Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr 26/99 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 13 grudnia 1999 r.


w sprawie: zmian budżetu gminy

Na podstawie art. 128 ust.1 I 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014), oraz M Uchwały Nr 3/23/98 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 30 grudnia 1998r. po zaopiniowaniu przez Komisję budżetu finansów i rozwoju gospodarczego w dniu 10 grudnia i999roku

Zarząd Miasta i Gminy uchwala, co następuje:

I. W Uchwale:

Nr..3/23/98 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 30 grudnia 1998r.
6/99 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 20 stycznia
1999 r.
5/49199 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 30 kwietnia 1999r.
6/56 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 10 czerwca 1999r.
7/67/99 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 30 sierpnia 1999 r.
8/84/99 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 19 listopada 1999r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 wyrazy „Dochody (Załącznik Nr 1)- 8.391.325 zł” zastępuje się wyrazami "Dochody (załącznik Nr 1) - 8.483.996 zł

2. „Wydatki (załącznik Nr 2) - 8.194.198 zł zastępuje się wyrazami „Wydatki (załącznik Nr 2) - 8.286.869 zł
wyrazy "w tym dotacje celowe 964.869 zł zastępuje się wyrazami N w tym dotacje celowe - 1.057.540 zł

II. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta I Gminy.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem głoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-22 11:43
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 26/99 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń n.Wisłą Z dnia 13.12.1999 roku Dochody
Dz.Rozdz.§WyszczególnienieZmniejszeniaZwiększeniaPlan po zmianach
79Oświata i wychowanie9.857125.692
7912Gimnazja55711.693
89Dotacje celowe55711.693
7913Dowożenie uczniów do szkół5.00023.000
89Dotacje celowe5.00023.000
8295Pozostała działalność4.30024.465
89Dotacje celowe4.30024.465
86Opieka Społeczna82.814885.418
Zasiłki i pomoc w naturze8.000584.000
88Dotacje celowe8.000584.000
8695Pozostała działalność30.480
18Dotacje celowe1.0405.879.86
8617Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze1.77486.774
88Dotacje celowe1.77486.774
Razem zwiększenia92.671
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-22 11:44
Załącznik do uchwały Nr 26/99 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń n.Wisłą Z dnia 13.12.1999 roku Wydatki
Dz.Rozdz.§WyszczególnienieZmniejszenieZwiększeniaPlan po zmianach
70Gospodarka Komunalna7.0007.000924.764
7261Place , mosty i wiadukty35.540
41Składki na ubezp. społeczne2.00013.095
7281Jednostki wielobranżowe gosp. Komunalnej367.602
40Różne opłaty i składki2.0005.000
7262Oświetlenie uliczne100.000
35Energia5.00075.000
36Usługi materialne5.00025.000
83Kultura i sztuka230230114.322
8322Biblioteki89.422
31Materiały i wyposażenie2003.500
28Podróże służbowe100300
35Energia1003.300
8333Świetlice i kluby6.500
31Materiały i wyposażenie304.950
35Energia30530
86Opieka Społeczna3.33886.1521.050.137
8613Zasiłki i pomoc w naturze80.000584.000
22 Świadczenia społeczne75.178509.578
42Składki na ubezpieczenia4.82274.422
8615Terenowe Ośrodki pomocy Społ.3.3383.338148.997
11Wynagrodzenia osobowe280101.280
31Materiały i wyposażenie3.0008.706
41Składki na ubezpieczenia społ.5121.061
36Usługi materialne3.3382.000
42Składki na fundusz pracy72.777
8695Pozostała działalność1.04090.460
22Świadczenia społeczne82082.860
36Usługi materialne2201.360
8617Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze1.77486.774
22Świadczenia społeczne1.77486.774
87Kultura fizyczna i sport101056.000
8795Pozostała działalność56.000
35Energia10160
31Materiały i wyposażenie1041.640
88Turystyka i wypoczynek48048010.000
8895Pozostała działalność48048010.000
36Usługi materialne4807.280
31Materiały i wyposażenie4801.310
91Administracja państwowa i samorządowa8.7408.7401.344.952
9144Rady gmin/miast/3.20046.500
25Różne wydatki na rzecz osób fiz.100036.000
31Materiały i wyposażenie2.20010.000
9146Urzędy gmin/miast8.6505.4501.191.772
25Różne wydatki na rzecz osób fiz.1.00014.000
28Podróże służbowe1.0005.500
31Materiały i wyposażenie8.650161.930
35Energia1.0009.000
37Usługi niematerialne1.00023.000
40Różne opłaty i składki10008.300
43Odpis na Z.F.S.S.45013.739
9195Pozostała działalność9021.000
14Wynagrodzenia agen.-prow9013.190
25Różne wydatki na rzecz osób fiz905.530
9911Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i sądownictwa1.1001.1001.100
36Usługi materialne1.1001.100
37Usługi niematerialne1.1001.100
79Oświata i Wychowanie9.8574.090.607
7912Gimnazja557109.273
38Zakup podręczników3575.745
11Wynagrodzenia osobowe20071.380
7913Dowożenie5.000148.936
31Zakup opon i dętek5.00045.040
8295Pozostała działalność4.30024.465
31Zakup materiałów i wyposażenia
4.3004.300
Razem20.898113.569
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-22 12:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-22 12:08
Załącznik do uchwały Nr 26/99 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń n.Wisłą Z dnia 13.12.1999 roku Dotacje Celowe
Dz.Rozdz.§WyszczególnieniePlan DochodyPlan Wydatki
40 Rolnictwo10.00010.000
4495Pozostała działalność
86Dotacje celowe10.000
72Dotacje na finansow. incest.10.000
86Opieka Społeczna885.454885.454
8612Usługi opiekuńcze10.00010.000
88Dotacje celowe10.000
11Wynagrodzenia osobowe6.599
17Dodatkowe wynagrodzenia roczne652
41Składki na ubezpieczenie2.023
42Składki na fundusz pracy276
43Odpisy do Z.F.S.S.450
8613Zasiłki i pomoc w naturze584.000584.000
88Dotacje celowe584.000
22Świadczenia społeczne509.578
41Składki na ubezpieczenia społeczne74.422
8615Terenowe ośrodki pomocy społ.126.200126.200
88Dotacje celowe126.200
11Wynagrodzenia osobowe84.672
17Dodatkowe wynagrodzenia roczne5.387
41Składki na ubezpieczenia17.128
42Składki na fundusz Pracy2.241
43Odpis na Z.F.S.S.2.954
28 Podróże służbowe600
21Nagrody i wydatki osobowe500
31Materiały i wyposażenie8.706
36Usługi materialne1.662
37Usługi niematerialne620
40Różne opłaty i składki1.730
8695Pozostała działalność30.48030.480
89Dotacje celowe24.600
18Dotacje celowe5.880
22Świadczenia społeczne29.820
36Usługi materialne660
89Różna działalność402402
8934Spis powszechny i inne402
88Dotacje celowe402
36Usługi materialne402
8616Dodatki materialne48.00048.000
89Dotacje celowe48.000
22Świadczenia społeczne48.000
8617Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze86.77486.774
88Dotacje celowe86.774
22Świadczenia społeczne86.774
70Gospodarka Komunalna2.6762.676
7262Oświetlenie ulic2.6762.676
88Dotacje celowe2.676
85Ochrona Zdrowia23.50023.500
8524Składki na ubezpieczenia zdrowotne23.500
09Dotacje celowe23.500
40Różne opłaty i składki23.500
91Administracja Samorządowa69.31656.000
9142Administracja samorządowa69.31656.000
88Dotacje celowe56.00056.000
11Wynagrodzenia osobowe34.815
17Dodatkowe wynagrodzenia roczne4.386
41Składki na ubezpieczenie13.595
42Składki na Fundusz Pracy1.854
43Odpisy na Z.F.S.S.1.350
9143Starostwa powiatowe13.316
49Dotacje celowe13.316
79Oświata i Wychowanie65.09265.092
7912Gimnazja11.69311.693
89Dotacje celowe11.693
11Wynagrodzenia osobowe8.198
38 Zakup książek i pomoce naukowe3.495
7913Dowożenie uczniów do szkół 23.00023.000
89Dotacje celowe18.000
31Materiały7.000
37Usługi niematerialne16.000
8295Pozostała działalność24.46524.465
31Materiały i wyposażenie4.300
89Dotacje celowe24.465
43Odpisy na Z.F.S.S.20.165
7941Internaty i stypendia dla uczniów5.9345.934
09Dotacje celowe5.934
23Stypendia i zasiłki celowe5.934
99Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i sądownictwa1.1001.100
9911Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli1.100
88Dotacje celowe1.100
37Usługi niematerialne1.100
Razem1.057.5401.044.224
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-23 08:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-23 08:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1439
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-09-23 09:04

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3056140
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-07-12 14:53

Stopka strony