Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XXVIII/09

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 27 listopada 2009 roku.

 

 

          Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, a zakończono o godz. 1345 Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu
nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Otwierając obrady dwudziestej ósmej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Henryk  Domeradzki  stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło 14 radnych, 23 przewodniczących rad sołeckich, kierownictwo urzędu miasta i gminy oraz goście zaproszeni.

( listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 2 do niniejszego protokółu )

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do protokółu z dwudziestej siódmej Sesji Rady miejskiej, który był wyłożony
w biurze rady. Uwag nie wniesiono, wobec czego przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Następnie przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad, po czym spytał czy są propozycje do zmiany porządku obrad.

Zmian nie wprowadzono.

 

do punktu 2

 

Odpowiedzi na złożone wnioski na dwudziestej siódmej Sesji Rady Miejskiej udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. Uwag nie wniesiono.

( treść odpowiedzi jako załącznik nr 4 do niniejszego protokółu)

 

do punktu 3

 

Informację o pracy organu wykonawczego i pracy urzędu przedstawił
z-ca Burmistrza Ryszard Bartoszewski.

(informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu)

 

         do punktu 4

 

Informację o stanie oświaty w Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą za rok 2009 przedstawił  dyrektor ZOS Grzegorz Mazurek.

/ treść informacji jako załącznik nr 6 do niniejszego protokółu /

 

 

do punktu 5 p-pkt „a”

 

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej. Wobec braku pytań i dyskusji zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania jawnego przedstawiają się następująco:

Ustawowy skład rady – 15 radnych / obecnych 14 /

Za – 14 radnych

Przeciw –0

Wstrzymało się - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

( uchwała nr XXVIII/171/09 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 7)

 

do punktu 5 p-pkt „b”      

                  

Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2010 rok odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej – Henryk Domeradzki. Wobec braku pytań i dyskusji zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania jawnego przedstawiają się następująco:

Ustawowy skład rady – 15 radnych / obecnych 14 /

Za – 14 radnych

Przeciw –0

Wstrzymało się - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

( uchwała nr XXVIII/172/09 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 8)

                          

do punktu 5 p-pkt „c”

 

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  na 2010 rok odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej – Henryk Domeradzki. Wobec braku pytań i dyskusji zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania jawnego przedstawiają się następująco:

Ustawowy skład rady – 15 radnych  /obecnych 14/

Za – 14 radnych

Przeciw –0

Wstrzymało się - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

( uchwała nr XXVIII/173/09 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 9)

 

do punktu 5 p-pkt „d”

 

Projekt uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – jednostki budżetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła Pani Krystyna Pawłowska – Kierownik MGOPS

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o pytania i dyskusję

Wojciech Reznerowicz – radny. Jak do tej pory ten referat się nazywał?

Krystyna Pawłowska – Kierownik MGOPS. To również była jednostka  organizacyjna ale mieliśmy wspólną księgowość, teraz będzie odrębna takie są zalecenia RIO

Wojciech Reznerowicz – radny. Czy osoba prowadząca do tej pory sprawy księgowości MGOPS będzie przesunięta do tej jednostki?

Krystyna Pawłowska – Kierownik MGOPS, nie będzie to nowe, odrębne stanowisko.

Wobec braku dalszych pytań i dyskusji przewodniczący zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania jawnego przedstawiają się następująco:

Ustawowy skład rady – 15 radnych  /obecnych 14/

Za – 12 radnych

Przeciw –0

Wstrzymało się - 2

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

( uchwała nr XXVIII/174/09 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 10)

 

do punktu 5 p-pkt „c

 

Zmiany budżetu gminy na rok 2009 przedstawiła Pani Celina Witkowska – Skarbnik.

Remigiusz Onka – radny. W zmianach jest zwiększenie o 22.000 zł na zakup beczki asenizacyjnej, a wartość rzeczywista jaka jest?

Burmistrz MiG jest to kwotach w granicach od 20.000 zł-23.000 zł

Wojciech Renerowicz – radny. Jakie jest przeznaczenie tej beczki.

Burmistrz MiG – musimy mieć na wyposażeniu na wypadek sytuacji kryzysowej.

Wobec dalszych pytań dodatkowe zmiany budżetu zostały przyjęte jednogłośnie.

Wojciech Renerowicz – radny. Dot. Dz. 750 Administracja, konkretnie chodzi mi o kwotę 50.000 zł przeznaczoną na wypłacenie zaległych staży pracownikom zatrudnionym w ramach robót publicznych. Rozumiem, że tyle to urząd kosztowało.

Dlaczego jest różnica w kwocie dot. stołówki w Krojczynie podana w internecie jeśli chodzi o przetarg. Ja byłem przekonany, że tyle to kosztowało, a jest różnica.

Celina Witkowska – Skarbnik. Zmiany w budżecie dot. stołówki były na poprzedniej sesji

Remigiusz Onka – radny. Co to jest te 5.000 zł na f-sz promocji jakie te pieniądze mają przeznaczenie.

Burmistrz MiG są różne nieprzewidziane spotkania jeszcze do końca roku
w związku z tym te pieniądze są niezbędne.

Wobec braku dalszych pytań i dyskusji przewodniczący zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania jawnego przedstawiają się następująco:

Ustawowy skład rady – 15 radnych  /obecnych 14/

Za – 14 radnych

Przeciw –0

Wstrzymało się -0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

( uchwała nr XXVIII/175/09 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 11)

 

do punktu 6

 

Maria Pruchniewska – radna złożyła wniosek w sprawie wyznaczenia terenu pod budowę garaży murowanych na terenie nowego miasta.

Wojciech Reznerowicz – radny złożył wniosek w sprawie spękanego budynku przy ul. Kościuszki,

- zadrzewienia parku przy oczyszczalni ścieków

- wyjaśnienia przyczyn zwiększonego zuzycia ciepłej wody w indywidualnych punktach odbioru oraz czy koszty produkcji ciepła są bilansowane.

Mirosław Mierzejewski – sołtys Kol. Chalin złożył wniosek w sprawie zamknięcia „nowego” wysypiska śmieci w Chalinie,

Tadeusz Pogorzelski – radny złożył wniosek w sprawie modernizacji skrzyżowania w Szpiegowie,

- zabudowy placu zabaw dla dzieci w miejscowości Szpiegowo

Jerzy Żurawski – radny złożył wniosek w sprawie naprawy lamp oświetleniowych w Chalinie,

Krzysztof Pyciak – radny złożył wniosek w sprawie zmiany przystanków autobusowych jakie są możliwości samorządu w sprawie zmian lokalizacji ponieważ w obecnej sytuacji dojeżdżający nie mają wiat przystankowych,

Wiesław Jaworski – sołtys sołectwa Płomiany złożył wniosek w sprawie wycięcia krzewów przy drodze Zbyszewo-Płomiany oraz uprzątnięcia  wyciętych gałęzi przy pętli,

- załatania dziur na drodze w centrum wsi Płomiany,

- ogrodzenia placu zabaw w Płomianach.

Kazimierz Paczkowski – sołtys wsi Strachoń złożył zapytanie dot. konsultacji
w sprawie przestawienia lokalizacji przystanków autobusowych

Remigiusz Onka – radny złożył wniosek w sprawie naprawy drogi Stróżewo-Grochowalsk / przy lesie/ w związku z pracami związanymi z wbudowaniem kabla energetycznego

 

do punktu 7

 

Burmistrz poinformował zebranych, że wpłynęły wnioski do prokuratury
w sprawie wypłat styp., drugi natomiast dot. ustawy śmieciowej. Jest to zwykła złośliwość osoby, która to zrobiła.

 

do punktu 8

 

Przewodniczący Rady – Henryk Domeradzki kończąc obrady dwudziestej ósmej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady dwudziestej ósmej Sesji Rady Miejskiej.

 


Protokółowała :                                                               Przewodniczący Rady

 

 

 

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2011-03-16 09:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1154
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-03-16 09:42

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5219649
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony