Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr III/10/10
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29 grudnia 2010roku

w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania w tym finansowego rozwoju sportu
  na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 27 ust. 2, art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857) oraz art.221
ust .1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, ze zm.)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

1. Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą wspiera sport tworząc warunki sprzyjające   rozwojowi   sportu. 

2. Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie się: 

1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych; 

2) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych; 

3) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia; 

4) promocję sportu i aktywnego stylu życia; 

5) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. 

 

§ 2

 

Gmina udziela klubom sportowym wsparcia w formie:

1.      rzeczowej tj. udostępnienia gminnych obiektów sportowych i urządzeń sportowo- rekreacyjnych dla organizowania zajęć i imprez sportowych dla mieszkańców gminy.

2.      finansowej tj. udzielenia wsparcia w formie dotacji na realizację zadań
z zakresu sportu.

§ 3

 

1.      Dotacje mogą uzyskać kluby sportowe działające na obszarze Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, które prowadzą działania w zakresie sportu wśród mieszkańców miasta
i gminy i uczestniczą we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych lub indywidualnych.

2.      Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje określa corocznie Rada Miejska w uchwale budżetowej.

3.      Dotacje udzielane są klubom sportowym po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert,
w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, od których nie przysługuje odwołanie.

4.      Decyzję w sprawie ogłoszenia konkursu podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

§ 4

 

Uchwala się Regulamin przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację zadań
w zakresie wspierania sportu na obszarze Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 5

 

Uchyla się uchwałę nr XVI/115/08 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 czerwca 2008 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego
na terenie miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz uchwałę nr XXI/143/09 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 6

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

 

Opublikowano dnia 22.03.2011 pod numerem 2011.70.492

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr III/10/10

Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą

z dnia 29 grudnia 2010 roku

 

Regulamin przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację
zadań w zakresie wspierania sportu na obszarze Miasta i Gminy
Dobrzyń nad Wisłą

 

§ 1

1.      Ustala się zasady udzielania, kontroli wydatkowania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą klubom sportowym prowadzącym działalność w zakresie sportu, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z 2010 r).

2.      Realizacja zadań Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą sprzyjająca rozwojowi sportu przeznaczona do wykonania przez kluby sportowe odbywa się na zasadzie otwartego konkursu ofert, ogłoszonego  przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 2

1.      Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w siedzibie urzędu w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

2.      W ogłoszeniu o konkursie powinny być zawarte co najmniej następujące informacje:

a.       nazwa i siedziba organu ogłaszającego konkurs,

b.      wymogi formalne, jakie winna spełniać oferta,

c.       miejsce i termin składania ofert,

d.      miejsce i termin otwarcia ofert,

e.       zastrzeżenie o prawie odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania wniosków.

 

§ 3

1.      W celu przeprowadzenia konkursu Burmistrz powołuje w drodze zarządzenia skład komisji konkursowej.

2.      Komisja konkursowa składa się z 5 osób.

3.      W skład komisji konkursowej wchodzą trzej pracownicy Urzędu oraz dwóch przedstawicieli Komisji Rady Miejskiej właściwej ds. sportu.

4.      Prace komisji konkursowej prowadzone są, jeżeli w posiedzeniu bierze udział, co najmniej połowa jej członków.

5.      Posiedzenie komisji konkursowej odbywa się nie później niż w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert wskazanego w ogłoszeniu o konkursie.

 

§ 4

 

1.      Do zadań komisji konkursowej należy w szczególności:

a.       dokonanie formalnej i merytorycznej oceny oferty,

b.      przedłożenie wyników konkursu Burmistrzowi.

 

 

 

 

§ 5

 

1.      Klub sportowy zamierzający ubiegać się o dotację powinien złożyć ofertę wraz
z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej oraz wymagane załączniki.

2.      Złożenie oferty o udzielenie dotacji celowej nie jest równoznacznie
z jej przyznaniem.

3.      Termin składania ofert konkursowych nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie.

4.      Oferta  winna być złożona na druku wskazanym w ogłoszeniu.

 

§ 6

1.      Oferta złożona przez klub sportowy ubiegający się o przyznanie dotacji powinna zawierać co najmniej:

a.       nazwę i siedzibę oferenta.

b.      dokładny adres oferenta, numer telefonu, fax oraz adres e-mail.

c.       formę prawną i numer rejestru, w którym wpisany jest klub sportowy.

d.      numer NIP i REGON.

e.       nazwę banku i numer rachunku bankowego.

f.       rodzaj i cel zadania.

g.      opis realizacji zadania.

h.      kosztorys zawierający kalkulację przewidzianych kosztów realizacji zadania
z zaznaczeniem udziału środków własnych, środków z innych źródeł oraz wysokości planowanej do uzyskania dotacji z budżetu gminy.

i.        wysokość wnioskowanej dotacji.

j.        oświadczenie, iż wszystkie podane w ofercie i załącznikach informacje są zgodne
z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

k.      podpisy osób umocowanych do działania w imieniu oferenta.

2.       Do oferty o której mowa w ust.1 dołączyć należy, co najmniej:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących lub potwierdzony za zgodność odpis tego dokumentu, wystawiony najpóźniej na trzy miesiące przed terminem składania ofert.
 2. potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia statutu klubu sportowego.
 3. merytoryczne sprawozdanie z działalności za okres wskazany
  w ogłoszeniu o konkursie.

3.      W ofercie można zawrzeć informacje lub dołączyć dokumenty zawierające referencje, osiągnięcia, doświadczenia oferenta.

4.      Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „ Konkurs na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą”.

5.      Oferta musi być podpisany przez osobę lub osoby do tego uprawnionewyszczególnione
w dokumencie potwierdzającym ich uprawnienia, opieczętowanyoraz wypełniony
w sposób umożliwiający dokonanie oceny przez Komisję.

 

§ 7

 

1.      Dotacja  może być przeznaczona w szczególności na:

 1. realizację programów szkolenia sportowego,
 2. zakup sprzętu sportowego,
 3. pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach/rozgrywkach, między innymi ( koszty podróży dla zawodników oraz osób realizujących zadanie, koszty noclegów i wyżywienia w trakcie zawodów trwających dłużej niż 1 dzień dla zawodników i osób realizujących zadanie, koszty obsługi sędziowskiej i medycznej, koszty zakupu artykułów konsumpcyjnych niezbędnych
  do realizacji zadania , koszty szkoleń i treningów zawodników),
 4. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego między innymi ( koszty mediów, czynszu, koszty administracyjne,),
 5. koszty zatrudnienia trenerów i instruktorów,

2.      Dotacja nie będzie udzielana na:

a.       remonty budynków,

b.      zadania i zakupy inwestycyjne,

c.       zakup nieruchomości,

d.      działalność gospodarczą,

e.       koszty promocji,

f.       premie i diety dla zawodników,

g.      pokrycie kosztów związanych z transferami,

h.      pokrycie kosztów związanych z dojazdami na treningi.

 

§ 8

 

1.      Komisja konkursowa w pierwszej kolejności sprawdza wymogi formalne.

2.      Złożona oferta podlegać będzie odrzuceniu, jeżeli:

a) oferentem jest podmiot, który w minionym roku nie rozliczył się z udzielonej dotacji lub rozliczył po upływie określonego terminu,

b) oferent nie dołączył wymaganych załączników,

c) oferta została złożona po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o konkursie,

d) została sporządzona na druku innym niż wskazanym w ogłoszeniu,

e) jest niekompletna,

f) została złożona przez podmiot nieuprawniony,

g) została przesłana drogą elektroniczną,

h) jeżeli została podpisana przez osoby nie umocowane do reprezentacji,

i) z oferty i załączonych do niej dokumentów wynika, że nie zawiera wszystkich informacji wymienionych w ogłoszeniu o konkursie.

3.      Komisja konkursowa może wyznaczyć dodatkowy termin dla uzupełnienia braków formalnych oferty. Oferta złożona po terminie nie może być uzupełniony. Komisja konkursowa wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia oferty w terminie nie dłuższym
niż 5 dni. W takim przypadku komisja konkursowa zawiadamia wszystkich oferentów
o terminie merytorycznego rozpatrzenia oferty.

4.      Oferta, której wad nie uzupełniono pozostawia się bez rozpatrzenia.

5.      Do dalszego etapu konkursu – oceny merytorycznej dopuszczone zostają oferty spełniające wymogi formalne.

 

§ 9

1.      Przy rozpatrywaniu ofert o przyznanie dotacji na realizację zadania, komisja konkursowa bierze pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

a.       rodzaj i celowość zadania, znaczenie zadania dla Miasta i Gminy,

b.      zgodność oferty z celem publicznym, określonym w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały,

c.       sposób realizacji zadania,

d.      koszt realizacji zadania, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,

e.        możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych oraz rzeczowych,

f.       liczbę osób objętych realizacją zadania,

g.      dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań z zakresu sportu,

h.      wyniki we współzawodnictwie, osiągnięcia,

i.        dotychczasową współpracę z gminą, w tym rzetelne i terminowe wywiązywanie
się z zawartych umów i porozumień.

2.      Oceny/wyboru ofert członkowie komisji konkursowej dokonują indywidualnie.

3.      Do realizacji może zostać wybrana więcej niż jedna oferta. W przypadku wyboru więcej niż jednej oferty kwota wnioskowanej dotacji przez klub sportowy może ulec zmianie.
W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest złożenie korekty zakresu rzeczowego i finansowego zadania.

 

§ 10

 

1.      Z posiedzenia prac komisja sporządza protokół, który powinien zawierać:

a.       termin i miejsce rozpatrzenia ofert/y,

b.      imiona i nazwiska członków komisji konkursowej,

c.       liczbę zgłoszonych ofert na poszczególne zadania, w tym spełniające warunki
oraz oferty odrzucone,

d.      wykaz ofert wybranych do realizacji,

e.       propozycję wysokości dotacji dla wybranych oferentów,

f.       ewentualne uwagi członków komisji konkursowej,

g.      podpisy członków komisji,

2.      Konkurs może być unieważniony, jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyborem ofert/y.

3.      Komisja konkursowa przekazuje protokół Burmistrzowi wskazując swoją propozycję rozstrzygnięcia konkursu.

 

 

§ 11

 

1.      Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu w tym ustalenia wysokości przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz w formie Zarządzenia w ramach środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

2.      Wysokośćprzyznanej dotacji może byćniższa od wnioskowanej przez klub sportowy.

3.      Od decyzji Burmistrz nie przysługuje odwołanie.

4.      Wyniki konkursu doręcza się wnioskodawcom i ogłasza na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

5.      Konkurs winien być rozstrzygnięty najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otwarcia wniosku
z wyjątkiem sytuacji wskazanej w §8 pkt.3 regulaminu.

6.      Z chwilą rozstrzygnięcia konkursu komisja konkursowa ulega rozwiązaniu.

 

§ 12

 

1.      Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą a klubem sportowym, którego wniosek została wybrana do realizacji.

2.      Dotacja powinna być wykorzystana w trakcie roku budżetowego lub okresu, na który została przyznana.

3.      Umowę zawiera się na okres nie dłuższy niż rok budżetowy.

4.      Umowa i wszelkie jej zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą stron, możliwość zmiany w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania w formie aneksu do umowy. 

6.      Załącznikiem do umowy jest oferta, która stanowi jej integralną część.

7.      Umowa winna zawierać w szczególności:

a.       oznaczenie stron umowy,

b.      rodzaj zadania na który zostaje przeznaczona dotacja,

c.       wysokość dotacji przyznanej klubowi,

d.      termin rozpoczęcia i zakończenia zadania,

e.       sposób i termin rozliczenia dotacji,

f.       postanowienia dotyczące okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy,

g.      termin i zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji lub niewłaściwie wykorzystanej dotacji,

h.      podpisy stron.

 

§ 13

 

1.      W trakcie realizacji zadania gmina może dokonać w każdym czasie kontroli jego realizacji.

2.      Kontroli dokonują upoważnieni przez Burmistrza pracownicy Urzędu.

3.      O zamiarze przeprowadzenia kontroli Burmistrz zawiadamia klub sportowy, co najmniej
3 dni przed terminem planowanej kontroli.

4.      Kontrolujący mają prawo żądania udzielenia informacji o przebiegu wykonania zadania, wszelkich dokumentów związanych z realizacji zadania i wydatkowaniem dotacji.

5.      W przypadku stwierdzenia wydatkowania dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem lub
w sposób niezgodny z innymi postanowieniami umowy, dotacja podlega w całości bądź części zwrotowi na konto Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. Kwotę dotacji przypadającą do zwrotu określa Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

6.      Burmistrz może wyrazić zgodę na przesunięcia pomiędzy rodzajami zaplanowanych kosztów zawartych w ofercie/korekcie. Przesunięcia te nie mogą przekroczyć
10% przyznanej przez gminę dotacji.

7.      Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.

 

§ 14

 

1.      Po zakończeniu realizacji zadania, klub sportowy składa sprawozdanie z jego wykonania w terminie 30 dni od dnia upływu okresu, na który została zawarta umowa.

2.      Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

3.      Sprawozdanie powinno zawierać, co najmniej:

a.       rozliczenie finansowe w oparciu o złożony w ofercie kosztorys,

b.      zestawienie rachunków potwierdzających wydatkowanie środków

c.       inne istotne informacje o realizacji zadania,

4.      Niewykorzystane przez klub sportowy środki finansowe podlegają zwrotowi do budżetu gminy zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

 

§ 15

 

Burmistrz wyznacza pracownika/pracowników Urzędu odpowiedzialnego /odpowiedzialnych za koordynację i wykonanie prac z zakresu zadań objętych niniejszą uchwałą.

 

 • opublikował: Jarosław Nowiński
  data publikacji: 2011-03-09 13:24
 • zmodyfikował: Jarosław Nowiński
  ostatnia modyfikacja: 2012-11-05 13:40
 • opublikował: Jarosław Nowiński
  data publikacji: 2012-09-25 09:55

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1546
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-11-05 13:40

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5169588
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony