Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

                                                                                                                                              

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD DYREKTORA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI   W KROJCZYNIE.

1. Nagroda będzie przyznawana z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a w wyjątkowych przypadkach także w innych terminach.

2. Nagrodę przyznaje dyrektor szkoły.  Wysokość nagrody jest uzależniona   od posiadanych środków finansowych na dany rok w budżecie szkoły. Wysokość nagrody nie może przekroczyć wysokości nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą.

3. Nagrody dyrektora mogą otrzymywać wszyscy pracownicy szkoły po spełnieniu następujących warunków:

a) Pracownicy obsługi:

1. Rzetelne wykonywanie podstawowych obowiązków pracowniczych, wykazywać się działalnością dodatkową na rzecz szkoły np.: pełnienie dyżurów w czasie uroczystości szkolnych, uczestnictwo w pracach dodatkowych wykonywanych na rzecz szkoły.

2.Brać czynny udział w procesie wychowawczo - opiekuńczym realizowanym przez szkołę np.: podczas przerw międzylekcyjnych, uroczystości szkolnych itp.

 

b) Nauczyciele :

Praca dydaktyczna :

1.Stwierdzone badaniami nauczania wysokie wyniki nauczania przynajmniej ( powyżej średniej )  z prowadzonych zajęć, a w przypadku nauczycieli uczących w klasach IV – VI również wyniki sprawdzianu końcowego ( powyżej średniej gminnej i powiatowej).

2.Zakwalifikowanie uczniów do konkursu przedmiotowego szczebla wojewódzkiego.

3.Udział uczniów w innych konkursach, festiwalach, przeglądach szczebla powiatowego, rejonowego i  wojewódzkiego.  Znaczące osiągnięcia uczniów w tych konkursach.

4.Organizowanie uroczystości o zasięgu szkolnym, środowiskowym i gminnym.

5.Udokumentowane osiągnięcia w   pracy z uczniami uzdolnionymi oraz uczniami słabym. Praca wychowawcza:

1.Pozytywne zmiany jakie dokonały się w zespole klasowym, / grupie wychowawczej / pod wpływem oddziaływania nauczyciela w zakresie integrowania zespołu, zdyscyplinowania, frekwencji na zajęciach   lekcyjnych i poza lekcyjnych, udziału w pracach samorządu szkolnego, wyników nauczania itp.

2.Prowadzenie urozmaiconej działalności wychowawczej w szkole wycieczki, spektakle teatralne i kinowe, wystawy itp.

3.Organizowanie prac społeczno - użytecznych na rzecz szkoły i środowiska, pomoc uczniom z rodzin najuboższych.

4.Organizacja form wypoczynku letniego i zimowego dla uczniów.

Praca opiekuńcza:

1.Prowadzenie działalności mającej na celu zwalczanie patologii społecznej wśród dzieci  i młodzieży.

2.Współpraca  z instytucjami pozaszkolnymi przynosząca pozytywne zmiany w środowisku ucznia.

3.Pomoc uczniom niedostosowanym społecznie w przezwyciężaniu trudności.

Doskonalenie warsztatu i metod pracy:

1.Prowadzenie otwartych zajęć i uczestnictwo w takich zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli.

2.Pełnienie funkcji lidera, konsultanta, przewodniczącego zespołu przedmiotowego, opiekuna stażu, egzaminatora lub eksperta.

3.Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez systematyczne uczestnictwo w zespołach samokształceniowych i innych formach doskonalenia zawodowego.

4.Uczestnictwo w zespołach przedmiotowych, prace na rzecz szkoły, edukacji, pomocy społecznej.

5.Praca w społecznych komisjach działających na terenie szkoły, współpraca z przedstawicielami organizacji działających na terenie szkoły i organizacjami wspierającymi pracę szkoły.

 

6.Wprowadzanie technik informacyjnych i komunikacyjnych, wzbogacanie warsztatu pracy o te techniki.

7.Opracowanie publikacji, referatów związanych z wykonywaną pracą, uczestnictwo w przygotowaniu dokumentów związanych z działalnością edukacyjną szkoły.

 

 

Zatwierdzony na posiedzeniu rady pedagogicznej i zebraniu pracowników obsługi w dniu .2007 r.

 

  • opublikował: root
    data publikacji: 2011-11-03 10:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1132
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-11-03 10:09

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5153770
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony