Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XI/58/04
Rady Miejskiej Dobrzyń n.Wisłą
z dnia 27 lutego 2004 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2004


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.a oraz pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz.1591 ze zmianami / oraz art. 122, 128 ust. 2 art. 134, ust 3, art.135 ust. 2, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz.U.Nr 155, poz. 1014 /. Art. 420 ustawy z dnia 27 czerwca 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska
/Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 roku ze zmianami /uchwala się, co następuje:


§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 12.083.303,00 zł
w tym:
- dochody własne na kwotę – 3.520.116,00 zł
- dochody związane z realizacją zdań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę – 576.900,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę – 88.200,00 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę – 80.000,00 zł
- subwencja ogólna w kwocie – 7.818.087,00 zł
z tego:
- część podstawowa w kwocie – 2.249.467,00 zł
- część oświatowa w kwocie – 5.551.476,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie – 17.144,00 zł


§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy, zgodnie z załącznikami Nr 2, na kwotę – 12.203.303,00 zł
w tym:
a. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę – 576.900,00 zł
b. wydatki na realizacje zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę- 7.155.505,00 zł
c. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę – 80.000,00 zł
2. W wydatkach ustalonych w § 2 pkt 1 wyodrębnia się:
a) wydatki bieżące w kwocie – 11.514.942,00 zł
w tym na:
- wynagrodzenia w kwocie – 5.826.886,00 zł
( § 4010, 4040, 4100 )
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie – 1.240.789,00 zł
( § 4110, 4120 )
- dotacje przekazane przez samorząd w kwocie – 132.400,00 zł
( § 2830, 2820 )
- obsługa długu w kwocie – 35.100,00 zł
( § 8120 )
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek samorządowych
b) wydatki majątkowe w kwocie – 700.861,00 zł
w tym na:
- wydatki inwestycyjne w kwocie – 700.861,00 zł


§ 3

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości –120.000,00 zł
Przychody i rozchody budżetu przedstawiono w załączniku Nr 3 do uchwały
1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu w kwocie 120.000,00 zł są przychody pochodzące z:
- pożyczek w kwocie 120.000,00 zł
§ 4

Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez Gminę w roku budżetowym, oraz wysokość nakładów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4


§ 5

Ustala się plan przychodów środków specjalnych w łącznej kwocie 109.500,00 zł oraz wydatków w łącznej kwocie 109.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6

Ustala się plan przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska w kwocie –30.000,00 zł oraz wydatków funduszu w kwocie - 30.000,00 zł
Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 6

§ 7

Ustala się wielkość dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w kwocie – 139.600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 8

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji innym jednostkom organizacyjnym Gminy.

§ 9

1. Ustala się kwotę 200.000,00 zł do wysokości, której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągnąć pożyczki i kredyty krótkoterminowe.
2. Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania do kwoty 50.000,00 zł
§ 10

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi gminy.

§ 11

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy do przedłożenia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze i II półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej.
§ 12

Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego


  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-07 12:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2225
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-07 12:31

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5200370
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony