Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr XXII/132/2012
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 18 grudnia 2012 roku
 
w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Lipnie, Rada Miejska Dobrzyń nad Wisłą uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą  o następującej treści:
 
 
Rozdział 1
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
 
§ 1
 
1. Właściciele nieruchomości zapewniają wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych poprzez zakup takich pojemników lub wydzierżawienie albo w inny sposób ustalony w drodze umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub innym podmiotem.
 
2. Właściciele są zobowiązani do selektywnego zbierania, a odbierający odpady do odbierania odpadów komunalnych z podziałem na:  
 
1) „suche” (papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe), 
 
2) „mokre” (odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone),
 
3) przeterminowane leki, 
 
4) chemikalia, 
 
5) zużyte baterie i akumulatory, 
 
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
 
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
 
8) odpady budowlane i rozbiórkowe,
 
9) zużyte opony.
 
§ 2
 
1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek niezwłocznego uprzątnięcia śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym z chodników bezpośrednio przylegających do nieruchomości.
 
2. Określony w pkt 1 obowiązek winien być zrealizowany poprzez usunięcie zanieczyszczeń i umieszczenie ich przy krawężniku chodnika od strony jezdni w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów. 
 
§ 3
 
1.Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie własnej nieruchomości pod warunkiem:
 
a) nie zanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej bądź zbiornika bezodpływowego,
 
b) dokonywania tych czynności przy użyciu środków ulegających biodegradacji,
 
c)  mycie dotyczy wyłącznie nadwozia samochodu.
 
2.Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą być wykonywane w obrębie własnej nieruchomości i obejmować wyłącznie drobne, doraźne naprawy związane           z bieżącą eksploatacją pojazdu, pod warunkiem nie zanieczyszczania wód i gleby oraz nie powodowania uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości sąsiednich.
 
Rozdział 2
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim 
stanie sanitarnym, porządkowym  i technicznym
 
§ 4
 
Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych o minimalnej pojemności:
 
1) pojemniki o pojemności  60 l; 
 
2) kontenery o pojemności  3000 l; 
 
3) kosze uliczne o pojemności 30 l; 
 
4) worki o pojemności 60 l.
 
§ 5
 
1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości zmieszanych („suche” i „mokre”) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych oraz wielorodzinnych do siedmiu lokali mieszkalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
 
1) nie więcej niż dwie osoby – w rozmiarze 120 l,
 
2) 3 - 4 osoby – w rozmiarze 240 l,
 
3) 5 - 8 osób – w rozmiarze 400 l,
 
4) 9 - 15 osób – w rozmiarze 700 l,
 
5) 16- 25 osób – w rozmiarze 1100 l  
 
2. Dopuszcza się – przy zachowaniu minimalnej pojemności – stosowanie do gromadzenia (zmieszanych) odpadów komunalnych innych pojemników, niż zostały określone w ust. 1.
 
§ 6
 
1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do selektywnego zbierania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych „suchych” dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych oraz wielorodzinnych do siedmiu lokali mieszkalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
 
1) nie więcej niż dwie osoby – w rozmiarze 60 l,
 
2) 3 - 4 osoby – w rozmiarze 120 l,
 
3) 5 - 8 osób – w rozmiarze 240 l ,
 
4) 9 - 15 osób – w rozmiarze 400 l 
 
5) 16-25 osób – w rozmiarze 700 l
 
2. Dopuszcza się – przy zachowaniu minimalnej pojemności – stosowanie do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych „suchych” innych pojemników, niż zostały określone   w ust. 1.
 
3. Na terenie zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się - przy zachowaniu minimalnej pojemności – stosowanie do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych „suchych” stosowanie worków.
 
§ 7
 
1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do selektywnego zbierania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych „mokrych” dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych oraz wielorodzinnych do siedmiu lokali mieszkalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
 
1) nie więcej niż dwie osoby – w rozmiarze 60 l,
 
2) 3 - 4 osoby – w rozmiarze 120 l,
 
3) 5 - 8 osób – w rozmiarze 240 l,
 
4) 9 - 15 osób – w rozmiarze 400 l,
 
5) 16-25 osób – w rozmiarze 700 l
 
2. Dopuszcza się – przy zachowaniu minimalnej pojemności – stosowanie do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych „mokrych” innych pojemników, niż zostały określone   w ust. 1.
 
§ 8
 
1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych powyżej siedmiu lokali mieszkalnych, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, 240 l na każde 20 osób.
 
2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych powyżej siedmiu lokali mieszkalnych, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości selektywnie zbieranych odpadów komunalnych „suchych”, 120 l na każde 20 osób.
 
3. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych powyżej siedmiu lokali mieszkalnych, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości selektywnie zbieranych odpadów komunalnych „mokrych”, 120 l na każde 20 osób.
 
§ 9
 
Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych na terenie pozostałych nieruchomości w ilości zapewniającej ich nie przepełnienie i o pojemności uwzględniającej wskazane niżej średnie ilości wytworzonych odpadów:
 
1) dla szkół wszelkiego typu - 3 l odpadów na każdego ucznia i pracownika,
 
2) dla przedszkoli - 3 l odpadów na każde dziecko i pracownika,
 
3) dla lokali handlowych - co najmniej 120 l odpadów na każdy lokal handlowy,
 
4) dla lokali gastronomicznych - 15 l odpadów na jedno miejsce konsumpcyjne,
 
5) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji, – co najmniej jeden pojemnik pojemności 120 l na punkt,
 
6) dla hoteli, pensjonatów i innych placówek noclegowych – 15 l odpadów na jedno łóżko;
 
7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynów, hurtowni, biur, urzędów, przychodni, gabinetów lekarskich, aptek – 10 l na jednego pracownika,
 
8) dla cmentarzy – 2 l  na 1 miejsce pochówku.
 
§ 10
 
Minimalne pojemności pojemników w §§ 5 - 9 ustalono dla częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych określonych w § 13.
 
§ 11
 
Ustala się następujące zasady i warunki rozmieszczania pojemników na odpady komunalne na nieruchomości:
 
1) każda nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy powinna być wyposażona, w co najmniej jeden pojemnik do gromadzenia odpadów o minimalnej pojemności 120 l,
 
2) kosze przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych rozmieszcza się w następujący sposób: 
 
a) na drogach publicznych - na przystankach komunikacji publicznej w bliskiej odległości wiaty przystankowej, a jeśli jej nie ma – to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku,
 
b) kosze uliczne w odległości nie większej niż  200 m od kolejnego kosza,
 
c) na skwerach, zieleńcach, w parkach w liczbie zapewniającej nie przepełnienie koszy. 
 
§ 12
 
1.Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników na odpady komunalne w odpowiednim stanie technicznym, a w szczególności poprzez stałą naprawę ich szczelności, a także w odpowiednim stanie sanitarnym w szczególności poprzez ich mycie, dezynfekcję i dezynsekcję w miarę potrzeb.
 
2. Do pojemników na odpady suche zabrania się wrzucać:
 
- papieru zabrudzonego, zatłuszczonego,
 
- opakowań z zawartością np. żywności, 
 
- ceramiki, porcelany, luster,
 
- szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałymi zawartościami,
 
- szkła budowlanego (szyb okiennych, szkła zbrojonego),
 
- szyb samochodowych,
 
- tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii, opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych.
 
          Rozdział 3
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych  z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
 
§ 13
 
1. Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
 
a) w zabudowie jednorodzinnej oraz wielorodzinnej do siedmiu lokali mieszkalnych – nie rzadziej niż raz w miesiącu,
 
b) użyteczności publicznej i w zabudowie wielorodzinnej powyżej siedmiu lokali mieszkalnych – nie rzadziej niż raz w tygodniu,
 
c) z placówek handlowych – nie rzadziej niż raz  w tygodniu,
 
d) cmentarzy – wg potrzeb,
 
e) z koszy ulicznych – nie rzadziej niż raz w tygodniu
 
f) z koszy rozmieszczonych na drogach publicznych – raz w tygodniu,
 
g) z koszy zlokalizowanych na skwerach, zieleńcach, w parkach – z częstotliwością zapewniającą lokalne potrzeby w tym zakresie,
 
h) w przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe – po zakończeniu imprezy. 
 
2. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych mają obowiązek opróżniania go z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do jego przepełnienia i wylewania się zawartości na powierzchnię terenu, nie rzadziej niż raz  w miesiącu.
 
3. Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni.
 
§ 14
 
1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
 
2. Wyselekcjonowane „u źródła” odpady komunalne suche i mokre lub zmieszane odpady komunalne (suche + mokre), w przypadku nie prowadzenia przez właściciela nieruchomości selektywnego zbierania są odbierane od właścicieli nieruchomości w pojemnikach lub kontenerach.
 
3. Na terenie zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się stosowanie worków do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych „suchych”.
 
4. Właściciele nieruchomości, na terenie, których w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady zielone, mogą je kompostować we własnym zakresie i na własne potrzeby, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko.
 
5. Przeterminowane leki winny być gromadzone w pojemnikach rozmieszczonych w aptekach wskazanych przez Gminę Dobrzyń nad Wisłą - w godzinach ich pracy lub przekazywane do mobilnych punktów selektywnej zbiórki zlokalizowanych w wyznaczonych miejscach gminy, świadczących usługi wg harmonogramu ustalonego przez przedsiębiorcę.
 
6. Odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych należy zwracać do punktów sprzedaży baterii i akumulatorów w godzinach ich pracy lub przekazywać do mobilnych punktów selektywnej zbiórki zlokalizowanych w wyznaczonych miejscach gminy, świadczących usługi wg harmonogramu ustalonego przez przedsiębiorcę. 
 
7. Chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe  należy przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu odpady lub do mobilnych punktów selektywnej zbiórki zlokalizowanych w wyznaczonych miejscach gminy, świadczących usługi wg harmonogramu ustalonego przez przedsiębiorcę. 
 
8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazywać na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 ze zmianami) do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu - w godzinach ich pracy lub do mobilnych punktów selektywnej zbiórki zlokalizowanych w wyznaczonych miejscach gminy, świadczących usługi wg harmonogramu ustalonego przez przedsiębiorcę. 
 
9. Zużyte opony można pozostawiać w punktach usługowych i warsztatach samochodowych przy wymianie opon na nowe – w godzinach ich pracy lub przekazywać do mobilnych punktów selektywnej zbiórki zlokalizowanych w wyznaczonych miejscach gminy, świadczących usługi wg harmonogramu ustalonego przez przedsiębiorcę.
 
10. Odpady budowlane i rozbiórkowe:
 
a) pochodzące z drobnych prac niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót należy przekazywać do mobilnych punktów selektywnej zbiórki zlokalizowanych w wyznaczonych miejscach gminy, świadczących usługi wg harmonogramu ustalonego przez przedsiębiorcę. 
 
b) inne niż wymienione w pkt a) należy zlecić indywidualnie przedsiębiorcy, który dostarczy odpowiednie pojemniki lub kontenery do gromadzenia odpadów oraz zapewni ich odbiór.
 
Rozdział 4
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
 
§ 15
 
Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do ograniczania ilości powstawania odpadów komunalnych poprzez:
 
1) świadomy wybór produktów pod kątem ilości i zawartości;
 
2) wielokrotne używanie produktów i opakowań;
 
3) stosowanie odświeżania, renowacji i drobnych napraw produktów;
 
4) unikanie produktów, które z pewnością trafią na składowisko, czyli nienadających się do recyklingu, kompostowania;
 
5) unikanie produktów "nadmiernie" opakowanych;
 
6) zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji poprzez kompostowanie na terenie nieruchomości.
 
Rozdział 5
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  
 
§ 16
 
1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami w sposób odpowiadający cechom i potrzebom gatunku, w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.
 
2. Jeżeli zwierzę znajduje się bez dozoru należy zapewnić mu odpowiednie miejsce uniemożliwiające samodzielne wydostanie się poza granice nieruchomości. 
 
3. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani dołożyć wszelkich starań do utrzymywania tych zwierząt w sposób niestwarzający uciążliwości dla osób z sąsiedztwa. 
 
§ 17
 
Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy ras uznawanych za agresywne oraz inne psy mogące stanowić zagrożenie dla ludzi, na smyczy i w kagańcu.
 
§ 18
 
Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do niezwłocznego uprzątania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w miejscach użyteczności publicznej chodnikach, skwerach itp.
 
Rozdział 6
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach
 
§ 19
 
1.Na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi zabrania się chowu zwierząt gospodarskich.
 
2.Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenie zabudowy jednorodzinnej  w pomieszczeniach zamkniętych lub na terenie ogrodzonych nieruchomości, skutecznie zabezpieczonych przed ich samodzielnym wydostaniem się poza teren nieruchomości.
 
3.Utrzymywanie zwierząt nie może powodować uciążliwości (takich jak hałas, odory) dla osób zamieszkujących nieruchomość lub nieruchomości sąsiednie. 
 
4.Powstające w związku z utrzymaniem zwierząt odpady nie mogą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości lub wód podziemnych czy powierzchniowych. 
 
Rozdział 7
Obszary obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
 
§ 20
 
1. Wyznacza się zabudowany obszar Gminy Dobrzyń nad Wisłą, jako obszar podlegający obowiązkowi przeprowadzania deratyzacji.
 
2. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być dokonywana dwukrotnie w każdym roku w terminach od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia i od dnia 1 października do dnia 31 października.  
                            
3. Deratyzację przeprowadza się we wszystkich obiektach znajdujących się na terenie nieruchomości.
 
 
Rozdział 8
Postanowienia końcowe
 
§ 21
 
Traci moc uchwała Nr XXXIII/180/06 z dnia 31 sierpnia 2006 roku Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. 
 
§ 22
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
 
§ 23
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
U  z  a  s  a  d  n  i  e  n  i  e
 
 
Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897) regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, uchwalone przed dniem wejścia w życie ustawy, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych regulaminów, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Powyższa ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., zatem termin uchwalenia przez Radę Miejską w Dobrzyniu nad Wisłą nowego regulaminu upływa w dniu 31 grudnia 2012 r. 
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), rada gminy uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 
Projekt regulaminu został przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lipnie, który pismem  z dnia 11.12.2012r. zaopiniował go pozytywnie z uwagami.
Regulamin ma na celu dostosowanie jego zapisów i wymogów do znowelizowanej ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ponadto wprowadza nowe zasady zbierania i odbierania odpadów komunalnych, co stanowi kolejny krok we wdrażaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Znowelizowana ustawa wymaga także, aby rada gminy wskazała w regulaminie inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. W wykonaniu tego postanowienia wymagania określono w § 15 Regulaminu. W Planie Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023 nie określono innych, szczególnych wymagań w stosunku do mieszkańców gminy, poza określonymi w Regulaminie.
Z powyższych względów przyjęcie Regulaminu w przedstawionym projekcie jest uzasadnione.

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1304
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-04-26 12:49

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5211439
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony