Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

 

Uchwała Nr XVIII/129/08

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia14 listopada 2008 roku

 

 

 

w sprawie:   zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych,             do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Miastu i Gminie Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

         Na podstawie art. 43 ust.1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104) w związku z art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

 

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Uchwała określa zasady i tryb umarzania oraz odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Dobrzyń nad Wisłą, zwanych dalej należnościami.

§ 2

 

1.    Należności mogą być umorzone w całości lub w części wyłącznie
w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem       publicznym, gdy:

1)    dłużnik będący osobą fizyczną zmarł nie pozostawiając spadkobierców odpowiadających za zobowiązania, a nie można ściągnąć należności
z masy spadkowej,

2)    dłużnik nie będący osobą fizyczną uległ likwidacji lub upadłości, a nie ma następców prawnych lub osób odpowiadających za jego zobowiązania
i nie można ściągnąć należności z  majątku likwidacyjnego lub masy upadłości,

3)    nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu,

4)    zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w toku postępowania mającego na celu dochodzenie należności nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

5)    jest uzasadnione szczególnie ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi,

6)    ściągnięcie należności zagraża istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego lub jego rodziny, albo dalszemu funkcjonowaniu

2.    Umorzenie należności z przyczyn wymienionych w ustępie 1 pkt 1 – 5 może nastąpić z urzędu lub na wniosek dłużnika, a z przyczyn wymienionych w ustępie 1 pkt. 6 wyłącznie na wniosek dłużnika.

3.    Wniosek o umorzenie należności powinien być należycie umotywowany. Przed umorzeniem należności należy przeprowadzić wszechstronne postępowanie wyjaśniające i podjąć próby ściągnięcia należności.

4.    Należność może być umorzona w całości lub w części, jeśli zastosowanie innej ulgi przewidzianej w niniejszej uchwale jest niemożliwe
lub niewystarczające.

  

§ 3

 

Należności mogą być, na wniosek dłużnika, odraczane lub rozkładane na raty, jeżeli terminowe spłacanie należności mogłoby zagrażać istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego lub jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu, lub gdy jest to uzasadnione szczególnie ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi.

Postanowienia § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

 

§ 4

 

W przypadku braku możliwości zaspokojenia należności w formie pieniężnej należność może być, na wniosek dłużnika, zamieniona na świadczenie rzeczowe lub usługi, odpowiadające wartości należności. Postanowienia § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio. Ponadto należy brać pod uwagę realną wartość świadczeń rzeczowych i usług oraz ich przydatność dla Gminy.

 

§ 5

 

Umarzanie należności i udzielenie innych ulg następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-12-04 14:35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1439
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-12-04 14:36

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5198934
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony