Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR 27/2000 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 14 stycznia 2000 roku


w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2000

Na podstawie art. 126 i art. 89 ust.2 ustawy z dnia 25 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014/

Zarząd Miasta I Gminy
uchwala, co następuje:


§1

Ustała się szczegółowy plan wydatków budżetu gminy na rok 2000 zwany „układem wykonawczym według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-09-23 09:09
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/2000 Zarządu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą Z dnia 14.01.2000 roku
Dz.Rozdz.§WyszczególnieniePlan 2000
40Rolnictwo88.050
4495Pozostała działalność88.050
31Materiały i wyposażenie3.000
37Usługi materialne15.050
72Wydatki na finansowanie instytucji70.000
45Leśnictwo2.000
4995Pozostała działalność2.000
31Materiały i wyposażenie2.000
50Transport252.000
5613Drogi publiczne i gminne252.000
31Materiały i wyposażenie75.000
36Usługi materialne77.000
72Wydatki na finansowanie inwestycji100.000
70Gospodarka komunalna696.830
7213Zieleń w miastach i gminach73.500
11Wynagrodzenia dla pracowników51.595
17Dodatkowe wynagrodzenia roczne3.932
21Nagrody wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.1.100
31Materiały i wyposażenie4.185
41Składki na ubezpieczenie społeczne9.708
42Składki na fundusz pracy1.330
43Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych1.650
7262Oświetlenie ulic105.700
35Energia80.700
36Usługi materialne25.000
7395Pozostała działalność517.630
11Wynagrodzenia dla pracowników75.108
17Dodatkowe wynagrodzenia roczne5.279
21Nagrody wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.2.600
31Materiały i wyposażenie20.000
35Energia2.000
36Usługi materialne55.400
37Usługi niematerialne55.000
41Składki na ubezpieczenie społeczne14.373
42Składki na fundusz pracy1.970
43Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych9.900
68Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów30.000
72Wydatki na finansowanie inwestycji246.000
74Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne439.934
7421Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej368.434
11Wynagrodzenia osobowe118.098
17Dodatkowe wynagrodzenia roczne8.874
21Nagrody wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.2.000
31Materiały i wyposażenie110.520
35Energia70.000
36Usługi materialne20.000
37Usługi niematerialne5.000
39Kary i odszkodowania180
40Różne opłaty i składki5.000
41Składki na ubezpieczenie społeczne21.910
42Składki na fundusz pracy3.002
43Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych3.850
7523Ochotnicze Straże Pożarne70.000
31Materiały i wyposażenie49.900
35Energia5.000
36Usługi materialne10.000
37Usługi niematerialne1.100
40Różne opłaty i składki4.000
7695Pozostała działalność1.500
31Materiały i wyposażenie1.500
79Oświata i wychowanie4.669.030
8213Wychowanie „0”271.917
11Wynagrodzenia osobowe142.600
17Zakładowy fundusz nagród11.650
21Świadczenia pracownicze, zapomogi1.639
25Dodatki mieszkaniowe7.950
28Delegacje krajowe3.474
31Materiały i wyposażenie33.513
35Energia, woda, gaz8.445
36Usługi materialne7.587
37Usługi niematerialne2.396
38Pomoce dydaktyczne, książki11.360
40Ubezpieczenia rzeczowe380
41Składka ubezpieczeniowa25.670
42Składki na fundusz pracy3.565
43Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych11.408
7913Dowożenie198.230
11Wynagrodzenia osobowe49.130
17Zakładowy fundusz nagród3.900
21Świadczenia pracownicze700
31Materiały, części, olej napędowy52.000
36Usługi materialne75.000
37Usługi niematerialne1.500
40Ubezpieczenia OC, AC3.200
41Składka ubezpieczeniowa9.500
42Składki na fundusz pracy1.300
43Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych2.000
8211Przedszkole154.603
11Wynagrodzenia osobowe90.871
17Zakładowy fundusz nagród7.051
21Świadczenia pracownicze614
25Dodatki mieszkaniowe3.300
28Delegacje krajowe200
31Materiały i wyposażenie4.965
35Energia, woda, gaz1.900
36Usługi materialne17.000
37Usługi niematerialne700
38Pomoce dydaktyczne, książki1.630
41Składka ubezpieczeniowa18.097
42Składki na fundusz pracy2.226
43Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych6.049
7961Zespół Obsługi Szkół180.395
11Wynagrodzenia osobowe123.600
17Zakładowy fundusz nagród9.745
21Świadczenia pracownicze450
28Delegacje krajowe2.500
31Materiały i wyposażenie9.000
35Energia700
36Usługi materialne2.000
37Usługi niematerialne2.500
38Pomoce dydaktyczne, książki600
40Ubezpieczenia rzeczowe500
41Składka ubezpieczeniowa22.300
42Składki na fundusz pracy3.100
43Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych3.400
7912Gimnazja508.450
11Wynagrodzenia osobowe316.600
17Zakładowy fundusz nagród6.050
21Świadczenia pracownicze, zapomogi1.733
25Dodatki mieszkaniowe9.725
28Delegacje krajowe5.600
31Materiały i wyposażenie46.020
35Energia, woda, gaz9.610
36Usługi materialne8.500
37Usługi niematerialne2.530
38Pomoce dydaktyczne, książki10.882
40Ubezpieczenia rzeczowe1.200
41Składka ubezpieczeniowa56.990
42Składki na fundusz pracy7.910
43Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych25.100
8232Świetlice92.087
11Wynagrodzenia osobowe61.380
17Zakładowy fundusz nagród4.703
21Świadczenia pracownicze, zapomogi750
25Dodatki mieszkaniowe2.550
28Delegacje krajowe200
31Materiały i wyposażenie3.200
35Energia, woda, gaz1.500
36Usługi materialne180
37Usługi niematerialne300
38Pomoce dydaktyczne, książki770
41Składka ubezpieczeniowa11.050
42Składki na fundusz pracy1.504
43Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4,000
7911Szkoły Podstawowe3.253.348
11Wynagrodzenia osobowe1.959.400
17Zakładowy fundusz nagród159.000
21Świadczenia pracownicze, zapomogi12.150
25Dodatki mieszkaniowe61.600
28Delegacje krajowe15.950
31Materiały i wyposażenie206.400
35Energia, woda, gaz47.775
36Usługi materialne39.163
37Usługi niematerialne42.490
38Pomoce dydaktyczne, książki13.300
40Ubezpieczenia rzeczowe2.500
41Składka ubezpieczeniowa352.700
42Składki na fundusz pracy48.900
43Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych141.960
72inwestycje150.000
8011Szkoły zawodowe10.000
31Materiały i wyposażenie10.000
83Kultura i sztuka136.702
8322Biblioteka96.202
11Wynagrodzenia osobowe58.800
17Dodatkowe wynagrodzenia roczne4.590
21Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.400
28Delegacje służbowe krajowe500
31Materiały i wyposażenie3.000
35Energia4.000
36Usługi materialne2.000
37Usługi niematerialne1.000
38Pomoce dydaktyczne i książki8.000
41Składki na ubezpieczenia społeczne11.334
42Składki na fundusz Pracy1.553
43Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych1.925
8333Świetlice i kluby7.000
35Energia1.000
36Usługi materialne1.000
31Materiały i wyposażenie5.000
8495Pozostała działalność33.500
31Materiały i wyposażenie5.000
36Usługi materialne24.000
37Usługi niematerialne4.5000
85Ochrona zdrowia98.000
8536Przeciwdziałanie alkoholizmowi80.000
11Wynagrodzenia osobowe20.000
28Delegacje służbowe krajowe1.000
31Materiały i wyposażenie26.234
35Energia700
36Usługi materialne14.000
37Usługi niematerialne11.000
38Pomoce dydaktyczne i książki3.000
41Składki na ubezpieczenia społeczne3.576
42Składki na fundusz pracy490
8595Pozostała działalność18.000
37Usługi niematerialne18.000
86Opieka społeczna948.533
8612Usługi opiekuńcze11.000
11Wynagrodzenia osobowe7.691
17Dodatkowe wynagrodzenia roczne724
41Składki na ubezpieczenie społeczne1.790
42Składki na fundusz pracy245
43Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych550
8613Zasiłki i pomoc w naturze500.000
22Świadczenia społeczne435.000
41Składki na ubezpieczenie społeczne65.000
8615Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej151.533
11Wynagrodzenia dla pracowników106.488
17Dodatkowe wynagrodzenia roczne8.313
21Nagrody wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.500
28Delegacje służbowe krajowe600
31Materiały i wyposażenie5.500
36Usługi materialne1.843
37Usługi niematerialne400
40Różne opłaty i składki700
41Składki na ubezpieczenie społeczne20.526
42Składki na fundusz pracy2.183
43Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych3.850
8616Dodatki mieszkaniowe125.000
22Świadczenia społeczne125.000
8617Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze71.000
22Świadczenia społeczne71.000
8695Pozostała działalność90.000
22Świadczenia społeczne60.000
40Różne opłaty i składki30.000
87Kultura fizyczna i sport80.000
8795Pozostała działalność80.000
28Delegacje służbowe krajowe1.000
35Energia500
37Usługi niematerialne5.000
40Różne opłaty i składki2.000
31Materiały i wyposażenie51.500
36Usługi materialne20.000
88Turystyka i Wypoczynek20.000
8895Pozostała działalność20.000
31Materiały i wyposażenie18.000
36Usługi materialne2.000
89Różna działalność3.000
9631Stowarzyszenia3.000
40Różne opłaty I składki3.000
91Administracja Państwowa i samorządy1.416.070
9142Urzędy Wojewódzkie86.864
11Wynagrodzenia osobowe pracowników65.688
17Dodatkowe wynagrodzenia roczne5.129
41Składki na ubezpieczenia społeczne12.662
42Składki na Fundusz Pracy1.735
43Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych1.650
9144Rady gmin/miast/47.000
25Różne wydatki na rzecz osób fizycznych36.500
37Usługi niematerialne500
31Materiały i wyposażenie10.000
9146Urzędy gmin1.259.356
11Wynagrodzenia osobowe pracowników694.478
17Dodatkowe wynagrodzenie roczne52.020
21Nagrody I wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.3.500
25Różne wydatki na rzecz osób fizycznych15.000
28Podróże służbowe krajowe6.000
35Energia10.000
36Usługi materialne60.000
37Usługi niematerialne23.000
40Różne opłaty I składki9.000
41Składki na ubezpieczenia społeczne128.436
42Składki na fundusz Pracy17.598
43Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych16.088
9195Pozostała działalność22.850
14Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne14.500
31Materiały i wyposażenie1.850
40Różne opłaty i składki1.100
25Różne wydatki na rzecz osób fizycznych5.500
93Bezpieczeństwo publiczne5.000
9395Pozostała działalność5.000
31Materiały i wyposażenie5.000
97Różne rozliczenia6.358
9718Rezerwy ogólne i celowe6.358
81Rezerwy6.358
99Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa 1.150
9911Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli1.150
37Usługi niematerialne1.150
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-09-23 09:11
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-09-23 09:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2094
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-09-26 14:44

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4942216
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-08 14:42

Stopka strony