Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr VI/34/2011

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 31 marca 2011roku

 

w sprawie: zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków
                   do oczyszczalni typu ‘BIOCLERE” położonej w miejscowości
                   Dyblin”

 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.)  oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

 

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza na okres od 1 maja 2011 r. do 30 kwietnia 2012 r. „Taryfę dla zbiorowego odprowadzenia ścieków w wysokości 7,85 zł netto za 1m3 odprowadzanych do lokalnej oczyszczalni ścieków typu „BIOCLERE” położonej w miejscowości Dyblin”

Do wyżej wymienionej taryfy będzie doliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 

§ 2

 

Traci moc Uchwała Nr V/21/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą  z dnia 29 marca 2007 r.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków do oczyszczalni typu „BIOCLERE” położonej w miejscowości Dyblin”

 

Zakład Usługowy „WOD-BUD” Zdzisław Kliński, Nasiegniewo 62a, 87-811 Fabianki – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Sportowa 3, przedłożył wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków odprowadzanych do lokalnej oczyszczalni ścieków typu „BIOCLERE” położonej w miejscowości Dyblin.

Burmistrz Miasta i Gminy w ramach obowiązku wynikającego   z art.24 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu     w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków dokonał oceny celowości ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem przedmiotowej oczyszczalni  ścieków.

 Podstawę opracowania taryfy stanowiły rzeczywiste koszty oczyszczania ścieków zrealizowane w okresie obrachunkowym poprzedzającym termin złożenia wniosku, z uwzględnieniem planowanych zmian warunków ekonomicznych wpływających na poziom kosztów w roku obowiązywania nowych taryf dla zapewnienia ciągłości świadczenia usług.

W zakresie odbioru i oczyszczania ścieków podejmowanie działań oszczędnościowych jest trudne w realizacji z uwagi na to, że koszty utrzymania oczyszczalni mają w większości charakter kosztów stałych, niezależnych od ilości oczyszczonych ścieków, natomiast nakierowanych na uzyskanie efektu ekologicznego i utrzymanie określonych parametrów dla ścieków oczyszczonych.

Proponowana taryfa wzrasta jedynie do poziomu zapewniającego zbilansowanie przychodów i wydatków. Wprowadzenie taryfy gwarantuje w roku jej obowiązywania realizację zysku na poziomie minimalnym lecz pozwalającym na zachowanie standardów jakościowych usług związanych z oczyszczaniem ścieków.

Wobec powyższego, uznaję za zasadne podniesienie taryfy za odprowadzenie ścieków.

Jedynym instrumentem ewentualnego zmniejszenia skutku wysokości zaproponowanej taryfy może być zastosowanie dopłaty przez Radę Miejską, co umożliwia art. 24 ust 6 cytowanej wcześniej ustawy.

Uwzględniając powyższe uzasadnienie, proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-06-22 12:16
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-25 11:27

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1017
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-25 11:28

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5156013
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony