 30 kwietnia 2008r.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 123,poz.858 z 2006r.z póź. zm.) przedsiębiorstwo przedstawiło Burmistrzowi Miasta i Gminy wniosek o ich zatwierdzenie. Burmistrz Miasta i Gminy w ramach obowiązku wynikającego z art. 24 ust.5 cytowanej ustawy dokonał oceny celowości ponoszenia kosztów związanych
z eksploatacją  i utrzymaniem zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

W wyniku analizy ustalono, co następuje:

·        do opracowania taryfy przyjęto ilość sprzedaży w okresie obowiązywania nowej taryfy, na poziomie roku ubiegłego.

·        w wartości niezbędnych  przychodów do alokacji wg taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf przyjęto wzrost składników wpływających na wysokość taryfy, tj. wysokości wynagrodzenia pracowniczego, cen paliw napędowych oraz energii elektrycznej, kosztów prowadzonego monitoringu w zakresie jakości wody surowej i uzdatnionej, badań efektów oczyszczenia ścieków oraz opłat  za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

·        przedsiębiorstwo podniosło marżę zysku z 3% do 10%,

·        zaproponowane taryfy wzrosłyby odpowiednio:

- w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla I grupy taryfowej o 26%

dla II grupy taryfowej o 20%

-w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków dla I grupy taryfowej o19%

dla II grupy taryfowej o10%

Mając na uwadze ochronę odbiorców usług przed nadmiernym wzrostem opłat i cen Burmistrz Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą zalecił przedsiębiorstwu przygotowanie autopoprawki wniosku pierwotnego, szczególnie rozważenie możliwości zmniejszenia marży zysku oraz zintensyfikowania działań zmierzających do maksymalnego ograniczenia ubytku wody, zwłaszcza w okresie letnim.

Zakład WOD-BUD skorygował złożony wniosek taryfowy. W efekcie wprowadzonej korekty taryfy wyniosą odpowiednio:

- zbiorowe zaopatrzenie w wodę I grupa taryfowa – 1,60zł/m3

II grupa taryfowa - 2,05zł/m3

- zbiorowe odprowadzanie ścieków I grupa taryfowa- 1,95zł/m3

II grupa taryfowa- 2,50zł/m3

Cena 1m3 wody dla gospodarstw domowych wzrasta zatem o 10 groszy, co oznacza , przy średnim zużyciu wody 2m3 /miesiąc/1 mieszkańca wzrost opłat o 20 groszy miesięcznie na 1 mieszkańca.

Cena 1m3 ścieków dla gospodarstw domowych wzrasta o 11 groszy, co przy średnim odprowadzeniu ścieków 2m3/miesiąc/1 mieszkańca powoduje wzrost opłat o 22 grosze miesięcznie na 1 mieszkańca. Łączne opłaty za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki wzrosną miesięcznie na 1 mieszkańca o 42 grosze.

Planowane taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami prawa oraz w sposób zapewniający uzyskanie z wpłat odbiorców usług przychodów na poziomie zapewniającym samofinansowanie się działalności przedsiębiorstwa oraz zysku założonego na poziomie wynoszącym 4,4% dla zaopatrzenia w wodę i 1% dla odprowadzania ścieków w stosunku rocznym.

Aktualnie na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą obowiązują następujące ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

 • wody dostarczanej z ujęcia w Chalinie i Grochowalsku – 1,35 zł/m3netto,
 • wody kupowanej od Ekoflory na zaopatrzenie wsi Glewo, Krępa, Tulibowo oraz części Krojczyna-1.82zł/m3 netto,
 • wody dostarczanej z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą:

-dla gospodarstw domowych:

a) cena za dostarczoną wodę - 1,50 zł/m3netto

b) stawka opłaty abonamentowej – 1,50 zł/odczyt netto

-dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i podmiotów innych niż gospodarstwa domowe, nieprowadzących działalności gospodarczej:

a) cena za dostarczoną wodę - 1,95 zł/m3 netto

b) stawka opłaty abonamentowej – 1,50 zł/odczyt netto

oraz następujące ceny odprowadzania ścieków:

1.      dla gospodarstw domowych – 1,85 zł/m3 netto.

2.      dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i podmiotów innych niż gospodarstwa domowe, nieprowadzących działalności gospodarczej 2,40 zł/m3  netto

Wysokość cen za wodę i odprowadzone ścieki w pozostałych gminach powiatu lipnowskiego oraz gminach ościennych przedstawia poniższa tabela.

 

 

Nazwa gminy

Cena

Stawka opłaty abona-mento-wej

Źródło informacji

wody

ścieków

Wielgie

1,34 zł/m3 + VAT

1,30 zł/m3 + VAT odprowadzone ścieki

2,40 zł/m3 + VAT

ścieki dowożone

-

Strona internetowa BIP

Kikół

1,15 zł/m3 + VAT

1,75 zł/m3 + VAT

-

Strona internetowa BIP

Bobrowniki

1,50 zł/m3 + VAT

2,50 zł/m3 + VAT

-

Strona internetowa BIP

Tłuchowo

1,45 zł/m3 + VAT

1,75 zł/m3 + VAT

-

Pracownik Urzędu Gminy

Miasto Lipno

 

 

 

 

 

 

 

 

1,66 zł/m3 + VAT

2,29 zł/m3 + VAT gospodarstwa domowe + poza przemysłowi odbiorcy usług

3,28 zł/m3 + VAT przemysłowi odbiorcy usług

 

 

Strona internetowa BIP

Lipno

1,20zł/m3 +VAT

-

-

Strona internetowa BIP

Miasto i Gmina Skępe

1,47zł/m3 +VAT

1,96 zł/m3 + VAT

2,50 zł/m3 + VAT

ścieki dowożone

-

Strona internetowa BIP

Chrostkowo

1,10 zł/m3 +VAT

-

-

Strona internetowa BIP

Gmina Włocławek

1,97 zł/m3 +VAT

4,18 zł/m3 + VAT

-

Strona internetowa BIP

Brudzeń Duży

1,10 zł/m3 + VAT+

+dopłata gminy 2900zł miesięcznie

1,60 zł/m3 + VAT+ dopłata gminy 3000zł

miesięcznie

1,50zł +VAT/

odczyt

 

Strona internetowa BIP

Fabianki

1,59 zł/m3 + VAT

2,76 zł/m3 + VAT

-

Strona internetowa BIP

Miasto Włocławek

2,00 zł/m3 + VAT

3,73 zł/m3 + VAT

 

-

Strona internetowa BIP

 

 

Jedynym instrumentem ewentualnego zmniejszenia wysokości zaproponowanych taryf może być zastosowanie dopłaty przez gminę, co umożliwia art.24 ust 6 cytowanej wcześniej ustawy.

Uwzględniając powyższe uzasadnienie, proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały
w proponowanym brzmieniu.

 

 

 

 

Opracował: Andrzej Stępczyński

 

drukuj ()

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-08-21 10:28
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-08-21 10:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1624
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-08-21 10:37

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5200230
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony