Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

UCHWAŁA NR XVIII/103/12

RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 27 września 2012 r.

 

w sprawie okręgów wyborczych

 

 

Na podstawie art. 419 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.1) w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.2), na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, Rada Miejska uchwala,                

           

co następuje:

 

§ 1

 

Dla wyboru Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą dokonuje się podziału Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na okręgi wyborcze, ustalając ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu we Włocławku.

 

§ 3

 

Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

§ 4

 

Na ustalony podział gminy na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego we Włocławku,

 w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej uchwały.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego dnia 10.10.2012  pozycja 2126

 

 

 

Uzasadnienie

   do uchwały Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą w sprawie okręgów wyborczych.

 

            Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, która weszła w życie

z dniem 1 sierpnia 2011, wprowadziła w art. 418 §1 zasadę, że w okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie niebędącej miastem na prawach powiat wybiera się 1 radnego. Jest to regulacja odmienna niż obowiązująca dotychczas

w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, która zakładała wybór w okręgu wyborczym od 1 do 5 radnych.

            Jednocześnie przepis art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy zobowiązuje wszystkie rady gmin do dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie  15 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy tzn. do 1 listopada 2012 roku. Ponadto w artykule tym stwierdza się, że przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym rada gminy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze.

            Uwzględniając powyższe przepisy wskazać należy, że:

  1. Według stanu na dzień 30 czerwca 2012r. liczba mieszkańców Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą wynosiła 8078 osób.
  2. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,

w gminach do 20000 mieszkańców w skład rady wchodzą radni w liczbie 15.

  1. Z porównania danych o liczbie mieszkańców z art. 17 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że do Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą wybieranych będzie 15 radnych, czyli ta sama ilość co według obecnie obowiązującego stanu prawnego.

            Projekt podziału miasta i gminy na okręgi wyborcze, opracowany został zgodnie z zasadami tworzenia okręgów wyborczych wynikających z art. 417 - 419 Kodeksu wyborczego, to znaczy: w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady wybierany będzie 1 radny.

Proponowany podział na okręgi wyborcze nie narusza generalnej reguły, że o ilości mandatów decyduje liczba mieszkańców przypadająca na 1 mandat (norma przedstawicielstwa), stanowiąca naczelną zasadę równości wyborów, zapisaną w art. 369 Kodeksu wyborczego. Normę przedstawicielstwa oblicza się przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych, wynosi ona 538,5 .

W przedstawionym podziale gminy na okręgi wyborcze uwzględniono zasadę,

że okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy, sołectwo.

Jednostki pomocnicze gminy łączono w celu utworzenia okręgu wyborczego, jeżeli wynikało to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa.

            We wstępnym etapie dokonywania podziału gminy na okręgi wyborcze, niezbędne było ustalenie, czy poszczególne jednostki pomocnicze gminy spełniają kryteria umożliwiające utworzenia w nich okręgu wyborczego. Zgodnie z art. 419 §2 pkt 1 Kodeksu wyborczego obliczono ułamki liczby mandatów przypadające dla jednostek pomocniczych dzieląc liczbę mieszkańców jednostki przez jednolitą normę przedstawicielstwa. Następnie ułamki liczby mandatów równe lub większe od 0,5 zaokrąglono w górę do liczby całkowitej.

            Wykaz jednostek pomocniczych z liczbą mieszkańców, obliczonym pomocniczo współczynnikiem liczby mieszkańców przypadających na 1 mandat w jednostce, liczbę mandatów radnych przypadających w jednostce pomocniczej zawiera
tabela stanowiąca zał. Nr 1 do uzasadnienia. Mapa miasta i gminy z naniesionymi
danymi dotyczącymi ułamków liczby mandatów przypadających w poszczególnych jednostkach pomocniczych stanowi zał. Nr 2 do uzasadnienia.

            Układ przestrzenny gminy, w powiązaniu z liczbą mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych, dla zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa spowodował konieczność:

- połączenia sołectw w jeden okręg wyborczy,

Bachorzewo, Zbyszewo, Strachoń

Dyblin, Główczyn

Glewo, Stróżewo, Tulibowo

Grochowalsk, Krępa

Michałkowo, Kamienica, Ruszkowo

Szpiegowo, Kisielewo

Mokowo, Mokówko, Kochoń, Kol.Chalin

Płomiany, Wierznica

- podziału miasta Dobrzyń nad Wisłą na cztery okręgi wyborcze.

            Podział Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na okręgi wyborcze z uwzględnieniem danych: nr okręgu wyborczego, granice okręgu wyborczego, liczbę mieszkańców okręgu wyborczego, okręgowy współczynnik normy przedstawicielstwa oraz liczbę wybieranych radnych w okręgu przedstawia tabela stanowiąca zał. Nr 3 do uzasadnienia.

Mapa miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą z podziałem na okręgi wyborcze oraz naniesionym współczynnikiem normy przedstawicielstwa w każdym okręgu wyborczym stanowi zał. Nr 4 do uzasadniania.

            Przedłożony Radzie projekt podziału miasta i gminy na okręgi wyborcze

dla przeprowadzenia wyborów do rady miejskiej, podano do publicznej wiadomości, zamieszczając jego treść z uzasadnieniem na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, oraz wywieszono informację na tablicy ogłoszeń Urzędu o możliwości zapoznania się z projektem w siedzibie Urzędu.

         Nowy podział Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na okręgi wyborcze tworzone dla wyboru Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, obowiązywał będzie do wyborów przeprowadzonych na kadencję Rady w latach 2014 - 2018.1         Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 94, poz. 550, nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881,
  Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 oraz Nr 217, poz. 1281

2        Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 102, poz.588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889.

 

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-10-02 10:34
  • zmodyfikował: Jarosław Nowiński
    ostatnia modyfikacja: 2012-11-05 14:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1689
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-11-05 14:00

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5168654
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony