Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XXIII/09
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
 z dnia 27 kwietnia 2009 roku.


          Sesję rozpoczęto o godzinie jedenastej, zakończono o godzinie  czternastej Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta
i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 1.


Otwierając obrady dwudziestej trzeciej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Henryk Domeradzki stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło 15 radnych, 22 przewodniczących rad sołeckich, kierownictwo urzędu miasta i gminy oraz goście zaproszeni.
( listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu )
Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie zwrócił się z pytaniem czy są uwagi do protokółu z dwudziestej drugiej Sesji Rady Miejskiej, który był wyłożony
w holu sali konferencyjnej. Radni uwag nie wnieśli, wobec czego przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Ustawowy skład rady 15 radnych obecnych 15.


Następnie odczytał proponowany porządek obrad i zapytał czy są propozycje
do zmiany porządku obrad.


Zmian do porządku obrad nie wniesiono.

do punktu 2

Odpowiedzi na złożone wnioski na dwudziestej drugiej Sesji Rady Miejskiej udzielił  z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą – Ryszard Bartoszewski. Uwag nie wniesiono.
( treść odpowiedzi jako załącznik nr 4 do niniejszego protokółu)

do punktu 3

Informację o pracy organu wykonawczego i pracy urzędu przedstawił
z-ca Burmistrza Ryszard Bartoszewski.
(informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu)


do punktu 4

Informację z przeprowadzonego konkursu ofert z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła w roku 2008 przedstawił Pan Paweł Szymański – podinsp. ds. obrony i zarządzania kryzys.
( treść informacji – jako załącznik nr 6 do niniejszego protokółu )

do punktu 5

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Burmistrza Miasta i Gminy Ryszarda Dobieszewskiego o przedstawienie informacji dotyczącej wykonania budżetu za rok 2008
 ( pełna treść sprawozdania w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 7 )

 do punktu 5 p-pkt „a”

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Remigiusz Onka zapoznał z treścią wniosku Komisji w sprawie wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2008 oraz z wnioskiem wystosowanym do RIO dotyczącym udzielenia absolutorium.
(wniosek w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 8 )

do punktu 5 p-pkt „b”

Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą – Grażyna Habasińska, zapoznała z treścią Uchwały Nr 54/2009 składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27.03.2009 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy sprawozdaniu
z wykonania budżetu gminy za rok 2008.
( uchwała nr 54/2009 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 9 )

do punktu 5 p-pkt „c”

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej – Henryk Domeradzki zapoznał zebranych z treścią uchwały Nr 110/2009 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17.04.2009 roku
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za rok 2008.
( uchwała nr 110/2009 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 10 )


do punktu  5 p-pkt „d”

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i poprosił radę o ocenę wykonania budżetu za rok 2008.
Jerzy Żurawski – Przewodniczący Komisji Budżetowej. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Chciałem się odnieść do przedstawionego sprawozdania. Uważam, że informacja tutaj przestawiona jest zgodna z prawdą, a przedstawione materiały są kompletne, rzetelne i zgodne
z wymogami prawa. Zadania zawarte w budżecie są zrealizowane. Jedyne co można zauważyć to wysokie koszty utrzymania oświaty. Musimy sobie z tym jednak radzić. Rządzący na wyższym szczeblu nie myślą o tym skąd samorządy mają brać pieniądze na dokładane zadania w oświacie. Wracając do meritum zagadnienia chcę powiedzieć, że  Komisja Budżetowa popiera wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Panu Burmistrzowi. Dziękuję.


Tadeusz Pogorzelski – radny. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Zmiany do budżetu gminy wprowadzane są praktycznie na każdej sesji. Jest to praktycznie organ żywy. Wszelkie zmiany przedkłada Pan Burmistrz, a Rada
o tym decyduje. Mam przed sobą sprawozdanie za rok 2008
z realizacji budżetu i nie doszukałem się żadnych nieścisłości. To co było zaplanowane jest w pełni z prawem realizowane.


Chcę powiedzieć, że będę głosował za wnioskiem Komisji Rewizyjnej
za udzieleniem absolutorium Panu Burmistrzowi.


Wobec braku dalszej dyskusji głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej – Henryk Domeradzki. Stwierdzam, że  radni ocenili wykonanie budżetu pozytywnie i wyrazili swoje zdanie na temat sprawozdania, w tej sytuacji mam obowiązek poddania pod głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej
za udzieleniem absolutorium.
Następnie odczytał uchwałę o udzieleniu absolutorium i zarządził głosowanie.
Wyniki głosowania jawnego przedstawiają się następująco:
Ustawowy skład rady – 15 radnych
Za – 15 radnych
Przeciw –0
Wstrzymało się - 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
( uchwała nr XXIII/156/09 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 11)
                          

do punktu 6 p-pkt „a”

Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił propozycje podziału nadwyżki budżetowej.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o dyskusję.
Jerzy Żurawski – radny. Proponuję zdjąć ze sportu gdzie jest zapisana kwota 35.000,00 zł kwotę 10.000,00 zł i rozdysponować to w następujący sposób:
- 5.000,00 zł – parking ul. Robotnicza,
- 2.000,00 zł – realizacja programu „Bezpieczne Miasto i Gmina”,
- 3.000,00 zł – wsparcie finansowe i naprawy pożarniczej drabiny Powiatowej       Straży Pożarnej w Lipnie.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawiony wniosek poddał pod głosowanie.
1-wstrz,
12 – za,
2  radnych nie brało udziału w głosowaniu
O głos poprosił Pan Kazimierz Janecki zwracając się z prośbą aby kwota przeznaczona na sport został w pierwotnym układzie czyli w wysokości 35.000,00 zł.
Następnie pani Celina Witkowska – Skarbnik omówiła projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu na rok 2009.
Wobec braku pytań i dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Ustawowy skład rady – 15 radnych, obecnych 15.
Wyniki głosowania
Za- 15,
Przeciw – 0,
Wstrz. – 1
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
(uchwała nr XXIII/157/09 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik

nr 12)

 do punktu 6 p-pkt „b”

Projekt uchwały w zmian uchwały w sprawie uchylenia Regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów
i rencistów, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/97/08 i Nr XIV/96/08
z dnia kwietnia 2008 roku przedstawiła Pani Grażyna Habasińska – Sekretarz UMiG.
Zmiana dotyczy zapisu w § 3, który otrzymał brzmienie „Uchwała wchodzi
w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą”

Wobec braku pytań przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie
Wyniki głosowania. Ustawowy skład rady – 15 radnych, obecnych 15.
Za – 15 głosów,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących – 0
 (uchwała nr XXIII/158/09 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 13)

do punktu 7

Maria Pruchniewska – radna złożyła wniosek w sprawie przekserowania ruchu na ruch jednokierunkowy na ul. Licealnej i Robotniczej uzasadniając
to nasilającym się Ruchenna tych ulicach.
Wojciech Reznerowicz – radny złożył wniosek w sprawie poprawienia
ul. Sportowej oraz Szkolnej dot. to włazów.
Proszę o przegląd techniczny włazów ulicznych wraz z oceną techniczną
w odniesieniu do dokumentacji technicznej oraz wykonanej zabudowy  dot.
ul. Kościuszki i Płockiej.
Na ul. Kościuszki – 4 budynki spękane. Wnioskuję o zabezpieczenie natychmiastowe budynków / tam gdzie mieszkał p. Janecki /. Mam prawo sądzić że był to błąd w opracowanej dokumentacji.
Wojciech Woźniak – radny.
Droga dzieląca gospodarstwo p. Ziółkowskiego i Lewandowskiego powinna być wytyczona przez geodetę, a kosztami powinna być obciążona osoba, która zajmuje pas drogowy.
Przestawić tablicę informacyjną na Zbyszewie ponieważ zasłania wyjazd na drogę główną.
Grzegorz Zych- radny zamontować barierki ochronne na przepuście drogowym w Kamienicy.
Krzysztof Pryciak – radny. Kochoń-Płomiany wyciąć krzewy oraz wytyczyć prawidłowy pas drogowy.
Pozostawić grunty przy byłej szkole podstawowej w Mokowie tak aby mogły być wykorzystane na potrzeby OSP Mokowo ponieważ nie posiadamy nawet boiska, które mogło by posłużyć młodzieży i treningom straży.
Remigiusz Onka – utworzyć grupę osób do sprzątania przynajmniej raz
w miesiącu na wsiach.
Mirosław Mierzejewski sołtys kol. Chalin dokończyć wodociągowanie i ustawić tablicę z nazwą miejscowości.
Wiesław Jaworski – sołtys wyczyścić rów przy placu zabaw, obniżyć kratkę ściekową w centrum wsi.

do punktu 8

Żurawki Jerzy – radny. Poruszył problem sprzedaży mieszkań komunalnych. Zapytał czy nie warto zmienić cenę i zejść z tej bonifikaty, może to by zmobilizowało  ludzi do kupna.
Następnie Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił informację / wyjaśnienie / dot.  Jego akt osobowych w IPN.
Tadeusz Amroziewicz – sołtys wsi Grochowalsk podziękował za wsparcie finansowe dla OSP Grochowalsk.

 do punktu 9

Przewodniczący Rady – Henryk Domeradzki kończąc obrady dwudziestej trzeciej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady dwudziestej trzeciej Sesji Rady Miejskiej.


Protokółowała :                                                               Przewodniczący Rady

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-08-31 12:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1161
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-09-01 12:55

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5222938
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony